1
2
3

QUYỂN TRUNG

THÀNH TỰU TÂM ĐÀ LA NI PHÁP _PHẨM THỨ TƯ-

Phàm thành tựu sự nghiệp của Tâm Đà La thì tụng 10 vạn biến tức thấy tất cả Như Lai.

Tụng 20 vạn biến được thấy tất cả cõi Phật

Nếu tụng 30 vạn biến được thành vào tất cả Mạn Đồ La. Tất cả Chân Ngôn Pháp đều được thành tựu

Tụng 40 vạn biến được làm Chuyển Luân Vương trong hàng Trì Minh Tiên

Tụng 50 vạn biến thì tất cả cửa hang của A Tô La, hang của chư Tiên, cung điện của Rồng tự khai mở, thảy đều được vào.

Nếu tụng 60 vạn biến được nhìn thấy tất cả Phục Tàng (kho tàng bị che dấu)

Nếu tụng 70 vạn biến liền nhớ biết việc Túc Mệnh trong vô lượng đời quá khứ

Nếu tụng 80 vạn biến tức được Bảo Ấn Tam Ma Địa

Nếu tụng 90 vạn biến được Thần Thông Du Hý của tất cả Bồ Tát gia trì

Nếu tụng 100 vạn biến được tất cả Như Lai quán đỉnh và cùng chung hội với tất cả Như Lai. Phước Tuệ tăng gấp bội như vậy đạt được vô lượng Công Đức thù thắng

Nếu tạo tội 5 Vô Gián, phỉ báng Thánh Nhân, phỉ báng Chính Pháp đáng bị đọa vào Địa Ngục A Tỳ. Do tụng Chân Ngôn này 10 vạn biến thì tất cả Nghiệp Chướng thảy đều tiêu diệt, được Bất Thối Chuyển, được Túc Mệnh Trí, tất cả Như Lai hộ niệm nhiếp thọ, được mắt thanh tịnh, tai thanh tịnh, mũi thanh tịnh, lưỡi thanh tịnh, thân thanh tịnh, tăng vượt hơn vô lượng Công Đức thù thắng, chuyển thọ mệnh, Thân Nghiệp thanh tịnh được tăng vượt hơn, kèm theo được tùy ý thành tựu mọi loại sự nghiệp của Thế Gian

Tiếp lại nói Pháp Hùng Hồng. Lấy Hùng Hồng tốt để trong vật khí bằng đồng đã tôi luyện (thục đồng ) Từ ngày 13 của kỳ Bạch Nguyệt, tắm rửa trong sạch, mặc áo sạch mới, ăn Tam Bạch Thực là: Sữa, Lạc, Gạo tẻ. Ở trước mặt Phật gia trì 10 vạn biến cho đến đêm ngày 15 thì Hùng Hồng đã được gia trì hiện ra 3 loại tướng thành tựu: hoặc ấm áp, hoặc bốc khói, hoặc phát lửa sáng liền được thành tựu.

Nếu có tướng ấm áp, dùng điểm lên vầng trán liền được thành tựu Án Đát Na, vào hang A Tô La với tất cả cung điện của tất cả Thần Tiên, Rồng. Được địa vị Chuyển Luân Vương của hàng Trì Minh, ý vui thích làm điều gì đều được thành tựu

Nếu có khói hiện ra, dùng điểm trong con mắt sẽ thất tất cả cung điện, nơi cư ngụ của tất cả Bồ Tát. Lại thất tất cả Bồ Tát của Tộc Loại Kim Cương. Tất cả Ma ác chẳng thể gây chương ngại. Đắc được tất cả Pháp Tạng, tùy nơi đi đến đều được thông đạt

Nếu hiện lửa sáng liền bay trong hư không, chứng đắc Nhiên Cự Đà La Ni Tam Ma Địa, được làm Chủ Tể trong 33 cõi Trời (Tam Thập Tam Thiên), đều được mọi Pháp đã tu

Nếu ở trên đỉnh núi tụng một vạn biến thì tất cả chúng sinh tôn trọng, đều được mọi sự mong cầu. Tất cả người của cõi Thiệm Bộ đều đến cung kính

Nếu vào trong ao nước tụng 1008 biến thì tất cả lồi Rồng đều bị hàng phục. Lấy hạt cải trắng gia trì 1008 biến rồi ném vào hư không, lúc đó chú vào mưa hàng phục các lồi Rồng

Nếu ngày ngày thường tụng trì thì được đại cát tường

Nếu bị tất cả thứ bệnh. Lấy nước và một cái bình. Đem thuốc Nhân Đà La Ha Tất Đa (Thuốc Bạch Cập) với thuốc Bát La xa (Xích Cập) hạt cải trắng, Uất Kim Hương, Bạch Đàn Hương… mỗi thứ đều lấy một phân bỏ vào bên trong cái bình rồi gia trì một vạn biến. Lấy nước thơm đã ngâm này rưới lên đỉnh đầu thì người bị tất cả bệnh rất nặng đều được trừ khỏi với diệt tất cả tội chướng. Hết thảy Phù Thư áp đảo thảy đều bị tiêu diệt, đắc được tất cả sự tốt lành thù thắng

Nếu bị bệnh cùi thì tắm rửa, rưới lên đỉnh đầu cũng được trừ khỏi

Nếu bị Bạch Điển Phong, lấy nước rưới lên đỉnh đầu cũng được trừ khỏi

Nếu người nữ có ý muốn mong cầu con trai, dùng nước rưới lên đỉnh đầu tức liền sinh được con trai

Nếu có người trì tụng đã lâu mà không có linh nghiệm, chẳng thấy Tất Địa hiện ra trước mặt thì tác Pháp Quán Đỉnh này sẽ mau được Tất Địa

Hết thảy tất cả Nguyện mong cầu về Thế Gian và Xuất Thế Gian thuộc nhóm như vậy đều được thành tựu.

