Thầy Thích Pháp Hòa - Hạnh Phúc Ở Đâu? Oct. 6, 2010 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hạnh Phúc Ở Đâu – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa An Lạc, San Jose, California, USA ngày 6/10/2010
Giữ Vững Tâm Ban Đầu - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Giữ Vững Tâm Ban Đầu – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Xá Lợi, Frederick, MD, USA ngày 11/9/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Đỗ Nghiệp (Sep.11, 2010) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đổ Nghiệp Hay Hết Nghiệp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại tư gia Phật tử Diệu Liên, Virginia ngày 11/9/2010
Ước Nguyện Cao Đẹp 1 - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Ước Nguyện Cao Đẹp – Thích Pháp Hòa

Giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 11/13/2010
Tự Do Và Tự Tại 1 - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Tự Do Và Tự Tại – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 11/14/2010
Thầy Thích Pháp Hòa - Đạo Sư và Đệ Tử clip 1/6 (May 23, 2010) | Phật Pháp Ứng Dụng

Đạo Sư và Đệ Tử – Thích Pháp Hòa

Thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Regina, Canada ngày 23/5/2010