Bài pháp thoại Phẩm Chất Cao Quý Của Người Tu do Ni sư Như Lan giảng trong khóa tu Phật Thất lần 89 tại chùa Hoằng Pháp

http://youtu.be/lUDgC8fWnYQ