1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

QUYỂN THỨ HAI

Phẩm: Bất Không Kiến Bổn Sự ( Tiếp Theo)

Lại nữa, Bất Không Kiến! Vua Tinh Tấn ấy nhờ lòng từ ái, thương xót mọi người, rất thích Bố thí, thường làm thí chú mở đại hội vô ngại, có những Sa môn, Bà la môn, bần cùng, tật bệnh trong thiên hạ, các người đến xin, tùy theo nhu cầu từng người mà cấp cho, không bao giờ dừng.

Lại nữa, Bất Không Kiến! Vua Tinh Tấn ấy đã thống lĩnh tám vạn bốn ngàn thành ấp, tụ lạc, đều do nghiệp thanh tịnh, nhân tốt chiêu cảm, bảy báu hiệp thành, ở trên các thành, mỗi mỗi lại tạo tám vạn bốn ngàn lầu quán bằng chiên đàn, các của bên tả bên hữu, thứ lớp dẫn ra đường đều có nhà cửa, các báu trang nghiêm. Cửa ra vào mở cả ngày lẫn đêm để mọi người nghỉ ngơi, làm cho tất cả đều được sự an ổn lớn. Lại các đường lớn nhỏ trong các thành luôn luôn thắp đèn đuốc, ánh sáng rực rỡ, khiến cho dân chúng đều có sức để làm việc, đồng được hưởng thọ sự an ổn khoái lạc này.

Lại nữa, Bất Không Kiến! Vua Tinh Tấn lúc ấy có hai người con: Một là Sư Tư, hai là Sư Tử Ý, các căn trong sáng, lanh lợi, thân tướng tròn đầy, có đại oai đức, đầy đủ thần thông, Đời trước họ đã phát tâm A nậu Đa la tam miệu tam Bồ đề.

Lại nữa, Bất Không Kiến! Ngay lúc ấy có đức Phật Thế tôn hiệu là Bảo Tụ Như Lai, là bậc Ứng Cúng, đấng chánh giác, Minh hạnh túc, Thiện thê, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật Thế tôn xuất hiện ở đời. Ngài thường vì thiên, nhân, Phạm, ma, Sa môn, Bà la môn, các loại rồng, dạ xoa, Càn thác bà, A tu la, cho đến tất cả người và chẳng phải người…nêu rõ chánh pháp, phần đầu, phần giữa và phần cuối đều thiện, nghĩa vị sâu kín, lời văn cũng thiện, thuần thục không xen tạp, phạm hạnh thanh bạch.

Lại nữa, Bất Không Kiến! Khi ấy đức Bảo Tụ Như Lai Ứng cúng, đẳng chánh giác thường cùng với Bảy mươi hai ức trăm ngàn các đại Thanh Văn đề là bậc A la hán, có đầy đủ thần thông, có đại oai đức, ở gần thành Thiện Trụ để thuyết pháp giáo hóa.

Lại nữa, Bất Không Kiến! Bây giờ đức Bảo Tụ Như Lai, bậc Ứng cúng, đẳng chánh giác, đúng giờ thọ thực, mang y cầm bát, cùng với bảy mươi hai ức trăm ngàn chúng Đại Thanh Văn, trước sau vây quanh, oai dung trang nhã, vào thành Thiện Trụ thứ lớp khất thực. Khi ấy vua Tinh Tấn cùng với hai người con vừa ở trên lầu cao, từ xa trông thấy đức Như Lai Bảo Tụ có đại chúng vây quanh, đoan nghiêm thù đặc, oai đức vòi vọi. Những người đi đường trông thấy ai cũng thích nhìn. Các căn của Ngài thanh tịnh, tâm ý thản nhiên, điều phục trên và dưới, hơn cả Xà Ma Đà, đã đạt đến bậc nhất công đức bỉ ngạn, đầy đủ viên mãn tất cả các địa. Nhà vua thấy rồi sanh tâm kỳ đặc, vui mừng vô lượng, liền cùng với hai người con đem đến các vòng hoa, hương xoa, hương bột và các danh hương khác, cùng ra khỏi cửa cung, đem các thứ ấy, rất gấp, đến chỗ đức Như Lai Bảo Tụ, bậc Ứng cúng đẳng chánh giác, phụng dâng cúng dường cho phật và đại chúng, đảnh lễ dưới chân Phật rồi đứng qua một bên.