*

THÀNH TỰU TÙY TÂM ĐÀ LA NI PHÁP _PHẨM THỨ NĂM_

Tụng Tùy Tâm Đà La NI mãn một vạn biến thì hết thảy các Quỷ Thần gây chướng nạn đều đến lễ bái dưới chân, bạch rằng: “Bậc Trì Minh hãy cứu hộ chúng tôi, đừng cắt đứt sinh mệnh của tôi. Sai khiến tôi điều gì thì tôi quyết định làm xong, tôi đều làm cho việc đó được thành tựu”

Nếu tụng hai vạn biến liền được tất cả Trời Rồng kính phục, làm Chủ trong cõi Trời, ngôn từ nói ra đều được chư Thiên phụng hành

Nếu tụng ba vạn biến thì tất cả hàng Quỷ Thần, Dược Xoa thảy đều thuận phục

Nếu tụng bốn vạn biến thì ý muốn câu triệu, tùy ý liền thành

Nếu tụng năm vạn biến mong muốn câu triệu, truy nhiếp: hoặc Trời, hoặc Rồng, hoặc Dược Xoa, hoặc Bách Lỗ Noa, hoặc Khẩn Na La, A Tô La, Ma Hộ La với người Tiên, Thể Nữ, Sa Môn, Bà La Môn, Sát Lợi, quốc vương, Hậu, Tể Tướng, Quần Thần với mọi loại người khác đều được tùy ý

Thiêu đốt An Tất Hương hồ với hạt cải trắng. Nếu tụng sáu vạn biến sẽ được Vô Cấu Tam Ma Địa

Nếu tụng bảy vạn biến được làm Chuyển Luân Vương trong hàng Trì Minh Tiên

Nếu tụng tám vạn biến thì Chấp Kim Cương Thủ Bồ Tát cùng với quyến thuộc đi đến hiện ra trước mặt

Nếu tụng chín vạn biến được các Bồ Tát ban cho sự không sợ hãi

Nếu tụng 10 vạn biến được thấy tất cả Như Lai. Như Lai của nhóm đó nói rằng: “Này Thiện Nam Tử! Ông muốn sinh về quốc độ của chư Phật đều được tùy ý không có chướng ngại, thông đạt tất cả Chân Ngôn, thông đạt Kinh Luận. Tất cả Như Lai gia trì chẳng cho thối chuyển nơi Tam Miệu Tam Bồ Đề với được mọi loại Pháp của Thế Gian và Xuất Thế Gian. Mọi việc ưa cầu trong Tâm đều được thành tựu, Chư Phật Như Lai thảy đều ấn khả.

*

CÁC NGHI QUỸ ĐÀ LA NI _PHẨM THỨ SÁU_

Tọa Chân Ngôn là:

Án, ma nê quân tra lợi, hồng hồng, sa-phộc ha

 亙仗 乃汔印 狫狫 送扣

OMÏ MANÏI KUNÏDÏALI HÙMÏ HÙMÏ SVÀHÀ

Tụng bảy biến, sau đó ngồi xuống tác Pháp Hộ Trì khác

Tiếp Kết Đà Giới Chân Ngôn là:

Án, ma nê vĩ nhạ duệ, đà la đà la, hồng, sa-phộc ha

 亙仗 合介份 叻先叻先  送扣

OMÏ MANÏI VIJAYE DHARA DHARA HÙMÏ SVÀHÀ

Tụng Chân Ngôn này gia trì vào hạt cải trắng bảy biến, rải tán ở bốn phương liền thành Kết Giới

Tiết Kết Thập Phương Giới Chân Ngôn là:

Án, nhập-phộc lý đa, ma nê, lô chỉ la thất-lý nê, hồng hồng, phán tra

 捂印凹 亙仗 冰才全京仗   民誆

OMÏ_ JVALITA MANÏI RUCIRÀ’SYANÏI HÙMÏ HÙM PHATÏÏ

Tụng Chân Ngôn này gia trì vào nước thơm, hòa với hạt cải trắng 108 biến rồi rải tán ở mười phương liền thành Kết Thập Phương Giới

Tịch Tỳ Na Dạ Ca Chân Ngôn là:

Án, ma nê, bát-la bà phộc đế, hạ la hạ la, hồng hồng, phán tra, sa-phộc ha

 亙仗 盲矢 向凸 成先成先 狫狫 民誆 送扣

OMÏ MANÏI PRABHÀ VATI HARA HARA HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ SVÀHÀ

Tụng Chân Ngôn này gia trì vào nước tro 21 biến rồi rải tán ở mười phương

Đỉnh Kế Chân Ngôn là:

Án, phộc nhật-la ma nê, để sắt-tra để sắt-tra, hồng hồng, phán tra

 向忝 亙仗 凸沰凸沰 狫狫 民誆

OMÏ VAJRA MANÏI TISÏTÏA TISÏTÏA HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ

Tụng Chân Ngôn này bảy biến gia trì, tay phải nắm quyền duỗi ngón cái đem xoa đỉnh đầu, xoay chuyển theo bên phải ba vòng liền thành Hộ Thân

Gia Trì Y Chân Ngôn là:

Án, ma nê, vi bố lê, địa lý địa lý, hồng, phán tra

 亙仗 合旦同 四共 囚共  民誆

OMÏ MANÏI VIPULE DHÀRI DHIRI HÙMÏ PHATÏ

Tụng Chân Ngôn này bảy biến gia trì quần áo

Tẩy Thấu Chân Ngôn là:

Án, vĩ nễ-dữu phộc để, ha la ha la, ma ha ma nê, hồng hồng, phán tra

 合你 向凸 成先成先 亙扣亙仗 狫狫 民誆

OMÏ VIDYU VATI HARA HARA MAHÀMANÏI HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ

Tụng Chân Ngôn này gia trì vào nước, rửa tay xúc miệng với dùng rưới vảy trên thân sẽ hay tịnh các căn

Tẩy Dục Chân Ngôn là:

Án, tô niết ma la phộc để, ha la ha la, bá bôn, nhị lý nhị lý, hồng, sa-phộc ha

 鉏市愍匡 向凸 成先成先 扒正 亦印 亦印  送扣

OMÏ SUNIRMALA VATI HARA HARA PÀPAMÏ MILI MILI HÙMÏ SVÀHÀ

Tụng Chân Ngôn này gia trì vào hạt cải trắng 108 biến, tắm rửa thân theo Pháp

Hộ Chân Ngôn là:

Án, ma nê đạt lý, hồng hồng, phán tra

 亙仗 四刑   民誆

OMÏ_ MANÏI DHÀRE HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ

Tụng Chân Ngôn này dùng rưới vảy tất cả hương hoa, quả trái, thức ăn uống với vật dụng đều dùng Chân Ngôn này gia trì mà hộ giữ

Thần Tuyến Chân Ngôn là:

Án, địa lý địa lý, vi ma la, ca lý, hồng hồng

 囚共囚共 合亙匡 一共 狫狫 民誆

OMÏ DHIRI DHIRI VIMALA KARI HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ

Hiến (? Hiến Hoa) Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, bố nhạ, ma nê, hồng hồng

 屹楠 凹卡丫凹 觢介 亙仗 狫狫桭

OMÏ SARVA TATHÀGATA PÙJA MANÏI HÙMÏ HÙMÏ

Hết thảy hoa đều tụng Chân Ngôn gia trì. Lúc rải tán cũng tụng

Đồ Hương Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, hiến đà, ma nê, sa-pha la noa, hồng

 屹楠 凹卡丫凹 丫神 亙仗 剉先仕 狫桭

OMÏ SARVA TATHÀGATA GANDHA MANÏI SPHARANÏA HÙMÏ

Thiêu Hương Chân Ngôn là:

Án, nhập-phộc lý đa, ma nê, a một la củ tra, sa-pha la noa, vĩ nghiệt để, hồng

 捂印凹 亙仗 狣芣乃巴 剉先仕 合丫凸 狫桭

OMÏ JVALITA MANÏI ABHREKUTÏA SPHARANÏA VIGATI HÙMÏ

Đăng Chân Ngôn là:

Án, nhập-phộc lý đa, thủy khư lê đà phộc lý, hồng hồng, phán tra

 捂印凹 圬丫刑 向同 狫狫 民誆

OMÏ JVALITA ‘SIGAREDHA BALE HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ

Hiến Thực Chân Ngôn là:

Án, bát-la phộc la nghiệt-la phộc để, sa la sa la, hồng hồng

 盲向全奇 向凸 屹先屹先 狫狫桭

OMÏ PRAVARÀGRA VATI SARA SARA HÙMÏ HÙMÏ

Hiến Át Già Chân Ngôn là:

Án, ma ha mạt nê, bố la gia, đà la đà la, hồng hồng

 亙扣亙仗 觢先伏 叻先叻先 狫狫桭

OMÏ MAHÀMANÏI PÙRAYA DHARA DHARA HÙMÏ HÙMÏ

Phụng Hiến Cúng Dường Vật với Thực Đẳng Chân Ngôn là:

Án, ma ha vi ma lê, hồng hồng, bà la bà la, hồng

 亙扣亙仗 合亙同   矛先 矛先 

OMÏ_ MAHÀMANÏI VIMALE HÙMÏ HÙMÏ BHARA BHARA HÙMÏ

Hộ Ma Chân Ngôn là:

Án, nhập-phộc la, tát-phổ la, nga nga na, bát-la đa la nê, hồng hồng

 捂匡 卼先 丫丫巧 盲出先仗 狫狫桭

OMÏ JVALA SPHARA GAGANA PRATÀRANÏI HÙMÏ HÙMÏ

Gia Trì Niệm Châu Chân Ngôn là:

Án, lô chỉ la, ma nê, bát-la mạt đa gia, hồng

 冰才先 亙仗 盲向痡伏 

OMÏ RUCIRA MANÏI PRAVARTTAYA HÙMÏ

Dùng Chân Ngôn này gia trì vào tràng hạt bảy biến. Nếu niệm tụng Bản Chân Ngôn một biến thì dời một hạt liền thành tụng một biến Chân Ngôn do tất cả Như Lai đã nói. Mỗi một Chân Ngôn thành vô lượng trăm ngàn na dữu đa biến

Niệm Tụng Thời Chân Ngôn là (Lúc muốn niệm tụng Bản Chân Ngôn thời trước tiên tụng Chân Ngôn này)

Án, phộc nhật-la ma nễ, ca la khẩn ca lý, hồng hồng, phán tra

 向忝 亙仗 一先 寣一共 狫狫 民誆

OMÏ VAJRA MANÏI KARA KIMÏKARI HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ

Kiết Già Tọa Chân Ngôn là:

Án, tô bát-la mạt để đa, phệ nghệ, ma nê ma nê, sa-phộc ha

 鉏盲向魛凹 吒乞 亙仗亙仗 送扣

OMÏ SUPRAVARTTITA VEGE MANÏI MANÏI SVÀHÀ

Cảnh Giác Nhất Thiết Như Lai Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, phộc dữu nhạ phệ, đa la đa la, hồng, ma nê ca na ninh, sa-phộc ha

 屹楠 凹卡丫凹 名仰 介向 凹先凹先  亙仗 乙巧弁 送扣

OMÏ SARVA TATHÀGATA VÀYU JAVA TARA TARA HÙMÏ MANÏI KÀNANE SVÀHÀ

Thỉnh Nhất Thiết Như Lai Chân Ngôn là:

Án, vi bố la bát-la phộc lê, đổ lỗ đổ lỗ, hồng hồng

 鉏合觢匡 盲向刑 鉡冰鉡冰 狫狫桭

OMÏ SUVIPÙLA PRAVARE DHURU DHURU HÙMÏ

Cầu Nguyện Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa địa sắt-tra na, chất đa tăng lạc cật-xoa noa, phộc nhật-lễ, hồng hồng

 屹楠 凹卡丫出囚沰巧 才柰 屹先 朽仕 向怔 狫狫桭

OMÏ SARVA TATHÀGATA ADHISÏTÏANA CITTA SARA KSÏANÏA VAJRE HÙMÏ HÙMÏ

Cầu Bồ Tát Nguyện Chân Ngôn là:

Án, tô vĩ bố la phộc na ninh, ha la ha la, hồng

 鉏合旦匡 向叨弁 成先成先 狫狫桭

OMÏ SUVIPULA VADANE HARA HARA HÙMÏ HÙMÏ

Thỉnh Nhất Thiết Thiên Long Chân Ngôn là:

