1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

QUYỂN THỨ SÁU

7. Phẩm Phật Hiện Thần Thông

Bấy giờ đức Thế tôn từ trong ca sa hiện ra một cánh tay sắc vàng, xoa trên đảnh Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến, lại hiện ra tướng lưỡi rộng dài, liền bảo Bồ tát Bất Không Kiến rằng:

– Lành thay! Lành thay! Này Bất Không Kiến! Nay ngươi có thể vì các chúng sanh khen ngợi công đức chơn thật cúa đức Như Lai, Ứng cúng, đẳng chánh giác.

Này Bất Không Kiến! Nếu có người nói: “Khi chúng sanh ở thế gian không được cứu hộ, trong đó chắc chắn họ có thể được cứu hộ. Phật xuất hiện ở thế gian để cứu hộ chúng sanh.”Này Bất Không Kiến nên biết, chính người đó khéo nói về đức Như Lai.

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Nếu lại có người nói: “Khi chúng sanh ở thế gian không có chỗ nương tựa, chính khi ấy chắc chắn có bậc biện tài bất tư nghị, biện tài vô lượng xuất hiện ở thế gian, có thể làm chỗ nương tựa lớn cho chúng sanh. Này Bất Không Kiến! Nên biết chính người ấy khéo nói vê đức Như Lai.

Lại nữa, này, Bất Không Kiến! Nếu lại nói rằng: “Chúng sanh ở thế gian hành động nhiều tham dục, hành động nhiều sân hận, hành động nhiều ngu si, chắc chắn khi ấy có bậc đại sư không tham dục, sân hận và ngu si xuất hiện ở đời để trừ ba độc cho chúng sanh”, này Bất Không Kiền! Nên biết đó chính là khéo nói về đức Như Lai.

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Nếu lại nói rằng: “Chúng sanh ở thế gian khi có nhiều sân hận, khi có nhiều tật đố, lúc ấy chắc chắn có bậc đại sư xa lìa san tham, tật đố, thích làm bố thí xuất hiện ở thế gian, phá trừ san tham, tật đố cho chúng sanh”, này Bất Không Kiến, nên biết đó chính là khéo nói về đức Như Lai.

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Nếu lại nói: “Chúng sanh ở thế gian không có hạnh biết xấu hổ, e thẹn, ngay khi ấy chắc chắn có bậc đại sư biết xấu hổ, e thẹn xuất hiện ở đời để trừ bỏ sự không hổ thẹn của chúng sanh”này Bất Không Kiến, nên biết đó chính là người khéo nói về đức Như Lai.

Lại nữa, này Bất Không Kiến! nếu lại bảo rằng: “Chúng sanh ở thế gian làm nhiều việc cống cao, kiêu mạn. Ngay khi ấy chắc chắn có bậc đại sư hòa kính, điều phục nhu nhuyễn xuất hiện ở đời để trừ bỏ sự kiêu mạn cho chúng sanh”nên biết đó chính là kẻ khéo nói về đức Như Lai.

Lại nửa, này Bất Không Kiến, nếu lại bảo rằng: “Chúng sanh ở thế gian không có tâm từ bi, không thể thực hành hỷ, xả, phần lớn hành động theo tâm sân hận, uế trượt độc hại. Ngay khi ấy chắc chắn có bậc đại sư đoạn trừ sân nhuế, độc hại đầy đủ tứ đẳng ( từ, bi, hỷ, xả ) xuất hiện ở đời, dạy họ tu từ bi, làm việc đại lợi ích.”Này Bất Không Kiến, nên biết đó chính là khéo nói về đức Như Lai.

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Nếu lại nói rằng: “Thế gian hoặc có chúng sanh làm nhiều điều ác, không có lòng lành. Ngay khi ấy có bậc đạo sư hay dạy họ sanh các căn lành, thiện căn đã có từ trước khiến cho tăng trưởng, làm những việc đại lợi như vậy xuất hiện thế gian”. Này Bất Không Kiến! Nên biết như vậy là kẻ khéo nói về đức Như Lai.

Lại nữa, này Bất Không Kiến! Nếu lại bảo rằng: “Bệnh của chúng sanh ở đời năm trượt tăng trưởng, thế gian có bậc đại nhân hay làm lợi ích dẫn dắt chúng sanh ra khỏi cuộc đời bằng pháp an lạc”, này Bất Không Kiến, nên biết lời nói ấy là chỉ cho ta. Vì sao vậy? Vì nay ta xuất hiện ở đời ác năm trược, tuyên dương diệu pháp, đoạn trừ tà cấu, hay làm lợi ích cho các chúng sanh vậy.

Bấy giờ đức Thế tôn khi đưa tay xoa đầu Bồ tát Bất Không Kiến, liền dùng thần lực, trong khoảnh một niệm khiến cho đại chúng này đều thấy vô lượng vô biên bất khả thuyết a tăng kỳ tất cả quốc độ của chư Phật hiện tại ở phương Đông. Các đức Phật Thề tôn ở trong quốc độ ấy đều chưa diệt độ và tất cả cảnh giới của chúng sanh ở đó thảy đều hiện tiền, cũng nghe âm thanh thuyết pháp của đức Phật ở đó, cũng thấy cõi ấy thanh tịnh, trang nghiêm, đầy đủ các thứ.

