Lạy Xuống Như Một Dòng Sinh Mạng – Thích Nhất Hạnh

Giảng trong khóa tu an cư kiết đông tại thiền đường Hội Ngàn Sao chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai), ngày 20/12/2012

Bài mới