Án, a tỳ sa ma gia, phộc nhật-lễ, đà la đà la, hồng

 狣石屹亙伏 向怔 叻先叻先 狫桭

OMÏ ABHISAMAYA VAJRE DHARA DHARA HÙMÏ

Thỉnh Tứ Thiên Vương Đẳng Chân Ngôn là:

Án, ma nê, vĩ nga phộc để, hồng

 亙仗 吒丫 向凸 狫桭

OMÏ MANÏI VEGA VATI HÙMÏ

Gia Trì Đệ Tử Chân Ngôn là:

Án, du bà ma nê, hộ lô hộ lô, hồng

 圩矛 亙仗 鄋吉鄋吉 狫桭

OMÏ ‘SUBHA MANÏI HULU HULU HÙMÏ

Gia Trì Đệ Tử khiến Đệ Tử Nhập Đàn Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, hạt-lý nại gia, phộc nhật-lý nê, đạt la đạt la, hồng hồng

 屹楠 凹卡丫凹 剝叨伏 向忽仗 叻先叻先 狫狫桭

OMÏ SARVA TATHÀGATA HRÏDAYA VAJRINÏI DHARA DHARA HÙMÏ HÙMÏ

Hiến Nhất Thiết Phật Nhất Thiết Bồ Tát Chư Thiên Đẳng Thực Chân Ngôn là:

Án, vĩ la vĩ la thệ, nga nga na, phộc tứ nễ, la hô la hô, hồng hồng

 吃先 吃先元 丫丫巧 名扛凸    

OMÏ_ VÌRA VÌRAJI GAGANA VÀHINI LAHU LAHU HÙMÏ

Hết thảy tất cả hương hoa, thức ăn uống đều tụng Chân Ngôn này dùng gia trì rồi hiến dâng

Hộ Thân Chân Ngôn là:

Án, ma nê tô-án bà nê, phệ nga phộc để, la cật-xoa la cật-xoa, hàm hồng

 亙仗 鈺矛市 吒丫 向凸 先朽先朽  狫桭

OMÏ MANÏI SAMÏBHANI VEGA VATI RAKSÏA RAKSÏA MAMÏ HÙMÏ

Phụng Tống Chư Thánh Chúng Chân Ngôn là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, củ lô nễ để, sa ma la vĩ nga để, nhập-phộc la nhập-phộc la, hồng hồng, sa-phộc ha

 屹楠 凹卡丫凹 乃吐司包 絆先 合丫包 捂匡捂匡 狫狫 送扣

OMÏ SARVA TATHÀGATA KULODITE SMARA VIGATE JVALA JVALA HÙMÏ HÙMÏ SVÀHÀ

Tụng Chân Ngôn này dùng thông tất cả chốn, ấy là: Phụng Tống Bản Tôn, Hiến Át Già, Hương Hoa, Ẩm Thực…. đều dùng

Phần trên là tất cả Tâm Chân Ngôn. Trước tiên đều tụng 108 biến, sau đó lúc tác Pháp thời vừa mới tụng sẽ diệt tất cả tội. Tất cả khổ não đều được giải thốt. Chư Phật Như Lai quyết định trao cho Bồ Đề Ký sẽ được làm Phật

Nghiệp ác đời trước nhờ thọ trì Chân Ngôn này thảy đều tiêu tan, được vô lượng hằng hà sa số Công Đức, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, hay chuyển Pháp Luân

*

XÂY DỰNG MẠN ĐỒ LA _PHẨM THỨ BẢY_

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Nghi Quỹ của Mạn Đồ La. Y theo thời, y theo Pháp. Trước tiên chọn vùng đất thù thắng, sau đó làm Đàn. Đàn ấy rộng 4 khuỷu tay, có 4 cửa. Dùng Cồ Ma Di hồ với đất xoa lau. Trên Đàn trương một cái lọng trắng tương xứng với Đàn lớn nhỏ.

Ở chính giữa Đàn, chọn khoảng đất rộng 2 khuỷu tay làm một cái Đàn vuông nhỏ. Trước tiên dùng hương Bạch Đàn xoa lau, tiếp dùng hương Uất Kim xoa bôi. Hoặc dùng phấn Ngũ Sắc đắp thành, hoặc vẽ cũng được. Ở trong vật khí mới, hòa các màu sắc để dùng

Ở trong Tiểu Đàn (cái Đàn nhỏ), vẽ lầu gác bảy báu. Ở trong lầu gác vẽ một hình tượng Phật tác tướng Thuyết Pháp. Trước mặt Đức Phật làm một hoa sen bảy báu trang nghiêm. Ở trong Thai của hoa sen vẽ làm một bánh xe. Bánh xe ấy có một trăm cây căm, đầy đủ trục xe vành xe, dùng vàng ròng trang nghiêm. Bên ngồi bánh xe vẽ ánh lửa. Cọng của hoa sen ấy có màu lưu ly

Bên trái Đức Phật vẽ Kim Cương Thủ Bồ Tát có hình phẫn nộ, tay phải cầm cái chày Kim Cương, tay trái cầm cây phất trắng

Bên phải vẽ Ma Ni Kim Cương Bồ Tát với mọi loại Anh Lạc trang nghiêm thân ấy, tay trái cầm viên ngọc báu, tay phải cầm cây phất trắng

Bốn góc đều vẽ bốn vị Đại Thiên Vương, thân khốc giáp trụ, tay cầm khí trượng với mọi loại mão trên đầu, Anh Lạc trang nghiêm thân ấy, làm hình giận dữ

Bên trong Tiểu Đàn (Đàn nhỏ) ấy, vẽ Giới Đạo (lối đi làm ranh giới) bảy báu

Ở trên Đàn ấy treo một cái lọng có thể rộng một khuỷu tay. Ở bốn mặt chung quanh cái lọng đều treo phướng

Cửa Đông của Đại Đàn treo phan lụa ngũ sắc

Đem bốn cái bình bằng càng chứa đầy nước thơm. Ở trong bình chứa bảy báu với các thứ hương, thuốc, ngũ cốc. Ở miệng bình, cắm hoa mùa với cành nhánh có quả trái. Dùng lụa màu tắng cột cổ bình rồi đặt ở 4 góc của Đàn