Như vậy cho đến phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương phụ, trên dưới mười phương có các tịnh độ của chư Phật. Tất cả cảnh giới rõ ràng trước mắt như xem quả xoài trong lòng bàn tay.

Lại nữa, khi đức Thế Tôn lấy tay xoa trên đảnh đầu Bồ tát Ma ha tát Bất Không Kiến, nhờ thần lực của Phật và nhân duyên bổn nguyện của Bồ tát Bất Không Kiến, trong khoảng một niệm, khiến cho đại chúng thấy mười phương vô lượng vô biên a tăng kỳ không thể đếm được chư Phật quá khứ đã nhập niết bàn, cho đến các cõi đó thanh tịnh trang nghiêm, mỗi mỗi rõ ràng như xem lòng bàn tay.

Lại nhờ thần lực của Phật mà đại chúng cũng thấy chư Phật Thế tôn ở đương lai, cõi nước thanh tịnh, trang nghiêm cụ túc.

Bấy giờ Bồ tát Ma Ha tát Bất Không Kiến nhờ sức mạnh bổn nguyện nương theo oai thần của Phật thấy khắp mười phương ba đời các đức Phật và các cõi Phật ấy thanh tịnh trang nghiêm, muốn nói lại nghĩa này nên từ tòa đứng dậy, giữ oai nghi ngay thẳng, trạch áo vai bên hữu, Quỳ gối mặt xuống đất, Chấp tay hướng về đức Phật nói kệ tụng:

– Tất cả nước ba ngàn thế giới

Nếu muốn đo lường có thể biết

Điều ngự trượng phu, thầy trời, người

Giới hạnh sâu xa ai biết được

Tu-Di cao rộng ngút trời xanh

Người bệnh già yếu miệng thổi tan

Thế tôn lúc mới nhập thiền định

Ức trăm ngàn kiếp khó biết rõ

Hư không bao la chân đi khắp

Bốn phương vô cùng vẫn đến nơi

Thế tôn Địa sư đẳng chánh giác

Trí huệ sâu xa không bến bờ

Hư không bình đẵng không chướng ngại

Vẫn bị gió bảo làm lay động

Bởi tánh Như Lai không phiền não

Tham, sân, sì, độc ở nơi nào?

Mặt trời tròn trịa trong hư không

Thanh tịnh chiếu sáng khắp thế giới

Cũng vậy, chủng tánh à-la-tiên

Chiếu sáng rực rỡ nơi thiên chúng

Như trăng mùa thu cùng sao Mão

Chiếu sáng rạng ngời giữa các sao

Cũng vậy, trăng tròn Đại pháp vương

Một mình chói sáng giữa trời, người

Như hoa Ưu bát rất hy hữu

Thời gian chưa đến, chưa xuất thế

Chư Thiên, trung thiên, Điều ngự sư

Có lúc hiện diện tùy ý cảm.

