Pháp thoại 22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 07: Phép Lễ Bái do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 31/10/2018