Lại đem 4 cái bình bằng bạc chứa đầy sữa rồi đặt ở 4 góc của Đại Đàn

Nếu không có bình bằng vàng bạc thì dùng vàng bạc vẽ cái bình thế vào

Ở Trung Đàn, trong cửa Nam vẽ Đại Cát Tường Thiên Nữ với mọi loại Anh Lạc trang nghiêm thân ấy. Trong cửa Bắc vẽ Hướng Khí Ni Thiên Nữ. Trong cửa Tây của Đàn vẽ Kim Cương Sứ Giả Thiên Nữ có 8 cánh tay cầm mọi loại khí trượng, dùng mọi thứ Anh Lạc trang nghiêm. Bên trên treo phan lụa màu xanh

Ở bốn bên của Trung Đàn, tùy theo khả năng bày hương, hoa, thức ăn uống để cúng dường, đốt 32 cái đèn, rải tán mọi thứ hoa quả trên Đàn ấy

Ở trước Tượng Phật đặt lò hương bằng vàng, thiêu đốt Tô Hợp Hương

Ở trước Kim Cương Thủ Bồ Tát đặt lò hương bằng bạc, thiêu đốt An Tất Hương

Trước mặt Ma Ni Kim Cương Bồ Tát cũng dùng lò hương bằng bạc, thiêu đốt Tô Hợp Hương

Ở trước 4 vị Thiên Vương, đem Huân Lục Hương, Tô Hợp Hương, Bạch Giao Hương hòa với nhau rồi thiêu đốt

Ở trước Cát Tường Thiên Nữ, thiêu đốt Bạch Đàn Hương

Ở trước Hướng Khí Ni Thiên Nữ, thiêu đốt An Tất Hương

Ở trước Kim Cương Nữ Sứ Giả, thiêu đốt Tát La Kế Hương (đây là Thanh Giao Hương)

Ở trước các hàng Tứ Thiên Vương, mỗi mỗi đều riêng, dùng thức ăn uống mà cúng dường

Bên ngồi 4 cửa của Trung Đàn ấy đều dựng Cát Tường Tiêu Môn

Đại Đàn ấy, trong cửa Đông vẽ Ha Lợi Đế Mẫu với 7 đứa con vây quanh. Ở trong cửa Nam vẽ Đại Tự Tại Thiên Vương. Ở trong cửa Tây vẽ Hoa Xỉ La Sát Nữ. Ở trong cửa Bắc vẽ Tỳ Ma Thiên Nữ với dung mạo xinh đẹp, có 7 Thể Nữ vây quanh

Ở bốn bên trên Đàn, cắm 32 mũi tên. Mỗi một mũi tên dùng Ngũ Sắc Gia Trì Tuyến (chỉ năm màu đã được gia trì) quấn ràng, bao vây chung quanh. Bên trên chỉ (Tuyến) treo phan nhỏ năm màu dùng để trang nghiêm

Ở bên ngồi Đại Đàn, trên Thực Giới Đạo (lối để thực phẩm) an trí mọi loại hoa, mọi thứ mùi vị, thức ăn uống, mọi loại quả trái, 7 loại bánh dầu, 32 cát bát nhỏ, 32 cái bình, 32 lò hương. Thắp 108 chén đèn, mọi thứ hương bột, mọi thứ hương đốt là: Huân Lục Hương, An Tất Hương, Tất Lật Ca (Mục Túc Hương), Bạch Đàn, Trầm Hương, Đa Nghiệt La Hương, Tô Hợp, Tát La Kế (Thanh Giao Hương). Nên thiêu đốt 5 Thạch Mật Hương. Lại dùng Long Não Hương, Xạ Hương, Uất Kim, Tử Đàn, Bạch Đàn…. Mỗi mỗi đều dùng làm hương xoa bôi

Tiếp nên hiến thức ăn uống, sữa, lạc, nước đường cát, nước Thạch Mật đều chứa đầy 8 cái bình, 8 bát cháo sữa. Lại lấy gạo tẻ, đậu xanh, dầu, mè hồ chung với nhau làm 8 bát cháo, 8 bát cơm gạo tẻ, 8 bát viên Hoan Hỷ, 8 bát cháo gạo tẻ

Lại dùng 4 bát sành chứa đầy dầu, 4 bát sành chứa bơ, 4 bát sành chứa đường cát, 4 bát sành chứa Thạch Mật, 4 bát sành chứa dầu mè, 4 bát sành đựng quả trái, 4 bát sành chứa hạt của 7 thứ lúa

Nên dùng mọi thức ăn uống cúng dường, ấy là: Bánh Thiên Trúc, bánh do nấu sắc, bánh đậu xanh, bánh dùng dầu mè nấu sắc, bánh Vô Ưu, bánh có mùi vị ngon, bánh bơ, bánh có đường cát

Các thức ăn uống bên trên, tùy theo khả năng mà bày biện cho đầy đủ

Nên ở trong cửa, dẫn Đệ Tử vào Đàn. Hai bên để 2 cái bình chứa nước thơm. Nên vì Đệ Tử, tác Nghi Quỹ vào Đàn. Đệ Tử ấy vào xong, liền vì Đệ Tử quán đỉnh. Tụng Chân Ngôn này dùng để quán đỉnh. Chân Ngôn là:

Án (1) Ma ha vĩ bố la (2) bát-la để sắt-xỉ đa, tất đệ (3) a tỳ săn giả hàm (4) tát phộc đát tha nghiệt đa tỳ sát kế (5) bà la, bà la (6) tam bà la (7) hồng hồng

