1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

QUYỂN THỨ TƯ

Phẩm Thần Biến ( Tiếp Theo)

Bấy giờ tôn giả A-Nan lại suy nghĩ như vầy: “Tôn giả Tu Bồ Đề khéo tu hạnh không tranh cải. Đối với ất cả pháp đã đạt đến tốt ráo, có đại oai đức, đầy đủ thần thông. Có thể sự biến hóa bất tư nghị này do ngài làm ra chăng? Nay ta nên hỏi thử xem.”

Khi tôn giả A-Nan nghĩ như vậy xong, mới thưa ton giả Tu Bồ Đề:

– Thưa Đại đức! Tôi đích thân nghe đức Phật nói như vậy: “Trong các đại đệ tử Thanh văn của ta, người hiểu nghĩa Không đệ nhất chính là Tu Bồ Đề”, vậy việc trang nghiêm bất tư nghị này há không phải do đại đức làm ra chăng?

Tôn giả Tu Bồ Đề trả lời tôn giả A-Nan rằng:

– Này tôn giả A-Nan! Đức Thế tôn tuy nói tôi tu nghĩa Không, vô tránh ( không tranh cải) bậc nhất. Nhưng sự thần biến này không phải sức của tôi có thể làm được. Vì sao vậy? Tôi nhớ một thời tôi nhập Tam muội, như sự rộng lớn của thế giới ba lần ngàn này, tôi đặt lên đầu một sợi lông, xoay vần qua lại như bánh xe của người thợ làm đồ gốm. Ngay lúc ấy không có một chúng sanh nào có tâm kinh sợ, cũng không hay biết chỗ ở của chính mình.

Này tôn giả A-Nan! tôi nhớ thuở xưa ở trước đức Như Lai, muốn rống lên tiếng Sư tử, nên bạch rằng:

– Bạch Thế tôn! Như sự rộng lớn của thế giới ba lần ngàn này, như vậy con có thể dùng miệng thổi một hơi nhỏ khiến cho nó đều bị tan mất. Lại khiến cho các chúng sanh ở trong đó không kinh không sợ, không có ý tưởng qua lại.

Tôn giả A-Nan, ngay lúc đó tôi ở trước đức Thế tôn đã từng thị hiện sự thần thông như vậy. Này tôn giả A-Nan, tôi nhớ một thời lại ở trước đức Phật rống lên tiếng Sư tử, bạch rằng:

– Bạch Thế tôn, nay con có thể lấy thế giới ba lần ngàn như thế có tất cả chúng sanh ở trong đó, đều đặt trên một ngón chân, đưa lên đến trời Hữu Đảnh. Sau đó đưa họ trở về chỗ cũ, khiến cho các chúng sanh ấy hoàn toàn vắng lặng không có tiếng động, không bị bức bách nhau, không có ý tưởng đến và về.

– Này tôn giả A-Nan, tôi nhớ một thời an tọa trong Tam muội, tôi thấy hiện ở phía trước, về phương Đông có sáu vạn các đức Phật. Cũng như vậy phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương phụ, trên và dưới, vô lượng vô biên trăm ngàn thế giới, mỗi phương đều có sáu vạn các đức Phật thế tôn, trước đây tôi chưa từng thấy, nay đều thấy biết tất cả.

Này tôn giả A-Nan, ngay lúc đó tôi ở cõi Diêm Phù Đề, nhờ định tâm này lại phát ra thần lực, đi đến bên trời Đế Thích, trên đảnh núi Tu-Di, cầm một chén hương bột chiên đàn, đến trong vô lượng các thế giới cúng dường các đức Như Lai Ứng cúng, Đẳng chánh giác ấy. Các loài chúng sanh ở các thế giới kia thảy đều rõ ràng thấy tôi đứng trong cõi diêm Phù Đề này cúng dường, thừa sự các đức Thế tôn ấy. Họ biết tôi là đại đệ tử Thanh văn của đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác ở cõi Ta Bà này. Đối với trong cửa Không, Vô tránh Tam muội, tôi là bậc nhất.

Này tôn giả A-Nan, nay hoặc trời, hoặc người, hoặc Phạm, hoặc ma, hoặc Sa môn, Bà la môn… ở trong chúng này đối với điều tôi nói mà có lòng nghi, vị ấy có thể đến hỏi đức Thế tôn là thầy của tôi. Hiện nay ngài đang ở trong tịch tịnh, tự chứng biết.

Bấy giờ nhờ thần lực của Phật, ở trong không trung phát một âm thanh lớn bảo tôn giả A-Nan rằng:

– Này A-Nan! Đúng như vậy! Đúng như vậy! Như Thượng tọa Tu Bồ Đề vừa rồi rống lên tiếng Sư tử, ngươi nên thọ trì như vậy.

Khi ấy các thiên, nhân, Phạm, ma, Sa môn, Bà La môn… thấy, nghe việc ấy xong, lông trong người đều dựng đứng, phát tâm hy hữu, được điều chưa từng có, nói như vầy:

– Thật là hy hữu! Thật là điều chưa từng thấy việc lớn như vậy. Cho đến các đệ tử của đức Thế tôn, còn có thần thông thù thắng vi diệu, đại oai đức lực, huống gì cảnh giới thần thông Tam muội của chư Phật mà có thể suy lường, có thể tuyên thuyết được sao.

