1
2
3

QUYỂN TRUNG

Phẩm thứ 5 Giới tịnh. (Tiếp Tục)

Lại nữa Xá-lợi-phất ! Tì-kheo phá Giới nghe các Kinh như thế được Phật thuyết. Tâm không thanh tịnh tin vui mừng ham thích. Tự biết có lỗi nên nghi hoặc Kinh này. Vì Chúng Ta nói không vì người khác. Cớ là sao ? Do như Tì-kheo của chúng Ta ở trong việc này. Xá-lợi-phất ! Pháp không thể so bì vi diệu bậc nhất như thế. Tì-kheo phá Giới lại sinh thù hận, với người nói Pháp tâm phần nhiều không tin. Được nghe Kinh như thế do Phật thuyết, cự lại không thụ nhận, mà làm nói rằng : Điều này không phải Phật nói người khác giáo huấn. Cớ là sao ? Tì-kheo phá Giới không thích tu Đạo. Tì-kheo tu Đạo không đi ngược lại lời dạy của Phật. Đây đều là phá Giới ngu si Pháp ác. Gọi là tâm không tin cự lại lời dạy của Phật. Tì-kheo như thế tự biết có lỗi. Chỉ sinh thù hận kiêu mạn bạo ngược, tâm ác sai kiêu mạn báng bổ Phật Pháp Tăng. Xá-lợi-phất ! Thuận theo điều này Tì-kheo nghe các Kinh cự lại không tin. Tâm không thông suốt Bình-đẳng Bồ-đề. Người khác giáo huấn không phải lời dạy của Phật. Xá-lợi-phất ! Phật nói người đó chắc là phỉ báng Pháp. Do vì phỉ báng Pháp nên không phải là Sa-môn không phải con họ Thích. Tì-kheo như thế cần rời bỏ đi hết. Nếu trăm nghìn vạn triệu các Phật ba Đời xuất hiện. Không thể giúp hiểu sai khiển có được quả Đạo. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Người ác như thế ở trong Pháp này tự tạo ra chướng Đạo. Phận sinh không trở lại, không có tâm tin. Chỉ thích ăn mặc tham thích lợi dưỡng ở đời. Ta nói người này nhất định đọa xuống Địa-ngục. Xá-lợi-phất ! Ta nay rõ ràng bảo Ngài. Nếu người cự lại Pháp báu như thế. Vĩnh viễn không có phần ở nơi sinh tốt, chỉ sinh nơi ác thường mù lòa không có mắt. Xá-lợi-phất ! Các Tì-kheo đó, kiêu mạn bốc mạnh nói không thể có quyết định. Phá hủy Pháp đúng của Ta. Những người khác đó không thể tự sinh sống. Do vì lợi cúng dưỡng tùy ý phá hủy Pháp của Ta. Xá-lợi-phất ! Pháp báu như thế khi đó tan hoại hết. Cớ là sao ? Pháp báu như thế tất cả các Phật đều cùng cung kính và các Bích Chi Phật A-la-hán cũng đều cung kính. Tì-kheo phá giới người tăng thêm cao mạn không có quyết định thuyết Pháp. Các Tì-kheo thời đó đều cùng khinh mạn Pháp của Ta và cùng nhau rời bỏ. Đa phần chỉ nhớ tham lam keo kiệt chuyên cầu nghiệp sinh, bị trói buộc bởi quý trọng tài vật lợi lộc đố kị gen gét. Thường thích tranh cãi giúp tăng thêm oán hận hiềm khích, không cùng kính thuận, không có uy nghi, tính khí nóng nảy khinh thường, giống như khỉ nhỏ. Mất đi uy nghi hành các nghiệp ác. Mất Pháp Sa-môn xa rời Hiền Thánh. Xá-lợi-phất ! Người ác như thế như ngọc sứt bị che giấu. Muốn nhiều cầu nhiều, dùng tài lợi tự sinh sống. Ma ác biết tâm tạo được phương tiện, giúp họ lanh lợi khác thường cùng nhau phá tan. Nhất vị Tăng-bảo phân thành 5 bộ phận. Đã có 5 bộ phận chắc sinh tranh cãi. Hỗ trợ nhau cùng dối trá nói lời sai trái. Xá-lợi-phất ! Như hiện nay Tì-kheo. Hỗ trợ cùng nhau giáo hóa giúp cùng nhau cung kính, đồng tâm cùng tu hành thuận theo lời Phật dạy. Khi đó Tì-kheo. Không cùng giáo hóa không cùng cung kính, nhìn thấy người làm ác sợ hãi mà buông bỏ ra đi. Không thể dùng Pháp cùng dạy bảo lẫn nhau, hoặc thời tuy có được nghe nhiều trí tuệ thâm sâu. Do hoài nghi kiêu mạn khinh rẻ người khác. Họ dùng cái được đó tự lập vòng luân cho họ. Nhìn thấy nhau không vui huống chi có thể thụ nhận giáo hoá. Xá-lợi-phất ! Như Lai ở đời Tam-bảo Một vị Sau Ta tạ thế phân ra là 5 bộ phận. Xá-lợi-phất ! Ma ác hiện nay do còn ẩn núp thân, hỗ trợ đặt điều phá Tăng Pháp của Ta. Như Lai trí tuệ lớn do còn tại thế. Ma tệ ác chưa có thể tạo thành ác lớn của nó. Ở