Lại nữa, Bất Không Kiến! Vua Tinh Tấn và hai người con liền cung thỉnh đức Như Lai Bảo Tụ cùng các đại chúng được suốt đời cúng dường về y phục, đồ dùng, ẩm thực, thuốc men…Phàm những gì cần dùng, nhà vua đều dâng cúng đầy đủ, để thánh chúng được an ổn. Vua Tinh Tấn và hai người con ngày xưa đã trồng gốc đức, thường cầu Phật pháp, ngày nay đã được tao phùng, lại mong thọ thỉnh, sanh tâm hoan hỷ, hạnh tốt thâm sâu đặc biệt.

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Lúc đó đức Bảo Tụ Như lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác, ở trong trời, người thuyết pháp, giáo hóa và hoàn tất, vào lúc nửa đêm Ngài nhập Vô dư Niết Bàn.

Này Bất Không Kiến! Vua Tinh Tấn nghe tin tức đức Thế tôn đã nhập Niết- bàn rồi, liền cùng với phu nhân và hai người con đốc xuất quần thần và các dân chúng đi đến chỗ Thế tôn Bát Niết – bàn. Đến xong, họ kính lễ dưới chân đức Thế tôn, khóc lóc bi ai, đấm ngực kêu lớn, toàn thân ngã nhào xuống đất như cây bị đổ, bò lê dưới đất, ngất xỉu, thương xót than rằng:

– Đức Thế tôn diệt độ sao mà nhanh quá! Đức Đại thánh Niết- bàn đã bỏ rơi chúng con. Thế gian bị mù tối vì Đạo sư đã diệt độ. Chúng sanh bị cùng khốn vì thương chủ đã mạng chung! Thế gian sắp tối tăm vì đèn huệ vụt tắt!

Này Bất Không Kiến! Vua Tinh Tấn ấy than khóc như vậy, hết sức bi ai, xong mới cùng hai người con đi đến chỗ đức Thế tôn, lấy các hương thủy mạt tắm lên thân của bậc thánh. Lại dùng các loại hương xoa khắp thân Ngài, dùng các vòng hoa kỳ lạ, âm nhạc vi diệu, đầu dâng cúng dường. Sau đó mới dùng y Ca Thi Ca đẹp quấn quanh thân Ngài nhiều lớp, rồi đặt trong kim quan và quách sắt. Cái quan ấy lại dùng bảy báu pha lẫn, chất đầy lên thân Phật như vậy xong, mới chất xích diệu chiên đàn thanh tịnh cao một do tuần, rộng ở phương giữa một câu- lô- xá, rải các thứ hoa và lấy vòng hoa, thiêu đốt các thứ hương bột, hương xoa thù thắng…rưới dầu Tô- du, sau đó mới dùng lửa trà tỳ sắc thân của đức Như Lai Bảo Tụ.

Lại nữa, Bất Không Kiến! Khi vương tử của vua tên là Sư Tử đã thấy đức Như Lai Bát Niết-bàn xong, suy nghĩ như vầy: “Bậc Đại sư của trời và người đã bỏ ta mà diệt độ, ngày hôm nay ta vì ý nghĩa gì mà tồn tại? Nay ta nên theo đức Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác mà diệt độ, há không vui sao?”

Này Bất Không Kiến! Khi ấy vương Tử nghĩ như vậy xong lấy các hương thơm tự xoa vào thân mình. Lại lấy các hương huân ướp y phục, lấy giạ quấn quanh thân. Sau đó đốt lửa thật lớn quanh thân để tự thiêu. Khi ngọn lửa cháy mạnh, vương tử Sư Tử mới ở trong ngọn lửa dữ ấy phát nguyện rộng lớn, cứu độ chúng sanh, ca tán công đức, quy y đức Như Lai bằng bài kệ tụng:

– Tối thượng tôn cao quý thế gian

Hôm nay bỏ thân nhập Vô dư

Đại sư trời, người chuyển pháp luân

Từ đây chúng con không còn thấy

Pháp vương lợi ích hết muôn loài

Nay đã vứt bỏ, nhập Vô vi

Tuyên giảng Đại Bồ đề như vậy

Không còn thấy nữa chúng vây quanh

Đại Đạo sư Bất khả tư nghị

Từ nay vĩnh viễn không nghe tiếng

Thí kẻ bần cùng tài bảo pháp

Vì chúng diễn thuyết ai cũng thích

Chư thiên, rồng, quỷ, người, phi nhơn

Từ nay mãi mãi không trở lại

Bây giờ thế gian chẳng chỗ nương

Riêng thương đức vua ai che chở

Cùng Sư Tử Ý ai bảo vệ?

Mãi mãi không nghe phật thuyết pháp

Ta nên bỏ mình mà mạng chung

Riêng sống thế gian có ích gì?