Tay đẹp Thế tôn xoa đầu tôi

Sắc vàng trăm phước tướng trang nghiêm

Không thể hủy hoại, đều đầy đủ

Vốn vì lợi ích mới như vậy

Chơn ngôn thật ngữ của Thế tôn

Pháp vương giữa người chuyển xe chánh

Cùng khắp mười phương trong thế giới

Hết sức lợi ích, được tự tại

Nhờ Thế tôn khi xỏa đinh đầu

Con thấy bậc tối thượng mười phương

Như nói số cát trong sông hằng

Tiên đại oai đức có chúng đông

Tay đại Mâu ni đã giúp con

Liền thấy chư Phật như Di Đà

Như tính số cát trong sông hằng

Tối thắng loài người có chúng nhiều

Tay lành Như Lai xoa đảnh con

Thế giới cực lạc con thấy biết

A-Súc Ứng cúng, Lưỡng túc tôn

Ánh sáng đại từ làm lợi ích

Con nhờ tay thần Thế tôn chạm

Thấy khắp thế gian bậc diệt độ

Trong khoảnh một niệm như hằng sa

Đại từ đã hàng phục các căn

Khi Thế tôn dùng tay xoa con

Cũng thấy Di-Lặc các nguyện trước

Như các sự việc ở tương lai

Mỗi mỗi rõ ràng không còn nghi

Con đã thấy chư Phật quá khứ

Vị lai, hiện tại cũng như vậy

Mười phương, ba đời các Như Lai

Thần thông, đức lực khó nói hết

Khi Thế tôn dùng tay xoa con

Thấy khắp mười phương bậc cứu thế

Cùng thấy cõi thanh tịnh chư Phật

Nhờ đó con phát nguyện tối thượng

Thần thông chư Phật khó nghỉ nghì

Giới, định, trí tuệ cũng như vậy

Các công đức khác không nói hết

Mong Ngài như nay thường dạy con

Khi Như Lai duỗi tay xoa con

Liền thấy mười phương các tháp miếu

Các báu sắc vàng như hằng sa

Đầy đủ các thứ cúng vi diệu

Chư Phật đều đủ đại danh xưng

Vô số tướng tốt khắp mười phương

Trăm ngàn âm nhạc để cúng dường

Con thấy cõi ấy đều như vậy

Cõi ấy lái các tháp Phật

Chỉ vàng xen kẽ, báu pha lê

Cáo lớn hơn cả một do-tuần

Đoan chánh trang nghiêm đều như vậy

Lại thấy các tháp miếu Đại tôn

Các báu pha trộn rất tinh hoa

Cũng có ở trên hư không trung

Thường dùng hoa trời tung lên trên

Con lại thấy các tháp đẹp ấy

Vọt lên cao hai mươi do-tuần

Chỗ chư Phật kia tên Đăng-Nhiên

Ánh sáng chiếu khắp mười phương cõi

Khi Thế tôn dùng tay xoa đảnh

Con thấy tháp đẹp không thể nói

Các Phật đều có tiếng tăm lớn

Trong đó đều do Như Lai lực

Khi tay Thế tôn xoa đầu con

Làm con được thấy các cõi Phật

Các Ngài thiêu thân hay nhãn nhục

Tất cả các hạnh không thể nói

Đều ở chỗ mình tu khổ hạnh

Không kể ngày đêm như cha lửa

Thế lớn dũng mạnh độ chúng sanh

Đều vì vô thượng Bồ đề vậy

Con lại xem thấy mười phương cõi

Có các Bồ tát thường siêng năng

Tự xoi thịt mình thắp nhiều đèn

Bởi vì ánh sáng Bồ đề vậy

Con lại thấy vị thân thanh tịnh

Ở trước chư Phật thường đứng thẳng

Đến lúc Thế tôn đã Niết-bàn

Vì cầu đại đức của Bồ đề

Con lại trông thấy người vì pháp

Dầu thơm rưới thân làm đuốc lớn

Thân khổ ý chuyên khắp mười phương

Trọn không để tâm nơi tài thực

Con lại trông thấy các trượng phu

Hằng bỏ đầu, mắt và tay chân

Vợ con, ngôi báu, và thành, nước

Làm cho quần sanh được an lạc

Như điều con thấy chằng sót gì

Không thể dùng miệng để nói được

Điều con thấy biết rất tối thắng

Nhờ oai linh Phật nên thấy khắp

Khiến con thấy việc hy hữu này

Tốt đẹp bậc nhất Thiên trung thiên

Nay con quy y tối vô thượng.

***

8. Phẩm Thưa Hỏi Rộng Về Việc Thấy Nhiều Đức Phật

Bấy giới Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến bạch đức Phật:

– Bạch Thế tôn, nay tất cả đại chúng trời người này đã thấy đức Thế tôn ở mãi trong thiền định, im lặng không nói. Tất cả đại chúng đều đem lòng khát ngưỡng, cúi mong đức Thế tôn hạ cố đến ngồi tòa này.

Bấy giờ đức Thế Tôn nghe Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến vì đại chúng trời và người cung thỉnh nên Ngài ngồi ngay thẳng, chánh niệm im lặng chấp thuận.

Khi ấy Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến thấy đức Phật đã im lặng chấp thuận rồi, liền trạch vai áo bên hữu, quỳ gối mặt xuống đất, chấp tay hướng về đức Phật bạch rằng:

– Bạch Thế tôn, nay con có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép con mới dám hỏi.

Đức Phật bảo Bồ tát Bất Không Kiến:

– Như Lai, Ứng cúng, Đẳng chánh giác tùy theo điều ngươi hỏi sẽ giải thích để đoạn trừ nghi hoặc của ngươi, khiến tâm ngươi được hoan hỷ, để cho Trời, Người, Phạm, Ma, Sa môn, Bà la môn… đều sẽ chứng biết.

Khi ấy Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến vâng theo lời Phật dạy, liền bạch rằng:

– Bạch Thế tôn, Bồ tát ma ha tát cần phải suy tư những tam muội gì? Cần phải thân cận những tam muội gì? Cần phải tu hành những tam muội gì? Như vậy, Bồ tát tư duy, thân cận và nhờ tu hành tam muội ấy rồi, hiện thấy được pháp gì mà được an lạc? Làm sao được như biển cả để nghe nhiều sự giáo thọ? Làm sao được như Tu-Di để tâm Bồ đề an trụ không lay động? Làm sao được như núi Đại Thiết-Vi để tất cả tà luân của ngoại đạo không thể lay động? Làm sao được như hư không để tất cả pháp không chướng ngại? Làm sao được như hư không để tâm không nhiễm trước? Làm sao được như mặt trời để phá trừ tất cả vô minh tăm tối? Làm sao được như mặt trăng để pháp bạch tịnh được tròn đầy? Làm sao được như ngọn đèn để làm pháp ánh sáng? Làm sao được như đuốc lớn để tất cả thọ ấm được tiêu diệt? Làm sao được như đống lửa để thiêu đốt tất cả các phiền não? Làm sao được như sông, ao, suối, nguồn để tất cả chúng sanh tùy ý thọ dụng? Làm sao được như chiếc thuyền lớn để đưa tất cả chúng sanh qua bờ bên kia? Làm sao được như cây cầu để khỏi bị chìm đắm trong phiền não sanh tử? Làm sao hàng phục được các oan địch để phá hoại các ma quân kiêu mạn? Làm sao được như cây Ba-lợi-chất-đa để vì tất cả chúng sanh ở các phương nở hoa Thất Bồ Đề, hương thơm theo gió mang đi khắp nơi? Làm sao được như hoa Ưu đàm bát vì hy hữu khó gặp? Làm sao được như Dược Vương, bình đẳng trị lành bệnh khổ của tất cả chúng sanh? Làm sao được như Đại Y Vương khởi tâm đại bi xót thương chúng sanh? Làm sao được như cây chiên đàn để trừ các nóng bức, tạo ra sự mát mẻ? Làm sao được như đám mây mưa lớn để bình đẳng độ trận mưa pháp khiến cho tất cả được đầy đủ? Làm sao như bình chứa mật để có thể thuyết một vị pháp để được đầy đủ? Làm sao được như tiếng rống Sư tử để có thể cho tất cả chúng sanh sự không sợ hãi? Làm sao được cha mẹ để bình đẳng cho tất cả chúng sanh sự an lạc, lợi ích? Làm sao được thấy chơn pháp để đến như pháp tánh, thật tế, rốt ráo? Làm sao giải thích được ý thú sâu xa để đến thật nghĩa rốt ráo? Làm sao được khéo nói pháp biện để có thể phân biệt rốt ráo? Làm sao được thuyết pháp một cách khéo léo để đạt đến đầy đủ phương tiện rốt ráo? Làm sao được phân biệt rõ nghĩa để khéo biết phương pháp câu, chữ? Làm sao được chánh ý, chánh hạnh để tri túc đầy đủ? Làm sao được thống nhiếp đại chúng để không sợ hãi? Làm sao được nói như thật nghĩa để nhập vào thật tế? Làm sao được như biển cả để tất cả pháp đồng một vị? Làm sao được như núi lớn để Tam muội an tịnh, không thể lay động? Làm sao được như cây cờ của Đế Thích để tâm Bồ Đề không thể lay động? Làm sao được sức mạnh kiên cố để tâm chí đầy đủ? Làm sao được đầy đủ oai nghi để không làm những việc hư ngụy? Làm sao được thân đoan chánh để hoan hỷ thuyết pháp cho người khác? Làm sao được sự tối diệu để có sắc tướng tối thượng? Làm sao được tôn quý nhờ sanh nhà đại tánh? Làm sao để được Đại pháp vương nhờ công đức thù thắng? Làm sao để được đầy đủ nhờ biện tài vô lượng? Làm sao để được biện tài không thủ trước? Làm sao để được biện tài không nhầm lẫn? Làm sao để được biện tài phân biệt chứ câu, danh tự? Làm sao để được biện tài bất tư nghị? Làm sao để được vô biên biện tài? Làm sao để được biện tài giải thoát? Làm sao để được biện tài đồng nghĩa? (thành tựu) Làm sao để được biện tài tùy theo ý nghĩa đối phương? Làm sao để được biện tài dần dần thân cận? Làm sao để được biện tài hỏi thế nào cũng có thể trả lời được? Làm sao để được biện tài không hỏi mà tự thuyết? Làm sao để được biện tài không hủy hoại? Làm sao để được biện tài không thối chuyển? Làm sao để được biện tài nói tất cả sự việc, câu chữ sâu xa? Làm sao để được biện tài thí dụ vô lượng vô biên? Làm sao để được tuy chưa chứng đại Bồ đề mà đã có đầy đủ âm thinh cõi phạm? Làm sao để được âm thinh vi diệu bậc nhất? Làm sao để được âm thinh như chim Ca lăng tần già? Làm sao để được âm thinh như Sư tử chúa? Làm sao để được âm thanh như Đại long vương? Làm sao để được âm thanh như Đại hưu vương? Làm sao để được âm thanh như tiếng chuông, tiếng trống lớn? Làm sao để được âm thanh ca ngợi thắng diệu? Làm sao để được âm thanh như tiếng nhạc? Làm sao để được âm thanh trong, đẹp, ai oán? Làm sao để được âm thanh như gió, mây, sấm, chớp? Làm sao để được âm thanh biện tài trang nghiêm xâu xa? Làm sao để được các chương cú, văn tự, lời nói vi diệu, âm thanh biện tài trang nghiêm chơn chánh? Làm sao để được có thể nói những âm thanh hết sức khéo léo, sâu xa? Làm sao để được âm thanh biện tài các thứ ví dụ? Làm sao để được âm thanh cúng dường tất cả các bậc tối thắng của thế gian? Làm sao để được để được âm thanh biện tài luận nghị cùng người khác? Làm sao để được âm thanh thần thông rốt ráo? Làm sao để được âm thanh không quên mất pháp? Làm sao để được âm thanh không thiếu một chút thiện pháp? Làm sao để được âm thanh các thiện căn thực hành đầy đủ sự khen ngợi người khác? Như vậy tất cả đều được đầy đủ.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến nói tất cả những nghi vấn như vậy xong, để lập lại nghĩa này nên nói bài kệ:

– Đầy đủ tướng sắc vàng trăm phước

Hay ngộ một pháp lợi vô biên

Công đức tối thắng nay con hỏi:

Những Tam muội gì nên nghĩ trước

Diệu trí Như Lai không ai bằng

Trong thế gian có việc gì hơn?

Con hỏi Thế Tôn tu định gì?

Mà được công đức bất tư nghị?

Đại sư trời người khéo điều ngự

Tư duy định này công đức gì?

Bồ tát nơi đó tu thế nào

Mà nay an lạc với tất cả?

Vì sao tự nhiên biển đa văn?

Làm sao gìn giữ tâm quyết định

Được ở nơi công đức chư Phật

Làm sao như núi Đại-Thiết- Vi

Trong đó không có tâm sân hận

Mà hay hàng phục các ngoại đạo?

Làm sao vô ngại như hư không?

Làm sao lại được tâm tự tại?

Làm sao như mặt trời, mặt trăng?

Làm sao như đuốc, lại như đèn?

Làm sao soi sáng các chúng sanh?

Làm sao lại tu quán Tam muội?

Làm sao giải thoát các phiền não?

Làm sao qua khỏi bờ sanh tử?

Làm sao phát tâm trong biển khổ?

Riêng vượt ba cõi không ai bằng?

Sao như cây Ba-lợi- chất- đa?

Đại nhân tướng tốt diệu trang nghiêm?

Làm sao như cây hoa Ưu đàm

Dũng kiện, hùng mạnh không xuất thế?

Làm sao cho thuốc không mong đền

Lương y cứu khổ Điều ngự sư

Hay trừ các bệnh nóng chúng sanh

An trụ tịnh giới được thanh lương?

Làm sao để được như pháp bảo

Vô lượng công đức đến bờ kia?

Làm sao pháp vi diệu thậm thâm

Như vị mật ngọt, ngon vô cùng?

Làm sao được tiếng của Sư tử

Hay khiến chúng sanh không sợ hãi?

Làm sao lợi đều như cha mẹ

Được sự vui sướng bất tư nghị?

Làm sao hay được diệu biện tài

Thực hành Bồ đề tiếng tăm lớn?

Làm sao nói được đạo tối thắng?

Làm sao để được trí vô ngại?

Làm sao với nghĩa khéo phương tiện?

Làm sao khéo biết các pháp tướng?

Làm sao phân biệt danh, cú, thân?

Sao gọi thế pháp và xuất thế?

Sao gọi là chánh niệm, chánh hạnh?

Làm sao biết tư duy đầy đủ?

Làm sao nghe nhiều như biển cả?

Sao khen chân thật đức của Phật?

Làm sao nói với các chúng sanh

Căn bổn sanh tử như thật tế?

Làm sao các pháp không sai biệt

Giống như biển cả một vị mặn?

Làm sao như núi định không động?

Tâm không thối chuyển như cờ trời?

Làm sao nhất tâm không nghiệp khác

Chỉ cầu vô thượng đại Bồ đề?

Làm sao đầy đủ các oai nghi

Thân tướng đoan nghiêm ai cũng thích?

Làm sao thường sanh nhà đại tộc

Cũng được đại phước báo pháp vương?

Làm sao được sự vô lượng biện

Những điều ngôn luận đời không bằng?

Làm sao chữ, câu, nghĩa sâu xa?

Nay con xin hỏi Bậc Hộ Thế

Làm sao vô thượng khó thắng được

Gần gũi chơn biện không để quên?

Làm sao đồng nghĩa gọi căn tánh

Hoặc hỏi, không hỏi đều tương ưng?

Vì sao chưa chứng đủ Phạm âm

Tiếng nói thanh tịnh thật vi diệu

Tiến Ca-lăng-tầng-già khả ái

Tiếng đại trí hùng mạnh xa nghe

Sao như tiếng rống lớn, Sư tử?

Lại được tiếng trâu chúa sâu xa?

Làm sao Thế tôn được cây đàn

Đầy đủ các thứ tiếng âm nhạc?

Làm sao được tiếng vị ngọt ngào

Để thường diễn thuyết người vui thích?

Làm sao tiếng công đức không hoại

Khi nói như gió, như sấm sét?

Làm sao có nhiều lời ví dụ

Hay nói các lời sâu xa?

Làm sao để nói lời thiện ngữ?

Làm sao các pháp không quên mất?