Bấy giờ tôn giả Tu Bồ Đề thấy trời, người, Phạm, ma, sa môn, Bà la môn của các thế gian sanh tâm hy hữu rồi, để nói rõ lại nghĩa này, ngài nói kệ tụng:

– Tôi ở thiền định, giải thoát môn

Tam muội vô tránh thuộc bậc nhất

Xưa tôi từng ở chỗ Thế tôn

Hiện sức thần thông, không biên tế

Tôi chuyển ba ngàn thế giới địa

Tất cả dồn vào lỗ chân lông

Như bánh xe thợ gốm xoay tròn

Chúng sanh an nhiên không hay biết

Xưa tôi ở trước đức Như Lai

Phân tán các núi và đại địa

Nhưng chúng sanh ấy không tổn diệt

Nhờ trụ của thần thông như vậy

Tôi lấy cõi này và chúng sanh

Để lòng tay, đưa lên Hữu Đảnh

Đến khi đưa xuống, chúng không biết

Tất cả đều nhờ thần thông này

Tôi từng nhập định quán phương Đông

Thấy có sáu vạn các Thế tôn

Phương Nam, Tây, Bắc cũng như vậy

Sáu vạn Như Lai không hề thiếu

Lại bốn phương phụ và trên dưới

Chư Phật cũng đủ sáu mươi ngàn

Thân tướng sắc vàng đều như nhau

Tôi lấy hương trời tung rải khắp

Khiến các chúng sanh đều thấy biết

Đều nói: Ta có Tu Bồ Đề

Cũng khiến Thế tôn Mâu Ni này

Trong thiền Thanh văn là bậc nhất

Nay tôi rống lên tiếng Sư tử

Nếu ai có nghi xin hỏi Phật

Phật phát tiếng lớn mới bảo rằng:

Đúng vậy, A-Nan nên thọ trì

Tôi diệt chúng sanh và ngã tâm

Cho đến tưởng Phật không còn sót

Hạnh không, vô tránh không ai bằng

Tôi thật trụ Tam ma đề này.

***

4. Phẩm Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Sự Thần Thông Của Bồ Tát Di Lặc

Bấy giờ Bồ tát Di Lặc nghĩ như vầy: “Nay các chúng đệ tử đại Thanh văn của đức Thế tôn có đại oai đức, đầy đủ thần thông, ai cũng tự trình bày tiến rống Sư tử của mình. Nay ta cũng nên đối với trời, người, Phạm, ma, Sa môn, Bà la môn, trước các đại chúng này của tất cả thế gian, hiện một chút thần thông của Bồ tát”.

Khi Bồ tát Di Lặc nghĩ như vậy rồi liền nói với tôn giả A-Nan:

– Tôi nhớ thuở xưa, có lần vào lúc sáng sớm, mặc y, ôm bát đến chỗ đức Thế tôn, đảnh lễ dưới chân đức Phật, bạch rằng:

– Bạch Thế tôn! Nay con muốn vào thành Vương Xá này như pháp mà khất thực.

Thưa như vậy xong, tôi liền ra đi.

Này tôn giả A-Nan, hôm đó tôi lại nghĩ như vầy: “Nay nhà nào thí đồ ăn cho ta trước tiên, ta cần phải làm cho người ấy an trụ nơi A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề trước tiên, sau đó mới nhận các món ăn của người ấy.

Này tôn giả A-Nan, khi nghĩ như vậy rồi, tôi liền vào đại thành thứ lớp khất thực. Đi đến một nhà đại tánh Bà la môn, đứng im lặng trước cửa.

Này tôn giả A-Nan! Vị đại tánh Bà la môn ấy biết tôi đi khất thực, thấy tôi đứng im lặng, liền thưa rằng:

– Lành thay, A Dật Đa, thánh giả A Dật Đa! hôm nay vì cớ gì mà hạ cố đến đây? Ngài cần gì? mong Ngài thọ nhận đồ ăn của con.

Này tôn giả A-Nan, tôi liền bảo Bà la môn ấy

– Này Đại Bà la môn, nay nếu ngươi có thể gieo căn lành nơi A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, sau đó ta mới thọ nhận đồ dâng cúng của ngươi.

Khi ấy Bà la môn liền thưa với tôi:

– Nhân giả, nếu ngài có thể đem đồ ăn này phân cúng khắp mười phương hằng hà sa tất cả Như Lai Ứng cúng, Đẳng chánh giác, sau đó con sẽ phát tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, hết lòng siêng tu các hạnh Bồ tát. Vì sao vậy? Vì con trước đây cũng ở chỗ các đức Như Lai trồng tất cả các căn lành.

Này tôn giả A-Nan, lúc ấy tôi lại nói với Bà la môn ấy:

– Này Đại Bà la môn, nay ngươi đã có thể kiến lập chí nguyện như vậy, ta sẽ thọ thức ăn, phân bố cúng dường hằng hà sa đức Như Lai, A La ha Tam miệu Tam Phật đà, không còn nghi gì nữa.