Vì vậy nay bỏ thân đáng yêu

Nhơn đây mới phát nguyện rộng lớn

Con trồng căn lành nơi chỗ Phật

Phụ vương thường kính ngôi tam bảo

Trước nguyện đem các công đức này

Khiến Vua và con chứng pháp thân

Nơi chỗ các Phật bất tư nghị

Cúng dường tu hành các thiện nghiệp

Khắp nguyện quần sanh được phước này

Và khiến con thề không hư vọng

Thế tôn diệt độ con đốt thân

Nếu ai được nghe hay mắt thấy

Tất cả đều đồng Đẳng chánh giác

Chẳng phải hiện tại họ thân chứng

Nếu ai giác ngộ hay trong mộng

Chỉ cần thấy con nay đang làm

Họ liền thành Phật không nghi ngờ

Chẳng phải hiện tại họ thân chứng

Thân con đáng yêu rồi cũng mất

Giống như bọt nước, nào kiên cố

Mong các loài trùng ăn thân con

Đều mau thành được đạo Bồ đề

Nay con thề tu hành tinh tấn

Hoặc bị mắng nhiếc hay khinh chê

Khiến con mau thành Điều ngự sư

Chẳng phải hiện tại họ thân chứng

Khi con cầu Vô thượng chánh giác

Nếu ai từ tâm cùng nhìn nhau

Liền ở thế gian mau thành Phật

Chẳng phải hiện tại người thân chứng

Nay con đã nguyện và chưa nguyện

Chính là thiêu đốt thân đáng yêu

Nếu lời thề này không hư vọng

Khiến con lại thấy Phật diệt độ

Như con vừa được thấy Thế tôn

Khác nào thiên sư lại xuất thế

Nay con tuy bị thiêu cháy hết

Vẫn mong thân sống được thấy Phật

Trí huệ Thế tôn không chướng ngại

Thường chuyển ba đời xe thanh tịnh

Như xưa lợi lạc các chúng sanh

Khiến con thấy Phật từ lửa khởi

Đại sư cứu đời vừa đứng dậy

Như Ngài Phổ -Nhãn oai lực xưa

Phật biết tâm Sư Tử chí thành

Vừa mới đứng dậy hiện thần lực

Rộng vì chúng sanh làm biến hóa

Khiến vô lượng chúng nhàm chán thân

Rốt ráo lợi ích các chúng sanh

Trở lại đốt thân nhập tịch xứ

Đại chúng thấy Phật nhiều thần biến

Lấy ý thanh tịnh khen diệu âm

Diệu pháp chư Phật khó nghĩ lường

Giới và thiền định cũng như vậy

Trí huệ giải thoát khó nghĩ lường

Thần thông biến hóa cũng khó biết

Tuy đã diệt độ con thanh tịnh

Nay con quy mạng, đốt thân mình

Thế tôn oai đức không ai bằng

Thần thông đã đạt đến bỉ ngạn

Diệt độ khiến cho người nhàm chán

Nay con quy y đấng Phổ Nhãn

Từ bi tất cả tối tôn thắng

Hay dùng từ tâm biết tâm người

Cứu độ chúng sanh vô biên cõi

Quy mạng bậc Thiện Thệ vô đẳng

Trong các thầy thuốc, Ngài đệ nhất

Thường lấy thuốc hay cứu chúng sanh

Hay trừ vô lượng các bệnh khổ

Quy mạng xót thương cứu hộ người

Vì con xưng tán các thiện căn

Cung kính cúng dường các công đức

Bỏ thân đáng yêu để được phước

Trước nguyện lợi ích các chúng sanh.

Này Bất Không Kiến! Khi vương Sư Tử phát đại nguyện này để tự trang nghiêm, sau đó ngọn lửa bốc cao, liền bỏ thân mạng. Bấy giờ tất cả thế gian, trời, người, Phạm, ma, Sa môn, Bà la môn, cho, đến tất cả người và chẳng phải người… thấy việc này xong đều sanh tâm nhàm chán nhiều đối với thế gian.

Lại nữa, Bất Không Kiến! Khi vương tử ấy đã bỏ thân mạng rồi, liền sanh lên trời Phạm thiên làm Đại Phạm Vương, là bậc tối tôn, tối thắng giữa Phạm Thiên, có đại oai đức, đầy đủ đại thần thông.

Này Bất Không Kiến! Khi vương tử ấy sanh ở cung trời Phạm rồi liền tự suy nghĩ: “Ta từ đâu đến? Làm thiện căn gì mà sanh đến đây có được quả báo công đức đại oai thần lực như vậy?.”

