Quyết nghi Phật pháp - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Quyết nghi Phật pháp – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/m4OnfjCt68cQuyết nghi Phật pháp - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Thanh Nhàn, Hà Nội, ngày 29-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1420,Quyet-nghi-Phat-phap-A.tsph
Quyết nghi về Trai đàn và kỳ siêu - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Quyết nghi về Trai đàn và kỳ siêu – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/BYWE_7MxuNIQuyết nghi về vô thường - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Đức Quang, Q.4, ngày 17-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1866,Quyet-nghi-ve-Trai-dan-va-ky-sieu.tsph
Quyết nghi về vô thường - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Quyết nghi về vô thường – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/LkHykmxf6MsQuyết nghi về vô thường - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 22-04-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1896,Quyet-nghi-ve-vo-thuong.tsph
Quyết nghi về Trai đàn bình đẳng giải oan - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Quyết nghi về Trai đàn bình đẳng giải oan – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/ISXVKWHpY1oQuyết nghi về Trai đàn bình đẳng giải oan - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 25-03-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1874,Quyet-nghi-ve-ngoai-cam-va-coi-am.tsph
Quyết nghi về cúng dường - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Quyết nghi về cúng dường – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/ECrUfPcqfw4Quyết nghi về cúng dường - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 23-12-2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2092,Quyet-nghi-ve-cung-duong.tsph
Quyết nghi về ăn chay - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Quyết nghi về ăn chay – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/nPUJJnT3WMAQuyết nghi về ăn chay - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 30-04-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1903,Quyet-nghi-ve-an-chay.tsph
Quyết nghi một ngày an lạc - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Quyết nghi một ngày an lạc – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/BCY4joIvozQQuyết nghi một ngày an lạc - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 01-04-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1881,Quyet-nghi-mot-ngay-an-lac.tsph
Quyết Nghi Về Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ - Thích Nhật Từ | Phật Pháp Ứng Dụng

Quyết Nghi Về Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/e8PXgXDVuJoQuyết Nghi Về Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 07/10/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2049,Hoan-hy-va-tuy-hy.tsph

Xem nhiều