 亙扣 合旦匡 盲凸泏凹 帆眨 狣石趔弋伐 屹楠 凹卡丫出石宇 矛先矛先戌矛先 狫狫桭

OMÏ MAHÀ VIPULA PRATISÏTÏITA SIDDHE ABHISÏIMÏCA MAMÏ SARVA TATHÀGATA ABHISÏEKEHÏ BHARA BHARA SAMÏBHARA HÙMÏ HÙMÏ

Vừa mới quán đỉnh xong thì tất cả tội chướng, tất cả nghiệp chướng của đời trước thảy đều thanh tịnh, được tất cả Như Lai nhiếp thọ, tất cả Như Lai gia trì, tất cả Như Lai quán đỉnh, tất cả Như Lai an ủi, tất cả Tất Địa hiện ra trước mặt, mọi mong cầu riêng tư đều được mãn nguyện. Liền thành: vào Tam Muội Gia Mạn Đồ La của tất cả Như Lai, vào Pháp Tính của tất cả Như Lai, chứng Pháp Nhẫn thâm sâu, đi đến Bồ Đề Trường, đắc được Công Đức thắng thượng của nhóm như vậy cho đến đắc được Bất Thối Chuyển, chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

*

VẼ TƯỢNG _PHẨM THỨ TÁM_

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Đại Chúng: “Nay Ta nói Pháp vẽ tượng để hay thành tựu tất cả sự nghiệp. Nên lấy tấm lụa trắng mới, chẳng được cắt đứt, hoặc dài một khuỷu tay hoặc hai khuỷu tay sao cho bốn phương ngang bằng. Người vẽ nên thọ tám Giới, để đầy màu sắc cần vẽ trong một vật khí mới, chẳng dùng keo nấu bằng da thú

Vẽ lầu các bảu báu trang nghiêm. Ở trong lầu gác vẽ Đức Như Lai tác tướng Thuyết Pháp, ngồi trên tòa Sư Tử.

Bên phải Đức Phật, vẽ Kim Cương Thủ Bồ Tát màu trắng vàng có 12 cánh tay. Tượng ấy có 4 mặt: mặt chính vui vẻ, mặt bên phải có tướng phẫn nộ, mặt bên trái há miệng ló nanh chó lên trên, khuôn mặt ngay trên đầu nhăn mày trợn mắt. Mão trên đầu, mọi thứ Anh Lạc trang nghiêm. Ngồi Bán Già trên hoa sen

Bên phải vẽ Bảo Kim Cương Bồ Tát có 4 mặt 16 cánh tay. Mặt chính vui vẻ, mặt bên phải màu xanh với khuôn mặt của Ma Ha Ca La Thiên (Đại Hắc Thiên), mặt bên trái màu xanh lục với khuôn mặt sư tử, mặt trên đầu nhăn mày lộ răng giận dữ có màu xanh lục lợt.

Tay thứ nhất bên phải cầm báu Chân Đà Ma Ni tác thế Hiến Phật, tay thứ nhất bên trái cầm hoa sen

Tay thứ hai bên phải tác tay An Ủy, tay thứ hai bên trái cầm Tam Kích Xoa. Các tay còn lại (? 2 tay thứ ba) đều cầm các khí trượng

Tay thứ tư bên phải cầm bánh xe, tay thứ tư bên trái cầm cây kiếm

Tay thứ năm bên phải cầm chày Kim Cương, tay thứ năm bên trái cầm tráp hoa (Hoa Khiếp)

Tay thứ sáu bên phải cầm tràng hạt, tay thứ sáu bên trái cầm bình Quân Trì

Tay thứ bảy bên phải cầm cây đao, tay thứ bảy bên trái cầm Phạm Giáp (rương Kinh Phạn)

Tay thứ tám bên phải cầm cái tháp báu, tay thứ tám bên trái cầm núi Tu Di

Ngồi Bán Già ở trên đài hoa sen

Bên dưới Tòa này, vẽ Hướng Khí Ni Thiên Nữ có 8 cánh tay, chắp tay quỳ ngồi tác tướng Cúng Dường Phật

Bên dưới Tòa của Kim Cương Thủ Bồ Tát, vẽ Cát Tường Thiên Nữ, quỳ ngồi cầm vật báu chứa đầy mọi loại báu cúng dường Đức Như Lai

Ở phía sau Cát Tường Thiên Nữ, vẽ Kim Cương Sứ Giả Thiên Nữ với khuôn mặt tươi cười, có 16 cánh tay, dùng mọi thứ Anh Lạc để nghiêm sức, tay cầm mọi loại khí trượng

Ở phía sau Hướng Khí Ni Thiên Nữ, vẽ Hoa Xỉ Thiên Nữ với thân mặc áo lơ trắng, tay cầm hoa, chiêm ngưỡng Đức Như Lai

Ở phía trước Đức Như Lai, vẽ bông hoa bảy báu. Hoa ấy có trăm cánh, đài bằng vàng ròng, cọng bằng Phệ Lưu Ly. Bên trên hoa sen ấy vẽ bánh xe có trăm căm đầy đủ trục, vành. Bên ngồi bánh xe, chung quanh đều có lửa sáng

Ở dưới rễ hoa sen, vẽ 4 vị Đại Thiên Vương đều mặc giáp trụ, mọi thứ trang nghiêm, tay cầm khí trượng

Bên dưới hoa sen, vẽ làm cái ao nước dùng bảy báu trang nghiêm

Ở bên bờ ao, nên vẽ người trì tụng, quỳ ngồi, tay cầm lò hương và cầm hoa. Lại cầm tràng hạt, quỳ ngồi, chiêm ngưỡng Đức Như Lai

Ở trong hư không bên trên lầu gác báu, vẽ Phạm Thiên, Tỳ Nữu Thiên, Đại Tự Tại Thiên rải hoa cúng dường

Nên y theo nghi tắc như vậy mà vẽ tượng

Người Trì Tụng ấy mặc áo mới sạch, ăn Tam Bạch Thực. Từ ngày mồng tám của tháng, ở trước mặt Đức Như Lai như Pháp niệm tụng, đến ngày 15 khiến cho đủ mười vạn biến thì tượng ấy lay động với thấy thân của mình có ánh sáng rực rỡ, đắc được mắt không có chướng ngại, chứng Thanh Tịnh Ma Ni Hạnh Tam Ma Địa, làm Chuyển Luân Vương trong tất cả Trì Minh Tiên, gần gũi thấy tất cả Như Lai