Vị ấy liền tự mình thấy biết phân minh rõ ràng rằng”Ta ở nhân gian làm vương tử Tinh Tấn. Ta và vua cha cúng dường cung kính đầy đủ các thứ và khen ngợi đức Thế tôn Bảo Tụ. Khi đức Thế tôn diệt độ, ta liền thiêu thân trong một ngọn lửa lớn tại đó, phát đại thệ nguyện, khen ngợi công đức của Phật. Nhờ thiện căn ấy mà nay sanh ở Phạm cung. Vậy nay ta nên hạ xuống nhân gian an ủi cha ta để báo đáp ân sanh thành. Lại nên cúng dường chỗ đức Như Lai Bảo Tụ, thiêu thân nhập Niết- bàn”.

Lại nữa, Bất Không Kiến! Khi đại Phạm vương nghĩ như vậy xong, cùng với các quyến thuộc trời biến mất khỏi Phạm thiên, giống như thời gian tráng sĩ co duỗi cánh tay, liền xuống nhân gian, đến chỗ Như Lai Bảo Tụ, bậc Ứng cúng, Đẳng chánh giác dã trà tỳ, dùng các thứ hương trời, đó là: Thiên mạc chiên đàn, và Thiên ngưu đầu trầm thủy, hương Đa ma la bạt… để cúng dường. Lại rải các thứ hoa thượng diệu ở cõi trời. Hoa như bánh xe, như mây biến khắp để cúng dường. Phạm Thiên Sư Tử cúng dường đức Phật xong, mới an ủi phụ vương là vua Tinh Tấn rằng:

– Đại vương nên biết, Vương tử Sư Tử thiêu thân bỏ mạng ấy, nay chính là con vậy. Lúc ấy con liền sanh vào đại Phạm Thiên. Mong vua chớ có u sầu đau khổ nữa. Chỉ nên hoan hỷ, hân hoan vui sướng. Vì sao vậy? Vì nay vua đã được đại lợi bậc nhất. Vì sao? Vì các Phật Thế tôn khó được gặp gỡ, Vậy mà vua đã được gặp Thế tôn Như Lai Bảo Tụ, bậc Ứng cúng, Đẳng chánh giác để tôn trọng, cung kính, cúng dường đầy đủ. Đó là đại lợi hy hữu bậc nhất. Cho nên, Đại vương từ nay về sau chỉ nên một lòng thọ thì pháp này. Và vương đệ Sư Tử Ý cũng nên như vậy, thọ thì pháp này. Lại nên cúng dường Xá lợi Thế tôn, lưu bố khắp nơi, rộng dụng tháp miếu. Con ở trên Phạm cung cũng thường làm như vậy, trì diệu pháp này, tôn phụng Xá lợi.

Nói như vậy xong bỗng nhiên biến mất.

Lại nữa, Bất Không Kiến! Khi vua Tinh Tấn nhờ nghe vị Phạm thiên nói nên cùng với con là Sư Tử Ý đi đến chỗ Xá lợi của đức Như Lai Bảo Tụ, Ứng Đẳng chánh giác để cung kính lễ bái, ca tụng, tán thán. Đem tất cả hương, tất cả tràng hoa cùng các âm nhạc, các thứ tràng phan, bảo cái để dâng hiến cúng dường. Lại trong khoảnh khắc, trong tám vạn bốn ngàn các thành, đem toàn bảy báu, dựng lên tám vạn bốn ngàn tháp, cao một do-tuần, mỗi tháp bề mặt dài rộng một câu-lô-xá, thù đặc, đoan nghiêm, sáng rạng, khả ái, cung trí xá lợi trong đó để cúng thờ. lại nơi chỗ mỗi mỗi bảo tháp thường đốt lên tám vạn bốn ngàn ngọn đèn sáng, mỗi mỗi ngọn tháp lại dùng tất cả danh hương, tất cả hoa đẹp và dùng vòng hoa, tất cả tràng phan, tất cả bảo cái, tất cả âm nhạc, trống, ốc, sừng, tù và, chuông, linh, khánh, chuông lắc, đầy đủ tất cà, chẳng thiếu thứ gì. Cúng dường như vậy, thọ trì pháp này. Vua Tinh Tấn kia nhờ thiện căn này nên tám vạn bốn ngàn kiếp không sanh nơi ác đạo, và Sư Tử Ý cũng được quả báo như vậy. Địa phu nhân của vua tên là Thiện Ý, vị đại thần lớn nhất của vua tên là Vô Sân cũng trong tám vạn bốn ngàn kiếp cũng thọ quả báo thù thắng. Như Vậy, nhà vua ở trong các kiếp thứ lớp cúng dường sáu vạn các đức Phật, nên lúc sanh ra thường làm thân Chuyển luân vương, lấy chánh pháp để giáo hóa, lợi ích chúng sanh.