Bấy giờ Bà la môn lại thưa với tôi:

– Thưa thánh giả A Dật Đa! Ngài chỉ thọ nhận món ăn của con phân chia phụng hiếu hằng hà sa đức Như Lai, con liền phát lời thệ nguyện cũng làm như lời thệ nguyện.

Này tôn giả A-Nan, tôi lại nói với Bà la môn ấy:

– Này Đại Bà la môn, nay ngươi có thể phát ra lời thề chắc thật như thế, hành động như lời thề ấy. Ta nhận thức ăn của ngươi, phân chia cúng dường cho hằng hà sa đức Như Lai.

Này tôn giả A-Nan, Bà la môn ấy cúng dường cho tôi đến lần thứ ba. Tôi cũng từ mẫn khuyên ông ta phát tâm như thế.

Này tôn giả A-Nan, lúc ấy tôi cùng Bà la môn cùng nhau trao đổi qua lại như vậy xong, sau đó tôi bảo Bà la môn:

– Này Đại Bà la môn, như lời ngươi nói, mau đem đồ ẩm thực đến đây để ta sẽ vì ngươi phân bố cúng dường hằng sa đức Thế tôn.

Này tôn giả A-Nan, lúc ấy Bà la môn nghe tôi nói như vậy liền trao thức ăn cho tôi, tôi liền thọ nhận, ở trước mặt ông, như thời gian khảy móng tay, tôi phân bố cúng dường cho hằng sa đức Như Lai.

Này tôn giả A-Nan, ngay khi tôi phân bố thức ăn của ông ta để cúng dường cho hằng sa đức Như Lai rồi, sau đó tôi trở lại nhà Bà la môn ấy.

Này tôn giả A-Nan, khi Bà la môn ấy thấy thần thông vô ngại như vậy của tôi, tâm sanh kinh sợ, lông trong người dựng đứng. Sau đó vui mừng nhảy nhót thật lâu, liền mang các thứ ẩm thực thượng diệu dâng cúng cho tôi, mong tôi được no đủ. Khi tôi thọ nhận rồi, tự ý thọ thực. Bà la môn kia sau đó mới đem tất cả châu báu, tất cả các thứ hương, tất cả các thứ hoa, tất cả vòng hoa, tất cả thứ thượng diệu, đầy đủ các ngọc anh lạc… đi theo tôi, đến chỗ đức Thế tôn cung kính cấp tay, đảnh lể dưới chân đức Phật, liền ở trước đức Phật phát tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề. Lại phát lời nguyện rằng:

– Nếu có chúng sanh nào nghe tôi dâng cúng một bát cơm thiện căn này, liền trụ nơi địa vị bất thối chuyển. Bạch Thế tôn, nếu lời nguyện của con mà chắc chắn thành tựu A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề thì nhờ thiện căn này khiến cho con đời vị lai lúc thành Bồ đề cũng có các chúng Thanh văn vô lượng vô biên như vậy, đều là bậc thanh tịnh đại A-la hán như nay không khác. Nếu lời thệ nguyện của con mà chân thật không hư dối thì nhờ nhân duyên ấy khiến cho tất cả đại địa vị của thế giới ba lần ngàn này sáu thứ chấn động.

Khi đại Bà la môn ấy phát nguyện này, nhờ thần lực của đức Phật, tức thì ngay lúc đó tất cả đại địa của thế giới ba lần ngàn này sáu thứ chấn động.

Này tôn giả A-Nan, nay hoặc có trời, hoặc có người ở trong chúng này, nếu đối với điều tôi nói mà sanh tâm nghi ngờ, chờ lúc đức Thế tôn xuất định hãy đến thưa hỏi.

Này tôn giả A-Nan, nay tôi chưa thành A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề mà đã có đủ đại oai đức lực như vậy, đối với tất cả thần thông đã đạt đến cứu cánh.

Này tôn giả A-Nan, tôi nhớ thuở xưa vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp có đức Phật Thế tôn hiệu là Nhiên Đăng Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian. Lúc đó tôi ở trước đức Phật Nhiên Đăng đạt được Niêm Phật Tam muội của tất cả Bồ tát. Khi đạt được Tam muội rồi, tất cả chư Phật ở các phương hiện ra thuyết pháp. Các đức Phật Thế tôn ấy thường hiện ở trước tôi.

Lại nữa, khi tôi được Tam muội này rồi, liền đối với trong vô lượng vô biên kiếp, dùng thần thông này giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh, khiến cho tất cả đều an trụ trong A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, giống như đại Bà la môn trong thành Vương Xá hiện nay.

Này tôn giả A-Nan, tôi lại nhớ thuở xưa ở chỗ đức Như Lai Liên Hoa Thượng, bậc Ứng cúng, Đẳng chánh giác, dùng một thần thông giáo hóa thành thục ba vạn ức trăm ngàn chúng sanh, đều khiến cho an trụ trong A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.