Vừa mới tụng một biến thì xa lìa tất cả Địa Ngục Bành Sinh, hay cắt đứt nhóm Tham Sân Si, lìa các bụi dơ keo kiệt, thành tựu tất cả Công Đức, đắc được tấn cả an vui. Nhiếp thọ tất cả căn lành, nơi gia trì của tất cả Như Lai, nơi an ủi của tất cả Bồ Tát. Tất cả chư Thiên thảy đều ủng hộ. Tất cả hàng Dược Xoa, La Sát, Tất Lệ Đa, Tỳ Xá Già, A Tô La, Ngạn Đạt Phộc, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Người, Phi Nhân đều đến thị vệ. Ở tất cả cung vua đều được cúng dường, khiến các Thế Gian đều được thuận phục, thảy đều viên mãn tất cả Công Đức Ba La Mật, thảy đầu đắc được Công Đức thù thắng của nhóm như vậy

Người vừa mới tụng còn được Phước Lợi như trên, huống chi tăng vượt nhiều hơn

Người Thọ Trì, nếu đọc tụng thọ trì, tương ứng cúng dường cầu thành tựu kèm với Ấn Khế Chân Ngôn tương ứng đối trước mặt Tượng thì người ấy ngang bằng với chư Phật nên nhận sự lễ bái cúng dường của Trời, Người, Thế Gian.

Người ấy ngang bằng với chư Phật, nên thấy nên biết là nơi thọ ký của Như Lai. Người ấy quyết định chẳng thối chuyển nơi Vô Thượng Bồ Đề, chẳng sinh lại trong thai mẹ. Sinh vào Thế Giới nào đều là hoa sen hóa sinh, chẳng xa lìa nơi sinh của chư Phật Bồ Tát, cùng với các Như Lai tập hội cho đến ngồi ở Bồ Đề Trường

*

HỘ MA _PHẨM THỨ CHÍN_

Bấy giờ Đức Như Lai vì các Đại Chúng, nói Pháp Hộ Ma. Trước hết nên thanh tịnh thân tâm, sau đó tác Pháp. Mỗi mỗi Pháp mau khiến thành tựu, khởi lợi ích rộng lớn, vì các Hữu Tình phát Tâm như vậy. Nên tác Hộ Ma như Pháp cúng dường.

Hộ Ma Chân Ngôn là:

Án, sa-phộc ha bát để bộ-la bộ la, hồng hồng, bán tra, sa-phộc ha

 送扣 扔凸 穴愈地 狫狫 民誆桭送扣

OMÏ SVÀHÀ PATI BHÙR BHUVAHÏ HÙMÏ HÙMÏ PHATÏ SVÀHÀ

Dùng Chân Ngôn này gia trì vào dầu mè, hạt cải trắng hòa với bơ. Cứ một biến thì một lần thiêu đốt, mãn 108 biến hay khiến cho tất cả Chân Ngôn Pháp nau được thành tựu. Trừ khiển tất cả lồi Tỳ Na Dạ Ca gây chướng. Tất cả tội, tất cả phiền não, tất cả Oan Gia, bạn ác đều bị tồi phục cấm chỉ. Khiến cho sự mê hoặc kia, tất cả mộng ác, việc tai quái chẳng lành đều tự nhiên tiêu tan

Lại đem An Tất Hương, hạt cải trắng hòa với bơ. Tụng Chân Ngôn một biến thì một lần ném cào trong lửa thiêu đốt, mãn 1008 biến thì cái đầu của tất cả Quỷ Mỵ tự bị phá vỡ, mau được trừ khỏi tất cả bệnh hoạn và các chứng sốt rét, đều được xa lìa tất cả Quỷ Thần, Biến Quái

Lại đem bơ hồ với hạt cải trắng, một lần tụng Chân Ngôn thì một lần ném vào trong lửa, mãn 1008 biến sẽ được làm chủ của một Ấp

Lại đem hạt cải trắng hòa với bơ dùng Hộ Ma 1008 biến thì tất cả các Ma, sự sợ hãi, oan gia, kẻ địch bên ngồi thảy đều bị trừ diệt

Lại đem Thiên Mộc (cây Sam) hòa với bơ dùng Hộ Ma 1008 biến sẽ được La Nhạ (Ràja: vua chúa) với Nội Cung, quyến thuộc vui vẻ kính yêu, mọi sự mong cầu đều được toại nguyện

Nếu đem Bạch Giao Hương hòa với bơ và hạt cải trắng. Ở trên đỉnh núi, Hộ Ma như biến số trước thì tất cả cửa hang của các cung tự nhiên khai mở, liền được vào bên trong làm vua của hàng Trì Minh Tiên

Lại đem keo thơm (hương giao) hòa vớt dầu hạt cải trắng, ở bên ao Rồng, Hộ Ma 1008 biến thì đều được tất cá các Rồng kính yêu, mọi yêu cầu đều được thực hiện, y theo thời luôn mưa chẳng gây tổn hại đến lúa non

Lại đem thức ăn uống, Hộ Ma 1008 biến cúng dường Đức Như Lai tức được ngũ cốc phong nhiêu

Lại dùng muối, Hộ Ma 1008 biến thì tất cả nữ Dược Xoa đều đến lễ dưới chân, nói rằng: “Đại Gia! Đừng làm tổn thương mạng của tôi” tùy ý xua đuổi, sai khiến đều được hồn thành

Lại đem bơ hòa với gạo tẻ, Hộ Ma 1008 biến sẽ được đại cát tường

Lại dùng Hồ Tiêu đối trước mặt trời, Hộ Ma 1008 biến thường được chư Thiên ủng hộ, được đại cát tường

Lại ở trước mặt Đại Cát Tường Thiên Nữ, đem dầu mè hòa với hạt cải trắng, Hộ Ma sẽ được giàu có, nhiều tiền của

Lại dùng Át Ca Mộc, Hộ Ma 1008 biến liền thành cảnh giác, chư Phật Bồ Tát đều biết người ấy lìa tất cả tội. Nơi tất cả Chân Ngôn Vương thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian thảy đều hiện tiền. Đối với các ốn địch đều được hơn hẳn, tất cả khổ sinh tử chẳng thế lấn bức