Lại nữa, Bất Không Kiến! Sau khi đức Phật Bảo Tụ diệt độ, thời sau rốt lại có một Bồ tát ma ha tát tên là Phổ Mật Vương, hiện sanh thế gian, vì thế gian nên bỏ nhà xuất gia, thị hiện tu khổ hạnh, đi đến cây Bồ đề, ngồi nơi đạo tràng dùng một niệm huệ đoạn trừ tạp khí vô minh phiền não, liền chứng A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.

Này Bất Không Kiến! Lúc ấy Sư Tử Đại Phạm Thiên vương kia dùng thiên nhãn quán thấy đức Như Lai Phổ Mật vương Ứng cúng, Đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian, liền trở lại, đứng trên hư không, cầm các hương trời và đem diệu hoa rải lên trên đức Phật. Sau đó xuống mặt đất nhiễu quanh bên hữu Phật ba vòng, cung kính chắp tay, đầu mặt lễ bái, khuyến thỉnh đức Thế tôn chuyển Đại pháp luân.

Bấy giờ Sư Tử Phạm vương ấy đứng trước đức Phật, dùng kệ thỉnh rằng:

– Thế tôn nay nên nói diệu pháp

Chúng sanh chúng con rất thích nghe

Trí huệ chiếu soi nay mới phát

Tất cả thế gian không ai bằng

Như Lai, bậc Điều ngự vô thượng

Đầy đủ chí chơn mười danh hiệu

Đại sư lợi đời nay đã hiện

Tự nhiên Chánh giác diệu Bồ đề

Công đức viên mãn trên loài người

Thánh trí tu lậu, đâu phải mới

Thế tôn nên giảng diệu pháp âm

Nay đại chúng náy rất thích nghe

Thệ lớn vốn vì độ thế gian

Không nơi nương tựa Ngài che chở

Như lời nguyện xưa nay đã mãn

Đã đến chỗ tịch tịnh vô vi

Nay nên sớm mở cửa cam lồ

Phá bá dây trói khỏi các não

Phạm vương thưa thỉnh nghĩa đã tròn

Bấy giờ Như Lai im lặng nhận

Trong khoảnh khắc đức Phật Phổ Mật

Khiến cho Phạm vương Rất hoan hỷ

Và vô lượng ức chúng trời người

Lắng nghe Thiện thệ Chuyển pháp luân

Khi Phạm vương kia mong Phật thuyết

Rộng đem các vật để báo ân

Bấy giờ lại phát lời nguyện lớn

Để cầu đạo vô thượng Bồ đề

Nay ở trước Thế tôn Phổ Mật

Nói các công đức mình đã làm

Nhờ thiện căn này sanh ở đâu

Thường thờ mười phương các Thế tôn

Xưa ở đạo tràng cúng dường Phật

Xin nghe Ngài thuyết pháp lợi sanh

Nhờ chút thiện ấy sanh ở đâu

Nguyện ở trước Phật thường khen ngợi.

Bấy giờ đức Thế tôn lại bảo Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến rằng:

– Này Bất Không Kiến! Lúc ấy Phạm Thiên Sư Tử, Vương tử của vua Tinh Tấn, nhờ căn lành thiêu thân mà sanh ở Phạm cung, thứ lớp cúng dường năm ngàn các đức Phật, lắng nghe chánh pháp nên thiện căn tăng trưởng, thường phát nguyện rộng lớn, bất tư nghị.

Này Bất Không Kiến! Nay ngươi nên biết, vua Vô Biên Tinh Tấn lúc ấy là người khác chăng? Chính là thân ta đó.

Khi ấy Bồ tát Bất Không Kiến lại bạch đức Phật:

– Thế tôn, hai vị vương tử là Sư Tử và Sư Tử Ý nay ở chỗ nào? Vì đời hiện tại cúng dường các đức Phật, đã diệt độ ở đời sau chăng?

