Phẩm Chất Người Cận Sự 1 - Thầy Thích Pháp Hòa | Phật Pháp Ứng Dụng

Phẩm Chất Người Cận Sự Phần 1 – Thích Pháp Hòa

Giảng tại Niệm phật đường Viên thông hoa kỳ ngày 3/24/2015