Này tôn giả A-Nan, tôi lại từng ở chỗ Phật Thế tôn tối thượng bất thối chuyển hạnh, được một tam muội tên là Phổ Minh. Khi được Tam muội ấy, tôi giáo hóa thành thục sáu vạn tám ngàn chư thiên của dục giới, đều khiến cho phát tâm A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề.

Này tôn giả A-Nan, nên biết Bồ tát ma ha tát, tất cả đều có bất khả tư nghị đại thần thông lực đệ nhất rốt ráo như vậy.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Di Lặc vì làm rõ lại nghĩa này nên nói bài tụng:

– Sáng sớm tôi từng mang y bát

Thưa hỏi Thích Sư dạy minh hạnh

Lúc ấy đảnh lễ, chào Như Lai

“Thế tôn, nay con đi khất thực”

Đại sư bảo tôi như thế này:

“Ngươi đi, nhớ nghĩ lợi chúng sanh

Ta Niết- bàn rồi, ngươi thành Phật

Trồng các công đức đều tròn đầy”.

A-Nan, lúc ấy tôi nghĩ rằng:

Chưa biết nay nên xin đâu trước

Đối với nhà nào thọ thực trước

Ta nên dạy họ trụ Bồ đề.

Lúc đi khất thực tôi ngang qua

Liền gặp đại tánh Bà la môn

Với tâm cung kính, khen”Thiện lai”

Hy hữu xa đến, A-Dật-Đa

Nay con tự hối ngài đến muộn

Mong ngài ngồi xuống nhận thức ăn

Diệu pháp Đại sĩ khó nghĩ lường

Nay con dâng cúng món ăn ngon.

Lúc ấy tôi nói Bà la môn:

Ngươi hãy phát tâm Bố đề trước

Lợi ích trời, người, đại chúng thảy

Sau đó ta mới nhận thức ăn

Bà la môn ấy lại nói tôi:

“Này A Dật Đa, nếu bây giờ

Vì tôi cúng dường vô số Phật

Như thế, tôi phát tâm Bồ đề”.

Tôi lại hứa với Bà La môn:

“Ngươi đối Bồ đề chớ thối lui

Ta đem cơm ngươi dâng chư Phật

Khiến thân ngươi được đại quả báo”.

Bà la môn ấy lại thề rằng:

“Xin vì con, cúng các Như Lai

Chư Phật thắng tôn nếu thọ nhận

Con hành Bồ đề không còn nghi”.

Bà la môn ấy tin ta nói

Phát tâm chí thành cúng dường ta

Ta đem vật cúng dâng chư Phật

Khiến Bà la môn thấy phút chốc

Ông đã thấy đại thần thông của ta

Hoặc sợ, hoặc mừng thêm đồ ngon

Cúng dường ta rồi đến chỗ Phật

Lại phát tâm Vô thượng Bồ đề

Khi Bà la môn phát tâm xong

Lại thề rộng lớn khó nghĩ bàn

Nếu có Bồ tát nào nghe được

Đối với thế giới mau thành Phật

Xưa tôi ở trước Phật Nhiên Đăng

Đạt được Tam muội thắng vi diệu

Gọi là Bồ tát niệm chư Phật

Thường dùng nhạc hay khó so lường

Xưa tôi ở chỗ Phật Nhiên Đăng

Khi được thắng niệm Tam muội này

Tôi liền được thấy Phật mười phương

Nhờ oai đức Phật nên thấy được

Nếu ai trụ trong Tam muội này

Hay hiện vô biên các thần biến

Các việc làm trăm tăng kỳ kiếp

Đều làm lợi ích cho chúng sanh

Tôi ở chỗ Phật Liên Hoa Thượng

Nhờ được Tam muội, hiện thần thông

Đầy đủ bảy vạn các chúng sanh

Đều do tôi ở đạo Bồ đề

Tôi ở trước Như Lai tối thượng

Siêng năng tinh cần tu phạm hạnh

Đã được Tam muội sanh thật tốt

Hay thí sự vui khó kể lường

Tôi ở chỗ Phật tối thượng hạnh

Được một tam muội tên Phổ Minh

Khi Phật Nguyệt Thượng trụ thiền cao

Trước Phật Ca Diếp được định sâu

A-Nan, đại thần thông như vậy

Đều là thuở xưa tôi thành tựu

Dùng sức thần thông tự tại này

Tôi đã tu, thấy các Như lai

Nếu ai muốn thấy các Thế tôn

Muốn chuyển Diệu pháp luân vô thượng

Muốn cứu chúng sanh khỏi biển khổ

Người ấy nên học diệu định này.

Bấy giờ ở trong chúng, Phạm, ma, Sa môn, Bà la môn, trời, người, A tu la, tất cả thế gian được nghe tiếng rống Sư tử của Bồ tát ma ha tát Di Lặc, thảy đều hết sức hoan hỷ, sanh tâm kỳ đặc, khen là chưa từng có.