Làm sao trong đó thấy túc mạng?

Tất cà thần thông làm sao tu?

Làm sao tu hành không mệt mỏi?

Biết khắp tất cả các thiện pháp?

Các pháp như vậy bất tư nghị

Tự nhiên chuyển biến khắp người phương?

Thế tôn, để con không còn nghi

Cho nên nay hỏi đấng Quy-y.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến ân cần, tôn trọng hỏi như vậy xong, liền dùng thần lực: thân bay lên hư không, ở trên hư không tự nhiên hóa thành cái lọng hoa báu của trời, trang nghiêm vi diệu, bảy báu hợp thành đó là: kim ngân, lưu ly, pha lê, mã não, xà cừ, chân châu. Đầy đủ các thứ trang sức quý báu như vậy… Trong lọng báu ấy mưa các thứ hoa, làm cho các thứ hoa ấy nhiễu quanh bên hữu đức Phật ba vòng rồi che trên đảnh của Ngài, liền ở trong hoa ấy, Bồ tát dùng kệ tán thán rằng:

– Quy mạng trượng phu, Đại điều ngự

Vô thượng chánh giác lưỡng túc tôn

Tất cả trời người ở thế gian

Ai mà có thể sánh bằng Ngài

Các chúng sanh mãi mãi tăm tối

Ngu si, điên đảo rơi tà kiến

Cực tôn, trí sáng ở thế gian

Hay khiến trở lại đường bằng phẳng

Vì mất chủng tử pháp sanh bạch

Phiền não bên trong thiêu chúng sanh

Thế tôn giống như bậc cha mẹ

Hay khiến con yên nơi pháp tịnh

để lại thiện Pháp lợi cho người

Đời Sau mới thật đáng lo sợ

Thế tôn thành tưụ đại từ bi

Vì các chúng sanh làm đạo sư

Tất chúng sanh (không) thiện lợi

Không được che chở, không cứu độ

Hy hữu Đại bi, thầy dạy lời

Thế tôn mới là bậc cứu độ.

Khi ấy ở trong hoa Bồ tát nói kệ này xong, Hoa đó liền bay đậu trên chân đức Như lai, Giây lác liền bay khắp tam thiên đại thiên thế giới, Đến trước các đức Phật, tung rải cúng dường, trong lọng báu ấy, lại phóng ra từng bánh hột chiên đàn lớn như bánh xe, đế chỗ đức Như Lai bỗng nhiên biến mất, Nhưng mùi hương chiên đàn ấy thơm ngát, biến khắp đả tan thiên, đại thiên thế giới. Nếu có chúng sanh nào ngửi được mùi hương ấy, đều cảm thọ sự khoái lạc thượng diệu, giống như Bồ tát nhập đệ tứ thiên.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến thị hiện sự thần thông như vậy xong liền bạch đức Phật:

– Bạch thế tôn, các Bồ tát ma ha tát này… Làm sao để được trí tuệ như vầy. Đó là: Đại trí tuệ, tốc tật trí tuệ, cổ tiệp trí tuệ, mãnh lợi trí tuệ, vô tướng trí tuệ, xáo nhập trí tuệ, thậm thâm trí tuệ, Quảng phổ trí tuệ, vô úy trí tuệ, viên mãn trí tuệ.

Làm sao để được các thiện căn vi diệu không thể toán số, không thể xưng lường? Đó là: Tâm như kim cương, ví căn lành xuyên suốt các pháp. Tâm như áo Ca- lân- đề, vì thiện căn nhu nhuyến hay làm các việc. Tâm như biển cả, vì thiện căn thu nhiếp các giới tụ. Tâm như tảng đá bằng, nhờ thiện căn gì giữ tất cả sự nghiệp. Tâm như núi chúa, vì thiện căn phát sanh tất cả thiện pháp. Tâm như đại địa, vì thiện căn giúp đỡ sự nghiệp chúng sanh. Được cái tâm không tùy thuộc vào hành động kẻ khác, vì thiện căn xa lìa sự dạy dỗ phi pháp. Được tâm khéo tu hành, vì thiện căn nên tất cả pháp an trụ. Được thiện căn không hoại tín, vì đối với việc làm của các đức Như Lai không sanh nghi hoặc, ở một thế giới tự nhiên thấy khắp mười phương chư Phật, cũng nghe các đức Phật ấy tuyên nói diệu pháp. Lại thấy đại chúng Bồ tát, Thanh văn, lại thấy cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm, thọ dụng các việc hoàn toàn không có tâm nghi ngờ, cho đến thiện căn nhiếp thọ quyết định, vì lúc nào cũng làm lợi mình, lợi người.

Bạch Thế tôn, như nay con thật sự vì tự lợi, lại muốn lợi ích các chúng sanh nên mới thưa hỏi đức Như Lai.

Bạch Thế tôn, nay con lại vì hoằng hóa rộng rãi tín tâm thanh tịnh của chúng sanh nên mới thưa hỏi đức Như Lai.