Do sức của Chân Ngôn này cho nên nghiệp lành của chư Hữu đều dễ thành tựu, tất cả mộng ác, việc chẳng lành đều được tiêu tan. Tất cả sự ếm đối, tất cả sự trói buộc, tất cả phiền não chẳng thể xâm nhiễu

Sự nghiệp Hộ Ma của nhóm như vậy hay tác Tức Tai (ngưng dứt tai nạn), hay được an vui, hay được tài lợi. Giả sử có bị đọa làm các chúng sinh có Ác Kiến thì cũng khiến được giải thốt

Bấy giờ Đức Bạc Già Phạm bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát: “Giáo Vương này có đại uy đức, là Tâm của tất cả Như Lai, là khuôn mẫu của các Như Lai, là các Như Lai chuyển bánh xe Đại Pháp, là các Như Lai đi đến Bồ Đề Trường, là các Như Lai dựng cây phướng Đại Pháp, là các Như Lai thổi cái loa Đại Pháp, là các Như Lai ngồi ở Tòa Kim Cương, là các Như Lai hàng phục quân Ma, là tối thắng bí mật của các Như Lai, là bí mật rất lớn của các Như Lai

Kim Cương Thủ! Đà La Ni này ở cõi Thiệm Bộ Châu hay chận đứng phiền não của tất cả Hữu Tình, hay trừ tội của tất cả Hữu Tình. Hay làm khô cạn nghiệp Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Bàng Sinh của Hữu Tình ở Thiệm Bộ Châu. Hay trừ Sinh, già, bệnh, chết, buồn, than, khổ, lo với các Nhiệt Não của Hữu Tình

Thời Đức Thế Tôn lại bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát: “Ta dùng Thiên Nhãn quán các Như Lai chẳng thể nói nhóm Công Đức đã sinh của Đà La Ni này

Đà La NI này có sự thù diệu tối thắng như trên, rộng lớn như vậy, thâm sâu như vậy. Đẳng thắng, tối thắng, thượng tối thượng đại thần thông như vậy. Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Giáp Vương như vậy, chúng sinh kém Đức ít Phước chẳng thể nghe được danh tự của Đà La NI này huống chi lại được nhìn thấy, thọ trì, đọc tụng! Nếu có nghe thấy tên của Đà La Ni này thì người ấy đã từng gần gũi hằng hà sa chư Phật Bồ Tát

Kim Cương Thủ! Đà La Ni này là Tâm của Như Lai, khó giải khó vào. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện ở trăm ngàn vạn kiếp đem thức ăn uống, quần áo, phòng xá, giường phản, vật dụng, trăm thứ thuốc thanh, phan, lọng, hương, hoa, hương xoa bôi, hương bột…cúng dường 80 câu tri na dữu đa trăm ngàn hằng hà sa chư Phật Bồ Tát. Lại đem bảy báu tràn khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới, ngày ngày phụng thí chư Phật

Này Kim Cương Thủ! Ý ông thế nào? Kẻ trai lành, người nữ thiện ấy có Công Đức nhiều chăng?”

Kim Cương Thủ Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Người này có Công Đức vô lượng vô biên chẳng thể nói đủ số”

“Nếu có người tụng Đà La Ni này một biến thì Công Đức của người này vượt hơn Công Đức trước, Chư Phật Như Lai chẳng thể nói hết

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đối với một thời khoảng, tác ý suy tư Đà La Ni này rồi so sánh với Công Đức đem thức ăn uống, quần áo, hưng, hoa, bảy báu …cúng dường tất cả Như Lai lúc trước thì (Công Đức này) vượt hơn gấp bội Công Đức lúc trước

Khi Đức Như Lai nói lời đó xong thời trong Chúng: các hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Ngạn Đạt Phộc, A Tô La, Nghiệt Lỗ Noa, Khẩn Na La, Ma Hộ La Nga, Người, Phi Nhân, tất cả Đại Chúng hớn hở vui mừng nói lời khen ngợi, cúi năm vóc sát đất chân thành lễ kính, chắp tay hướng Phật bạch rằng: “Thế Tôn! Đà La Ni này ngang bằng với Đức Như Lai xuất hiện ở đời. Nay Đức Phật Thế Tôn ở cõi Thiệm Bộ Châu hay khép kiến lập Tâm Pháp của Đà La Ni bí mật này”

Lúc đó, chư Phật Bồ Tát cùng đến hội họp từ mười phương đều khen Đức Thích Ca Như Lai rằng: “Lành thay! Lành thay!”. Đã khen ngợi xong đều quay trở về quốc độ của mình

Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai dùng Thần Lực của Phật quay trở về Thế Giới Sa Ha

  Xem thêm:

 • Kinh Đà La Ni Lạc Xoa - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Chơn Ngôn Đà La Ni Phật Đỉnh Tôn Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái - Kinh Tạng
 • Kinh Chú Mâu Lê Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Pháp Niệm Tụng Du Già Liên Hoa Bộ - Kinh Tạng
 • Pháp Yếu Niệm Tụng Đà La Ni Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tì Đại Oai Đức Kim Cang Vô Ngại Đại Đạo Tràng - Kinh Tạng
 • Pháp Hộ Ma Bắc Đẩu Thất Tinh - Kinh Tạng
 • Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Như Ý Luân Du Già - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Tự Tại Thành Tựu Du Già Liên Hoa Bộ Niệm Tụng Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cang Đỉnh Nhứt Thiết Như Lai Chơn Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương - Kinh Tạng
 • Đà La Ni Bí Mật Phật Đỉnh Tôn Thắng Tâm Phá Địa Ngục Chuyển Nghiệp Chướng Xuất Tam Giới - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Thành Tựu Tụng Niệm Cúng Dường Bồ Tát Cam Lộ Quân Đồ Lợi - Kinh Tạng
 • Nghi Thức Thọ Trì Tâm Giới Bồ Đề - Kinh Tạng
 • Nghi Quỹ Đại Tì Lô Xá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Liên Hoa Thai Tạng Bi Sanh Mạn Đồ La Quảng Đại Thành Tựu - Kinh Tạng
 • Pháp Nghi Quỹ Dược Sư Như Lai Quán Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Nghi Quỹ Kim Cang Đỉnh Du Già Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Tu Hạnh - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Thánh Tối Thắng - Kinh Tạng