***

5. Phẩm Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội Tán Thán Âm Thanh Vi Diệu Biện Tài Thù Thắng Của Phật

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến thấy các đại chúng trời, người, Phạm, ma, Sa môn, Bà la môn, các loài rồng, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la… được điều chưa từng có, sanh tâm kỳ đặc, hoặc có lúc kinh sợ, lông trong người dựng đứng, vì thấy việc này nên nhất tâm an tường, từ Tam muội đứng dậy, liền bảo tôn giả A-Nan:

– Này Đại đức! Lành thay! Lành thay! Chư Phật Thế tôn hết sức hy hữu, rất là hy hữu. Vì sao như vậy? Vì các đức Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác, cho đến hay có lòng đại từ đại bi, đầy đủ vô lượng các công đức…

Này tôn giả A-Nan, các đức Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác có thể thực chứng A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề, các ngài giác ngộ tất cả pháp không sanh, thấy tất cả pháp không thể nắm bắt được, sau đó đối với thành Ba lạ nại, trong rừng Lộc Uyển, chỗ ở của tiên xưa, ba lần chuyện mười hai hành vô thượng diệu pháp luân, nhưng pháp luận này, từ đầu tôi chưa hề thấy, tất cả thế gian hoặc Phạm, hoặc ma, hoặc thiên, hoặc nhân, hoặc Sa môn, Bà la môn mà có thể như pháp chuyển như vậy. Những gì gọi là Tam chuyển pháp luân? Sao gọi là Thập nhị hành?

Đó là: đây là khổ, đây là tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo. Cho đến: khổ này đã biết, tập này đã đoạn, diệt này đã chứng, đạo này đã tu. Đó là ba lần chuyển. Ba lần chuyển như vậy gọi là Thập nhị hành. Lại đây là Tám thánh đạo phần; trong đó có vô lượng văn tự, vô lượng danh cú, vô lượng ngôn ngữ âm thanh, vô lượng nghĩa thú, vô lượng giải thích, song nói nghĩa này nhằm mục đích để khai thị, để luận nghị, để phân biệt, để hiển thị nghĩa sâu kín, để dễ biết, để được đầy đủ.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến lại bảo tôn giả A-Nan:

– Này tôn giả A-Nan, vì vậy tôi nói: “Chư Phật Thế tôn hết sức hy hữu. Các đức Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác, có lòng từ bi rộng lớn, đầy đủ công đức. Các đức Phật Thế tôn đã chứng được A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề rồi, nên sau đó vì các chúng Thanh văn… đối với trong sự vô giáo pháp, mới dùng giáo thuyết, trong pháp vô ngôn mới dùng ngôn thuyết, trong pháp vô tướng mới dùng tướng thuyết, trong sự vô chứng đắc, giáo lệnh chứng đắc. Tuy không có ngôn ngữ để nói, tướng mạo để được, mà các bậc trí giả đều đã giác ngộ, các bậc hiền thiện cũng được chứng tri. Các A la hán đều được giải thoát đối với sanh tử từ vô thủy.

Lại nữa, này tôn giả A-Nan, thí như có người ôm một bó cỏ bảo rằng: “Mốn chận đứng dòng nước lớn của sông Hằng”, ý tôn giả thế nào? Người ấy có làm được chăng?

Tôn giả A-Nan đáp:

– Thưa đại sĩ, không được. Vì sao? Vì điều người ấy làm không đúng với sự đời, nói chi đến chuyện được hay không!

Bồ tát Bất Không Kiến nói:

– Đúng vậy, này tôn giả A-Nan! Đức Như lai, bậc Ứng cúng, Đẳng chánh giác vì các Thanh văn nên đối với pháp vô ngôn lại dùng ngôn thuyết, đối với trong sự vô danh tướng thì dùng danh tướng để nói, việc ấy cũng như vậy.

Lại nữa, này tôn giả A-Nan, thí như có người vốn không có miệng lưỡi, muốn dùng một tiếng nói vang khắp các thế gian, ai cũng đều nghe biết. Ý tôn giả thế nào? Người ấy có làm được chăng?

Tôn giả A-Nan đáp:

– Thưa đại sĩ, không được. Vì sao vậy? Vì việc người ấy làm ngược với thế gian, nói chi đến chuyện được hay không.

Bồ tát Bất Không Kiến nói:

– Đúng như vậy, tôn giả A-Nan, đức Như Lai, bậc Ứng cúng, Đẳng chánh giác vì các Thanh văn, trong cái không ngôn thuyết, Ngài lại dùng ngôn thuyết. Với pháp không danh tướng Ngài dùng danh tướng để thuyết, việc ấy cũng như vậy.

Lại nữa, này tôn giả A-Nan, thí như có người tay cầm cây bút đẹp, muốn viết lên hư không, mong thành văn tự. Ý tôn giả thế nào? Người ấy có làm được không?

Tôn giả A-Nan đáp:

– Thưa đại sĩ, không được. Vì việc người ấy làm ngược với thế gian. Sao lại hỏi được hay không?