Bạch Thế tôn, nay con lại vì các Bồ tát ma ha tát này làm cho thiện căn đầy đủ viên mãn, bất tư nghị nên mới thưa hỏi đức Như Lai.

Bạch Thế tôn, con lại vì các đại Bồ tát ma ha tát mặc áo giáp đại tinh tấn, thệ nguyện rộng lớn này, cho nên mới thưa hỏi đức Như Lai. Bạch Thế tôn, có các Bồ tát ma ha tát phát đại ti tinh tấn đối với trong sự sanh tử, vì tất cả chúng sanh mà cũng không nắm giữ tướng của chúng sanh, nhưng Bồ tát ma ha tát này tuy ở trong phiền não sanh tử, luôn luôn độ thoát tất cả chúng sanh mà thật sự không trụ nơi tưởng phiền não sanh tử.

Bạch Thế tôn, con vì các chúng sanh như vậy nên mới thưa hỏi đức Như Lai.

Bạch Thế tôn, có các Bồ tát ma ha tát… khi thực hành từ bi đối với các chúng sanh, hoàn toàn không có tâm sân hận, giả sử có chúng sanh la mắng, mạ nhục, đánh bằng roi, bằng gậy, các thứ bức bách, khổ sở. Bồ tát như vậy đối với chúng sanh ấy hoàn toàn không có tâm trả thù, cho đến không khởi tâm ghét bỏ, không làm mất bổn nguyện của mình, không có phân biệt khác và tư duy khác, nhất tâm tu hành đại từ đại bi.

Bạch Thế tôn, con vì các Bồ tát trụ nơi Đại thừa như vậy cho nên mới thưa hỏi đức Như Lai.

Bạch Thế tôn, có các chúng Bồ tát ma ha tát vì các chúng sanh nên mới bỏ sự vui thích và các nhạc cụ của mình, muốn gánh lấy tất cả khổ thống đốt cháy, phát ý nghĩ như vầy: Ta nên làm thế nào để khiến tất cả chúng sanh được sự vui bậc nhất, khiến cho tất cả chúng sanh được ánh sáng đại pháp.

Bạch Thế tôn, các Bồ tát ấy khi nghĩ như vậy rồi, nên tất cả vật sở hữu của mình, hoặc trong, hoặc ngoài đều đem bố thí hết, không ai mà không được lợi ích, không ai mà không được tốt đẹp.

Bạch Thế tôn, con vì các Bồ tát như vậy cho nên mới thưa thỉnh đức Như Lai.

Bạch Thế tôn, có các Bồ tát ma ha tát khi mặc áo giáp tinh tấn như vậy, phát sanh ý nghĩ như vầy: “Nay ta nên vì mỗi mỗi chúng sanh trong hằng hà sa kiếp ở trong địa ngục lớn chịu các khổ não như hơi thở ra, thở vào, không cho đó là khổ, cũng không thối mất tâm Bồ đề”.

Bạch Thế tôn, con lại vì các Bồ tát ấy cho nên mới thưa hỏi đức Như Lai.

Bạch Thế tôn, có các Bồ tát ma ha tát khi đã mặc áo giáp tinh tấn như vậy rồi phát sanh ý nghĩ như vầy: “Nay ta nên vì tất cả chúng sanh làm các công việc hầu hạ, siêng năng, vâng làm các việc mà không cho đó là khổ. Lúc đó hoặc làm nô tỳ, hoặc làm kẻ ở, hoặc làm kẻ hầu, hoặc làm đệ tử”. Họ nên làm các việc như vầy, cho đến làm các quyến thuộc để thành thục chúng sanh.

Bạch Thế tôn, con lại vì các Bồ tát ấy nên mới thưa thỉnh đức Như Lai.

Bạch Thế tôn, có các Bồ tát ma ha tát vì tất cả chúng sanh nên phát tâm đại dõng mãnh tu các khổ hạnh, Xả bỏ thân, tay chân, đầu mặt, tủy não, hoặc có khi cắt đứt thân hình ra từng đoạn, chặt xương, tiêu tủy mà không cho đó là khổ, không có ngừng nghỉ hay làm biếng để thắp sáng việc cầu A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-Bồ-đề.

Bạch Thế tôn, con vì các Bồ tát như vậy mới thưa hỏi đức Như Lai.

Bấy giờ Bồ tát ma ha tát Bất Không Kiến thưa hỏi như vậy xong, nói lại ý nghĩa này bằng bài kệ tụng:

– Con hỏi Đại sư, các thắng trí

Các trí lớn ấy làm sao thành?

Sao gọi Tốc trí và Tiệp tật

Lợi trí thông minh hay thông đạt

Do đâu được trí thậm thâm ấy?

Trí tận vô biên nói cho con

Nhất thiết trí sâu rộng cùng khắp

Chính là tối thắng cầu Bồ đề

Làm sao để được không sợ hãi?

