Pháp thoại “Phá Chấp Mê Lầm” được giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Lâm Viên (Hoa Kỳ), ngày 01/11/2008 (04/10/Mậu Tý)

Download MP3

Đánh giá