Bồ tát Bất Không Kiến nói:

– Đúng như vậy, tôn giả A-Nan, đức Như Lai, bậc Ứng cúng, Đẳng chánh giác, vì các Thanh văn nên trong pháp vô ngôn, ngài lại dùng ngôn thuyết, với pháp không danh tướng ngài dùng danh tướng để thuyết. Việc ấy cũng như vậy.

Lại nữa, này tôn giả A-Nan, thí như có người vốn không có tay chân từ lúc sanh ra, muốn chú thuật, kỷ năng, mà nói to rằng: “Tôi có thể gánh núi Tu-Di Sơn Vương”. Ý tôn giả thế nào? Người ấy có thể làm được chăng?

Tôn giả A-Nan đáp:

– Thưa đại sĩ! không được. Điều người ấy nói ngược với thế gian. Sao lại hỏi được chăng?

Bồ tát Bất Không Kiến nói:

– Đúng như vậy, tôn giả A-Nan. Đức Như Lai, bậc Ứng cúng, Đẳng chánh giác vì các Thanh văn nên trong pháp vô ngôn, ngài lại dùng ngôn thuyết, với pháp không danh tướng, ngài lại dùng danh tướng để thuyết. Nghĩa ấy cũng như thế.

Lại nữa, này tôn giả A-Nan, cũng như có người đến bên biển lớn, hoặc cầm một tấm ván, hoặc mang một chiếc thuyền con, hoặc muốn thân lội qua, hoặc muốn thân được nổi nên kẻ ấy rộng bày phương tiện, nói như vầy: “Tôi qua biển cả, lên bờ bên kia”. Ý tôn giả thế nào? Người đó có làm được chăng?

Tôn giả A-Nan đáp:

– Thưa đại sĩ, không được. Vì tất cả thế gian vốn không có việc này. Sao lại nói được hay không?

Bồ tát Bất Không Kiến nói:

– Đúng như vậy, A-Nan! Đức Như Lai, bậc Ứng cúng, Đẳng chánh giác, vì các Thanh văn nên đối trong pháp vô ngôn lại dùng lời nói để tuyên thuyết. Với pháp vô danh tướng lại dùng danh tướng để thuyết. Nghĩa ấy cũng vậy.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến để làm rõ lại nghĩa này, nói bài kệ tụng:

– Chư Phật đại từ khó nghĩ lường

Thường đem lòng thương soi tất cả

Vô lượng ức na-da-tha kiếp

Chánh giác, pháp môn sâu như vậy

Bổn tánh các pháp vốn không sanh

Nhân duyên tập hội không đến, đi

Vô thượng Thiên sư tuy khéo nói

Nhưng tự tánh nó thường tịch diệt

Chánh pháp chư Phật khó so lường

Thế tôn từ ái nên diễn thuyết

Hay mở pháp khó thấy như vậy

Lợi ích thế gian các trời, người

Pháp bất khả thuyết khó được nghe

Thập lục dũng mãnh hay rộng thuyết

Hiển thị đạo thanh lương tối thượng

An ổn thế gian chúng trời người

Thế tôn khéo nói pháp vô tướng

Không thầy tự nhiên mà giác tri

Phá hoại tất cả các ngoại đạo

Phàm ngu chẳng biết sự thật này

Biển trí chư Phật khó trắc lường

Tuyên nói pháp giới cũng vô tận

Tất cả Thanh văn đều đã chứng

Khai thị chuyển biến bất tư nghị

Như lời người đem cỏ bít sông Hằng

Tôn giả, tôi cho chẳng làm được

Chánh giác chuyển xe Vô sanh kia

Tôi cho việc ấy mới khó hơn.

Nếu người tay cầm bút năm màu

Vô số màu sắc họa hư không

Trong không ngôn ngữ đặt ngôn ngữ

Tôi cho điều ấy khó hơn kia.

Nếu người không tay cũng không chân

Mong cõng Tu-Di qua biển cả

Trong pháp vô tướng chuyển sự tướng

Tôi cho việc ấy khó hơn kia.

Nếu người không lưỡi cũng không miệng

Một tiếng vang khắp cõi hằng sa

Trong pháp không chứng, khiến có chứng

Tôi cho việc ấy khó hơn kia.

Bấy giờ tôn giả Bất Không Kiến Bồ tát ma ha tát bảo tôn giả A-Nan:

– Này tôn giả, các đức Phật Như Lai, bậc Ứng cúng, Đẳng chánh giác, rất là hy hữu, hay đối với vô lượng A tăng kỳ kiếp, biết rõ, thông đạt tất cả các pháp rốt ráo đến bờ bên kia, hiệu là Phật Thế tôn. Nhưng các đức Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác, tùy thuận các căn sai biệt của chúng sanh, tùy sự ưa thích, âm thanh vi diệu tự nhiên xuất hiện, tuyên thuyết cùng khắp, các thứ cú môn; đó là: nếu chúng sanh thích làm Bố thí, đức Như Lai sẽ vì họ tán thán bố thí ba la mật. Kẻ ấy cũng nghĩ là đức Thế tôn vì tôi tuyên thuyết pháp thí. Nếu có chúng sanh ưa thích tu cấm giới, đức Như Lai sẽ vì họ tán dương Thi ba la mật (trì giới ba-la-mật). Kẻ ấy lại sanh ý nghĩ: “Đức Thế tôn đã vì ta tuyên thuyết giới pháp”. Nếu có chúng sanh ưa thích hành nhẫn nhục đức Như Lai sẽ vì họ tán dương Sằn-đề (nhẫn nhục) ba la mật. Kẻ ấy cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì ta tuyên thuyết pháp nhẫn nhục. Nếu có chúng sanh ưa thích hành tinh tấn, đức Như Lai sẽ vì họ tán dương Tỳ lê đa (tinh tấn) ba la mật. Kẻ ấy cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì họ tuyên thuyết pháp tinh tấn. Nếu có chúng sanh ưa thích tập thiền định, đức Như Lai sẽ vì họ tán dương thiền ba la mật. Kẻ ấy cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì mình tuyên thuyết pháp thiền. Nếu có chúng sanh ưa thích cầu trí tuệ, đức Như Lai sẽ vì họ khen ngợi, nói về Bát-nhã ba la mật. Kẻ ấy cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì mình tuyên thuyết trí tuệ. Nếu có chúng sanh ưa thích cầu giải thoát, đức Như Lai sẽ vì họ tán thán sự giải thoát. Kẻ ấy cũng nghĩ là đức Thế tôn đã vì mình tuyên thuyết sự giải thoát. Nếu có chúng sanh ưa thích tu giải thoát tri kiến, đức Như Lai sẻ vì họ tán thán sự giải thoát tri kiến. Kẻ ấy cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì mình tuyên thuyết sự giải thoát tri kiến. Nếu có chúng sanh ưa thích sanh lên cõi trời, đức Như Lai sẽ vì họ tán thán pháp sanh lên cõi trời. Kẻ ấy cũng có ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì mình tuyên thuyết pháp sanh thiên. Nếu có chúng sanh ưa thích tu pháp vô thường, đức Như Lai sẽ vì kẻ ấy tán thuyết pháp vô thường. Kẻ ấy cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì mình tuyên thuyết pháp vô thường. Hoặc có các chúng sanh thích tu về khổ hạnh, đức Như Lai sẽ vì họ tán thán nói về các khổ hạnh. Họ cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì mình tuyên thuyết pháp khổ hạnh. Hoặc có các chúng sanh thích tu về vô ngã, đức Như Lai sẽ vì họ tán thán nói về vô ngã. Kẻ ấy cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì mình tuyên thuyết về pháp vô ngã. Hoặc có các chúng sanh thích tu về sự không tịch, đức Như Lai sẽ vì họ tán thán nói về pháp không tịch. Họ cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì họ tuyên thuyết về pháp không tịch. Hoặc có các chúng sanh thích tu pháp bất tịnh, đức Như Lai sẽ vì họ tán thán nói về pháp bất tịnh. Họ cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì mình tuyên thuyết pháp bất tịnh. Hoặc có các chúng sanh ưa thích sanh lên cõi trời, đức Như Lai sẽ vì họ nói về pháp sanh lên cõi trời. Họ cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì mình nói pháp sanh lên cõi trời.

Này tôn giả, cho đến có các chúng sanh thích các thứ pháp, đức Như Lai sẽ vì họ nói các thứ pháp. Họ cũng sanh ý nghĩ là đức Thế tôn đã vì họ nói các thứ pháp.

Bấy giờ Bồ tát Bất Không Kiến muốn nêu rõ lại nghĩa này nên nói bài kệ:

– Chư Phật Thế tôn đủ viên âm

Tùy loại chúng sanh tự nhiên nói

Vì ý họ thích nên muốn nghe

Như Lai tùy thuận nên nói ra

Hoặc có chúng sanh thích bố thí

Như Lai vì họ khen đàn độ

Hoặc có chúng sanh thích trì giới

Như Lai vì họ khen Thi-la

Hoặc có chúng sanh thích nhẫn nhục

Như Lai vì họ khen Sằn-đề

Hoặc có chúng sanh thích tinh tấn

Như Lai tán thán Tỳ-lê-da

Hoặc có chúng sanh thích Tam muội

Như Lai vì họ khen thiền định

Hoặc có chúng sanh thích trí tuệ

Như Lai vì họ khen Bát-nhã

Hoặc có chúng sanh thích giải thoát

Như Lai vì họ khen giải thoát

Hoặc có chúng sanh tu vô thường

Liền nói họ nghe pháp vô thường

Nếu họ muốn nghe khổ bất tịnh

Liền khiến họ nghe khổ bất tịnh

Hoặc họ thích nghe không, vô ngã

Tiếng bất tư nghị khen không tịch

Nếu họ thích nghe Duyên-giác thừa

Diệu Âm Thế tôn nói Duyên giác

Nếu họ thích nghe các Phật thừa

Đấng Lưỡng túc khen Bồ đề đạo

Cho đến họ thích sanh thiên cung

Tiếng Ngài chỉ rõ việc sanh thiên

Diệu âm như vậy khó nghĩ nghì

Tùy loại chúng sanh đều ứng hiện

Chúng sanh đã nghe âm thanh tịnh

Ai mà không chứng đạo Bồ đề.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến lại bảo tôn giả A-Nan:

– Này tôn giả A-Nan! Chư Phật Thế tôn thù đặc, hy hữu, Ứng cúng, Đẳng chánh giác, hay có thiện căn rực sáng như vậy, Vì sao? Vì chư Phật Thế tôn từ xa xưa đến nay hay cúng dường vô lượng, vô biên hằng hà sa số các đức Như Lai.