Đức Phật dạy:

– Này Bất Không Kiến! Ngươi nên biết, Vương tử Sư Tử Ý lúc đó nay chính là Bồ tát ma ha tát Di Lặc. Còn vương tử Sư Tử lúc ấy nay chính là Bồ tát Bất Không Kiến. Vì ngươi đối với trong Phật pháp của đức Như Lai Bảo Tụ phát thệ nguyện rộng lớn, một lần bỏ thân nên khiến cho ba vạn địa chúng thiên nhân phát tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Các người ấy cuối cùng sẽ được chứng Đại Bồ đề, không có gì để nghi ngờ việc ấy.

Bấy giờ đức Thế tôn vì tuyên lại nghĩa này nên làm kệ tụng rằng:

– Ta xem quá khứ kiếp lâu xa

Phật hiệu Bảo Tụ, Vô thượng tôn

Không thầy, tự giác, hiện ở đời

Ích lợi trời, người, quần sanh loại

Đầy đủ trăm phước, sắc tướng vàng

Lòng từ hiển phát cửa thật nghĩa

Khai thị chúng sanh đường Bồ đề

Lời dạy dứt sạch nguồn gốc khổ

Bảo Tụ đỉnh đạt hơn mọi người

Bảy mươi hai ức chúng hiền thánh

Ba minh, sáu thông, đầy tám giải

Theo Phật vào thành để khấc thực

Lúc đó ta là vua tối thắng

Vô Biên Tinh Tấn oai lực lớn

Thường dẩn hai con theo hai bên

Nhân tuần du xem ở lầu cao

Xa thấy điều phục đại tiên thần

Chúng đại Tỳ kheo đều vây quanh

Lúc đó ta, hai con xuống gấp

Chạy đến trước Vô đẳng tôn thắng

Đã đến chỗ Đại sư Thiện Thệ

Đặt bày các vật cúng vi diệu

Đảnh lễ chân Ngài, miệng nói rằng:

– Cung thỉnh Như Lai và tăng chúng

Suốt đời con dâng y thực thảy

Đầy đủ tám vạn bốn ngàn năm

Cùng với hai con, tâm tịnh tín

Vì cầu đạo Bồ đề vô thượng

Bậc tôn quý giữa người Niết -bàn

Tạo dựng tám vạn bốn ngàn tháp

Các báu xen kẽ chiếu ánh sáng

Chỉ vì người báu để thân lại

Tại chỗ tháp báu trong mỗi thành

Đều thắp vô lượng trăm ngàn đèn

Hương hoa, âm nhạc, trống, chuông, linh

Nhà vua cúng dường cho đức Phật

Nhân trồng thiện căn tốt như vậy

Thứ lớp gặp được sáu vạn Phật

Đều đến cúng dường, và thừa sự

Để cầu vô thượng Đại Bồ Đề

– Này Bất Không Kiến! chớ có nghi

Xưa kia thống lãnh đại địa này

Vua trí sâu ấy là thân ta

Hiệu là Vô Biên Tinh Tấn lực

Thường dùng hoa hương đem cúng dường

Giáo hóa tất cả các chúng sanh

Thắp đến vô lượng trăm ngàn đèn

Trừ tối cho đời bằng ánh sáng

Đem cho của cải không hề thôi

Lắng nghe chánh pháp cũng không chán

Tinh tấn khổ hạnh không phút ngưng

Vì chứng Vô thượng đại Niết-bàn

Người đến chỗ Như Lai Bảo Tụ

Dùng y quấn thân, lấy lửa đốt

Giống như tim đèn thấm dầu mỡ

Phút chốc lửa cháy liền tiêu sạch

Lúc đó thân người lửa cháy mạnh

Sắc thân không động, thần không kinh

Vào ngày người báu đã diệt độ

Ngài làm như vậy vì thế gian

Lúc lửa lớn như vậy cháy gấp

Ngươi còn phương tiện nào khuyến thỉnh

Nguyện thấy Thế tôn từ lửa dậy

Đại bi cứu đời hiện thân hình

Nguyện con hôm nay nếu thành tựu

Mới được như ý bỏ thân mạng

Chỉ cần tạm thấy như xưa kia

Công đức đạt được Bất tư nghị

Nếu con có các lời thệ nguyện

Mong cho tất cả đều hòa hợp

Nếu con đương lai mà thành Phật

Mong nơi lửa lớn thấy thế gian

Trí Phật thanh tịnh không chướng ngại

Ở nơi ba đời vẫn thảng nhiên

Sư Tử chiếu sáng tâm thuần tịnh

Phật nhờ tinh thành từ lửa hiện

Bất Không Kiến giữ nguyện lực này

Giúp đời khoảnh khắc nên niệm khởi

Nhơn đó lại phát thệ trang nghiêm

Nguyện bất tư nghị thật khó lường

Thế tôn từ lúc đốt lửa này

Tất cả đều được tâm nhàm chán

Lại dùng tịnh ý tán thán rằng

Phật oai hy hữu khó lường được

Tướng tốt vô biên lửa cháy mạnh

Pháp vương ứng niệm bỗng khởi lên

Vì Phật Thế tôn hiện thần biến

Vô số chúng được tâm giải thoát

Này Bất Không Kiến biết Sư Tử

Đại từ ứng cảm bỗng ngồi lại

Do thấy thần biến của thế tôn

Ngàn số chúng phát tâm Bồ đề

Đại bi lợi ích cho đời xong

Trở lại nằm yên trong lửa dữ

Lúc đó Sư Tử bỏ thân mạng

Một niệm vãng sanh trời Đại Phạm

Liền từ Phạm cung về cõi Phật

Cúng dường đầy đủ Nhân trung tôn

Phụng trì hương hoa trời vi diệu

Rải lên trên Phật, bỏ thân mạng

Sau khi Phật Bảo Tụ Niết-bàn

Thời gian như vậy chẳng bao lâu

Lại có Phổ Mật Thiên nhân sư

Vì lợi thế gian nên xuất hiện

Ngồi nơi Đạo thọ Đẳng chí chơn

Là Thiên trung thiên, hiệu Đại Giác

Đại Phạm thiên vương mới cúng dường

Cung kính đảnh lễ Lưỡng túc tôn

Thỉnh chuyển pháp luân lợi thế gian

Phật biết tâm tịnh, im lặng nhận

Phạm vương nghe xong rất vui mừng

Thân được an lạc tâm thư thái

Lại phát nguyện lớn rất dị thường

Trồng các căn lành bất tư nghị

Một kiếp gặp được năm ngàn Phật

Đều được thân cận để cúng dường

Kẻ trí không nên có nghi ngờ

Sư Tử lúc đó chính là ngươi

Bất Không Kiến là con của ta

Sau ngươi thờ Phật năm ngàn vị

Ta thấy rất rõ ngươi thiêu thân

Cầu đạo vô thượng Bồ đề này

Ngươi lại ở vô lượng ngàn Phật

Tại đó khi diệt độ xá lợi

Cũng thiêu vô lượng thân kính yêu

Vì muốn người vui tự mình khổ

Ta biết ngươi nay và đời sau

Vô lượng ngàn đời tu mãi mãi

Hoặc Phật hiện tại, hoặc Niết-bàn

Ngươi thường nói lên lời thành thật

Trải qua vô lượng trăm ngàn đời

Thần lực của ta mới biết ngươi

Bất Không phát nguyện này từ lâu

Quả báo bấy giờ đều hiện rõ

Ngươi ở trước các Phật, Đại sư

Hành bất tư nghị đều viên mãn

Thường hay ca ngợi Lưỡng túc tôn

Khổ hạnh huân tu các đại thệ

Nay là kệ tán Đại Pháp vương

Là do nhân duyên tốt kiếp trước

Lại ở trước Phật Phổ-Mật vương

Gìn giữ vô biên nguyện tối thượng

Nay ngươi được quả báo như vậy

Nhờ Phật Như Lai hiện oai thần

Khi Bất Không Kiến ở trước chúng

Cung kính chắp tay đảnh lể Phật

Thưa hỏi Thiên tôn Điều ngự sư

Từ bi lợi ích cho chúng sanh:

– Đại tiên, con đã thệ nguyện gì?