Đầy đủ thiện xảo, nói cho con

Làm sao để được tâm Kim cang

Trong tất cả pháp không nghi hoặc

Làm sao để được tâm nhu nhuyến

Giới hạnh trong sáng trong như biển

Làm sao như núi không lay động

Bồ đề quyết định nguyện trang nghiêm

Làm sao hành hạnh không tùy người

Với nghĩa rỏ ràng được an trụ

Làm sao để được bất hoại tín

Điều chư Phật làm không còn nghi

Làm sao để được sanh niệm trí

Ở trong một cõi hiện mười phương

Khắp xem chư Phật để nghe pháp

Và đại chúng tập cũng thấy rõ

Thân tuy không rời chỗ đang ở

Mà hay cúng dường phật mười phương

Hoa đẹp, các hương và hương xoa

Đầy đủ các thứ khôi hết

Tâm ở cõi này chẳng nghĩ gì

Thân hiện mười phương vô lượng cõi

Đích thân thừa sự cúng chư phật

Đều do sức thần thông vô biên

Không thỉnh, hay con vì hành từ

Ở nơi tàm quý mà tu hành

Không tự lợi mình thường lợi người

Vì vậy con hỏi đại danh xưng

Các vị phát tâm cầu Phật trí

Thiện căn thành thục không nghĩ lường

Tam muội như vậy làm sao tu

Con vì người ấy hỏi Vô trước

Mặc áo giáp nhẫn vì chúng sanh

Mục đích con nhổ các lớp khổ

Tất cả đã lìa chúng sanh tưởng

Vì vậy nên hỏi Chánh giác chơn

Chúng sanh thường trụ tâm bình đẳng

Quan sát chúng sanh không tưởng khác

Thường hay thành tựu sự từ bi

Con vì họ thưa hỏi Như Lai

Trong đó nên làm những pháp gì

Mau được bất tư nghị như vậy?

Công đức đã đạt thật vô biên

Con vì họ nên hỏi Điều ngự

Người dõng mãnh mặc giáp thệ lớn

Vì một chúng sanh hằng sa kiếp

Trong địa ngục lới chịu khổ bức

Lành thay an lạc các chúng sanh

Họ vẫn không ngủ cũng không mỏi

Các vật trong người đều cho hết

Nhiếp thọ cho chúng sanh như vậy

Nay con vì họ đồng khắp xem

Quở trách, hủy nhục và đánh chửi

Thân bị các sự khổ bức bách

Tôi tớ, nô lệ cho người khác

Do những vị ấy hỏi Thế tôn

Vô lượng trăm ngàn số ức đầu

Ai đến cầu xin đều đem cho

Khi bỏ đầu tâm rất hoan hỷ

Để cầu Vô thượng diệu Bồ đề

Vì các chúng sanh lại thí xả

Tay chân và các phần trong thân

Cứu giải các chúng sanh lạc đường

Trừ bỏ sanh tử về đường chánh

Lại thí vợ con, trai và gái

Châu ngọc, bảy báu và vàng bạc

Cũng bỏ các đồ dùng thượng diệu

Nay con vì họ hỏi Như Lai

Xả thân, bỏ của, không nhàm chán

Mãi mãi nghe pháp không mệt mỏi

Tâm thường vắng lặng hành đầu đà

Nay con vì họ hỏi Chánh giác

Lời hay chơn thật mãi ghi lòng

Lời ác, thô bỉ, nghe liền bỏ

Bởi vì người khác không ghét giận

Nay con vì họ hỏi Tự tại

Thường lấy tâm từ quán chúng sanh

Giống như cha mẹ thương con một

Với kẻ oán, thân, coi như nhau

Nay con vì họ hỏi Nhân vương

Hiện có các công đức như vậy

Nhưng con hôm nay ví nói rõ

Hoặc giả chưa đủ các vị ấy

Con cũng vì vậy nên hỏi Phật.

Thế tôn nay con có thiện căn

Khi mới thưa hỏi liền đạt được

Nhóm các công đức Bồ tát này

Mau chứng Tam muội vương tịch tịnh.

***

  Xem thêm:

 • Dược Sư Tam Muội Hành Pháp - Kinh Tạng
 • Phẩm Đại Oai Đức Tối Thắng Kim Luân Tam Muội Chú Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đại Thần Lực Đô Nhiếp Nhứt Thiết Chú Vương - Kinh Tạng
 • Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Kinh Tạng
 • Kinh Như Lai Độc Chứng Tự Thệ Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Hoa Tam Muội - Kinh Tạng
 • Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn - Kinh Tạng
 • Kinh Tự Thệ Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Quán Phật Tam Muội Hải - Kinh Tạng
 • Kinh Nguyệt Ðăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Lực Trang Nghiêm Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiển Tam Muội - Kinh Tạng
 • Kinh Kim Cương Tam Muội Bản Tính Thanh Tịnh Bất Hoại Bất Diệt - Kinh Tạng
 • Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa - Kinh Tạng
 • Kinh Những Điều Trái Nghịch Của Ma - Kinh Tạng
 • Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 5 - Kinh Tạng
 • Phương Pháp Niệm Phật - Kinh Tạng