Mười Hai Duyên Khởi phần 2 – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 09/01/2011, lễ phật thành đạo

Mười Hai Duyên Khởi phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 08/01/2011, lễ phật thành đạo

Bài mới