Lại nữa, các Ngài thường hành các việc bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn. Đó là xả bỏ thân mạng, đầu, mắt, tủy não… việc khó làm, Ngài làm được, các thứ khổ hạnh, điều phục thân tâm, sau đó mới chứng A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề (vô thượng chánh đẳng chánh giác). Khi chứng Bồ đề rồi liền có đầy đủ vô lượng biện tài, thuyết pháp cho người khác. Những biện tài gì? Đó là: biện tài bất tư nghị, biện tài vô thượng, biện tài vô thắng, biện tài vô thủ trước, biện tài diệu giải thoát, biện tài vô chướng ngại, biện tài khéo hòa hợp, biện tài tương ưng, biện tài xí thạnh, biện tài vô hữu vấn, biện tài dự biết, biện tài tạo ra tướng, biện tài không tạo ra tướng, biện tài tịnh im lặng, biện tài không khiếp nhược, biện tài trừ sân hận, biện tài các thứ văn tự trang nghiêm, biện tài các thứ từ cú trang nghiêm, biện tài nghĩa cú trang nghiêm, biện tài câu văn sâu sắc trang nghiêm, biện tài hiển hiện thâm nghĩa, biện tài đối với điều sâu xa chỉ cho thấy cạn cợt dễ hiểu, biện tài vô biên thí dụ, biện tài nhanh chóng, biện tài khéo giải quyết nghi, biện tài thành tựu không bờ mé, biện tài hay hỏi, biện tài hỏi lược, đáp rộng, biện tài lợi ích, biện tài không hủy báng, biện tài khéo suy lường, biện tài không bế tắt, biện tài không hổ thẹn, biện tài đầy đủ, thành tự sự xa lìa hủy báng, biện tài đầy đủ thành tựu sự khen ngợi của người trí, biện tài đầy đủ tâm vô úy, biện tài đầy đủ sự không thấp kém, biện tài đầy đủ sự không sai lầm câu văn, biện tài đầy đủ sự không quên, biện tài đầy đủ sự không mất, biện tài đầy đủ sự tùy tâm thuyết pháp, biện tài đầy đủ sự biết người khác chí tâm thuyết pháp, biện tài đầy đủ sự khai mở, sự không uế trược, biện tài hay nói âm cú, đầy đủ sự trang nghiêm, biện tài đầy đủ sự hay nói về quá khứ, biện tài đầy đủ năng thuyết về vị lai, biện tài đầy đủ năng thuyết về hiện tại, biện tài thánh giả đầy đủ, biện tài đầy đủ sự biết diệu trí vô sanh, biện tài đầy đủ hay khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến nói lại nghĩa này nên nói bài kệ:

-Cúng dường bậc tối thắng

Vô số vô biên lượng

Hay chứng đạo vô thượng

Đại đạo sư thế gian

Tổng tập các thiện căn

Được sự khó nghĩ bàn

Vô chướng, lại vô ngại

Vô lượng cũng vô biên

Hòa hợp nghĩa giải thoát

Bậc tôn thắng vô thượng

Khéo nói đứt lưới nghi

Tùy hỏi mà giải thích

Các thứ giáo bí mật

Và dùng các thí dụ

Đầy đủ biện trang nghiêm

Tiếng hay khó so lường

Thanh tịnh đều tương ứng

Quyết rõ pháp an trụ

Không nghĩ, không thể hoại

Cũng không tâm sợ hãi

Tiếng hay cùng với trí

Không kinh, không hủy tổn

Không lầm câu trang nghiêm

An lạc không quên mất

Không lầm các phương hướng

Được tâm sạch không cặn

Quá khứ cùng đương lai

Hiện tại vô quái ngại

Phàm thánh chuyển bình đẳng

Biện tài tự mình có

Xa gần cùng lúc nghe

Khi tiếng Phật nói ra

Nước biển có thể lường

Giọt nước có thể đếm

Chư Phật đại danh xưng

Biện tài khó lường được

Hư không có thể tận

Tu Di dễ cân lường

Thiên nhân sư vô thượng

Biện tài sâu khó lường

  Xem thêm:

 • Dược Sư Tam Muội Hành Pháp - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Kinh Tạng
 • Kinh Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Hoa Tam Muội - Kinh Tạng
 • Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Tự Thệ Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Kinh Tạng
 • Kinh Nguyệt Ðăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cương Tam Muội Bản Tính Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt - Kinh Tạng
 • Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Những Điều Trái Nghịch Của Ma - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 5 - Kinh Tạng
 • Phương Pháp Niệm Phật - Kinh Tạng