Hoan Hỷ Tùy Hỷ – Thích Bửu Chánh

Giảng tại Chùa Phổ Quang (Quận Tân Bình - TP.HCM) trong khóa tu Một Ngày An Lạc 44

Kiêu Mạn – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Diệu Trọng, Seattle ngày 8/12/2011

Ngồi Giữa Gió Xuân 2/2 – Thích Nhất Hạnh

Thuyết giảng tại Tu viện Bát Nhã ngày 01.03.2007

Học Giới Bồ Tát phần 5 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 26/6/2010

Xem nhiều