Mà nay xả bỏ vô lượng kiếp

Cúi mong Thế tôn nói tóm lược

Con mong Thánh nói mới hiểu rõ

– Bất Không! Việc ngươi làm đời trước

Nay ta vì ngươi nói đơn giản

Ngươi ở chỗ Như Lai Vân Âm

Đã phát nguyện rộng lớn như vậy

Nếu như chư Phật chứng Bồ đề

Bấy giờ thân con thường thờ phụng

Lại ở chỗ Phật Đế Tràng Phổ Nhãn

Lúc ấy cũng phát thệ nguyện lớn

Thế gian nếu có tối đạo sư

Bấy giờ con liền theo đạo ấy

Ngươi ở chỗ Như Lai Nhật Đăng

Cũng phát các hạnh nguyện thắng diệu

Này Bất Không Kiến! chỉ ta biết

Tạo dựng các báu chỗ kinh hành

Hoặc xa tinh xá Phật tráng lệ

Hoặc làm cảnh lạ tăng già- lam

Đều dùng bảy báu vi diệu tạo

Dâng lên chư Phật các tư cụ

Bậc chúng tôn kính bất tư nghị

Sư Tử giữa người Phật Thiện sanh

Cầm long thất bảo, các đồ dùng

Cung phụng Thiên trung tôn siêu thế

Ở chỗ đức Như Lai Phổ Nhãn

Bấy giờ lại phát diệu hạnh nguyện

Rộng thí đèn sáng, vật cúng dường

Phụng hiến thế gian thầy trời người

Ngươi đối vô lượng Phật như vậy

Qua ngàn vạn ức na do tha

Tự chịu cần khổ, chúng sanh an

Phát nguyện rộng lớn trang nghiêm này

Ngươi ở trước Phật Phổ Nhãn Vương

Đã phát nguyện thành, nay ta nói

Như Ngài tu hành mà thành Phật

Ta đã rải hoa khắp mặt đất

Ngươi ở chỗ Phật Vân Lôi Âm

Vì thế gian nên phát nguyện này

Nếu có chúng sanh nghe tên ta

Mong họ liền thành Phật tức khắc

Lại ở chỗ Phật Đế Thích Tràng

Rộng rãi cúng dường rồi thề nguyện:

“Phàm tôi ở đâu, hoặc thấy nghe

Tất cả đều được thành Phật Đạo”.

Ngươi ở chỗ Như Lai Phật Đăng

Phụng cúng thất bảo chỗ, kinh hành

Phật Vô Biên Oai sở đại minh

Lúc đó ngươi phát lời nguyện rằng:

“Thường thí chỗ tốt diệu trang nghiêm

Nguyện cõi Phật con cũng như vậy”.

Ngươi ở chỗ Như Lai Nguyệt Thượng

Nguyện được thiên cung đẹp bậc nhất

Đức Phật ở trong mà du hóa

Chúng sanh vào đó đều thành Phật

Ngươi ở trước Thiện thệ Tháo dục

Thật làm như vậy nguyện chí thành

Nếu lúc trời hè rất oi ả

Thân tâm chúng sanh lìa nóng bức

Ngươi ờ chỗ Phật Ương Kỳ la

Nguyện cúng đèn sáng trừ mê hoặc

Nếu chỗ ngươi xả thí thân mạng

Với các loài ăn thịt chúng sanh

Thảy đều thành Phật không còn nghi

Chẳng phải họ hiện tại thân chứng

Hoặc trong lúc tỉnh hay mộng mị

Nếu có chúng sanh nghe tên tôi

Tất cả thành Phật không còn nghi

Chẳng phải họ hiện tại thân chứng

Khi ngươi đối tinh tấn dõng mãnh

Nếu ai ghét thương đối với ngươi

Tất cả đều sẽ thành Pháp vương

Chẳng phải họ hiện tại được chứng

Vô lượng đời trước ngươi sinh ra

Với họ luôn nguyện cầu Bồ đề

Nay ta nói ngươi công đức thật

Đương lai chắc được vô thượng tôn

Nếu có cầm thú và chúng khác

Chúng chắc thành Phật đừng nghi nữa

Các loài ăn thịt của thân ngươi

Tất cả tự nhiên chứng pháp thân

Ta biết ngươi có đến ngàn hạnh

Điều làm lợi ích các chúng sanh

Nếu ai nghe được mà sanh nghi

Thời đó chưa đến, ta không nói

Phàm ta đã nói các việc ngươi

Nếu có chúng sanh mong thích nghe

Thảy đều thành Phật không còn nghi

Chẳng phải họ hiện tại thân chứng

Nếu ai muốn thấy Thế tôn cứu

Chuyển thắng pháp luân thanh tịnh này

Nghe xong, phá sạch các phiền não

Vì chứng Bồ đề nên thích nghe

Nếu ai muốn thấy Phật ba đời

Cung kính cúng dường thượng phước điền

Tích tụ đầy đủ các công đức

Trước phải thọ trì tam muội này

Vì lợi thế gian trời, người vậy

Thế tôn tuyên thuyết việc này xong

Liền xuống pháp tòa đi thong thả

Trở về tĩnh tọa nơi phòng thất.

  Xem thêm:

 • Dược Sư Tam Muội Hành Pháp - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Kinh Tạng
 • Kinh Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Hoa Tam Muội - Kinh Tạng
 • Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Tự Thệ Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Kinh Tạng
 • Kinh Nguyệt Ðăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cương Tam Muội Bản Tính Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt - Kinh Tạng
 • Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Những Điều Trái Nghịch Của Ma - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 5 - Kinh Tạng
 • Phương Pháp Niệm Phật - Kinh Tạng