Cuộc Sống Hôm Nay Thiếu Gì – Thích Phước Tiến

Pháp âm “Cuộc Sống Hôm Nay Thiếu Gì” do đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Niệm Phật Đường Phổ Quang (Hoa Kỳ) ngày 09/12/2014 (18/10/Giáp Ngọ)