đời Tương lai Ma ác biến thành thân hình. Biển thành hình Sa-môn nhập vào trong Tăng chúng nói đủ loại sai trái. Giúp nhiều chúng sinh nhập vào nhìn thấy sai vì nói Pháp sai. Gọi là Di-lâu Đà-la Ca-lâu, việc đấu tranh phân thành 5 bộ phận. Suy nhớ việc diệt suy nhớ, việc tất cả có, việc có việc của bản thân, có được việc. Khi đó Ma ác nói như thế đều là sai trái tham nương nhờ việc. Việc như thế. Không phải các Phật và Đệ-tử của Phật nói. Khi đó người ác bị Ma mê hoặc. Họ cố giữ có nhìn thấy tôi hay là nó không phải Xá-lợi-phất. Như Lai dự kiến trong đời Tương lai. Do có sự phá Pháp như thế, nói Kinh thâm sâu đó đoạn trừ tất cả các chấp giữ nương nhờ của Ma ác. Xá-lợi-phất ! Khi đó bên trong Diêm-phù-đề. Đa phần là người tăng cao mạn, làm chút việc thiện thuận, liền coi là được Đạo. Sau khi bỏ mệnh đang đoạ xuống đường ác. Cớ là sao ? Người đó ở trong đêm tối lâu dài tự coi là được Đạo. Cũng lại xưng tên nói người khác được Đạo, mạo nhận Thánh-nhân được sự cúng dưỡng. Người đó với các Trời người thế gian là giặc ác lớn. Người ngu như thế nghe nói nghĩa Thực- tướng không có hình tướng. Kinh hoàng nghi hoặc sợ hãi như đoạ xuống hầm sâu. Xá-lợi-phất ! Có các Tì-kheo ham thích việc này. Cùng nhau tập hợp lại phá hoại các Phật Bình-đẳng Bồ-đề. Khi đó người tăng cao mạn chấp giữ sai, thiên lệch nhiều. Mới lại Ma ác lại mê hoặc tâm người xuất gia tại gia. Giúp chấp giữ Pháp sai. Người nói Pháp đúng ít như người chỉ huy. Chắc là tan tác huỷ hoại không khôi phục lập lại được. Xá-lợi-phất ! Khi đó Thế gian Tì-kheo nhỏ tuổi phần lớn có Căn lợi. Sở dĩ giả hà ? Các người xuất gia có phiền não khác, sinh trở lại trong loài người tức thời lại xuất gia. Các Tì-kheo đó vui mừng ham thích vấn đề khó, truy tìm nghĩa Thực-tướng của Pháp Phật. Xá-lợi-phất ! Khi đó người tăng cao mạn. Bị Ma mê hoặc chỉ cầu mạng sống, thực là người Phàm trần tự xưng là La-hán. Gọi là các Tì-kheo nhỏ tuổi nói rằng : Nghiệp Thân Miệng Ý thiện, đây là nghĩa Thực-tướng của Pháp Phật. Dễ hộ trợ Giới tịnh, đọc tụng kinh Pháp chuyên cần tu tập nghe nhiều, tên là nhân duyên của Thuận-nhẫn Gọi là tâm sạch tin Phật, mới có nghĩa Thực-tướng. Các ngươi cần lưu tâm trong duyên. Chuyên suy nhớ Niết-bàn diệt trừ 3 loại khổ, chắc có thể chán bỏ 5 Uẩn 12 Nhân duyên nhập vào 18 Pháp giới. Các ngươi cần ở nơi tĩnh lặng quan sát thế giới tối này nhập vào Pháp, tất cả đều là thay đổi, tự quan sát thân họ đủ loại không sạch. Các ngươi có thể quan sát như thế đương được quả Tu-đà-hoàn. Mới lại có thể với 5 Uẩn đó cùng với Pháp. Quan sát thâm sâu thay đổi khổ rỗng không, không có bản thân không có lao ngục kiên cố. Chắc là được Tư-đà-hàm chuyển tiếp lại quan sát thâm sâu được A-na-hàm được A-la-hán. Đó là nghĩa Thực-tướng, ở trong đó Tì-kheo nhỏ tuổi lại hỏi : Quả A-la-hán ở trong Pháp Phật liền coi là nghĩa Thực-tướng chăng ? Chúng tôi cũng biết việc đó, được A-la-hán là nghĩa Thực-tướng. Nay 5 Uẩn này, là suy nhớ sinh hay không suy nhớ sinh. Trả lời rằng : 5 Uẩn đó suy nhớ thì sinh, không suy nhớ thì không sinh. Lại hỏi : Suy nhớ và 5 Uẩn là khác nhau phải không ? Trả lời rằng : Như 5 Uẩn và suy nhớ cũng như nhau. Lại hỏi : Nếu như 5 Uẩn suy nhớ cũng như nhau. Suy nhớ 5 Uẩn ra sao. Trả lời rằng : Nếu không có suy nhớ 5 Uẩn, chắc là không có Niết-bàn. Người thực có suy nhớ 5 Uẩn. Vì thế tu được 8 Đạo Thánh chân thực, nhập vào Niết-bàn. Xá-lợi-phất ! Ở đời Tương lai phần lớn Tì-kheo thành công nhẫn này. Xá-lợi-phất ! Khi đó trong hội nhiều Chúng các Trời, muốn nghe nghĩa Thực-tướng của Pháp Phật. Nghe được lời nói của các tăng cao mạn. Tâm sinh nghi hoặc hối tiếc như đọa xuống hầm sâu. Tất cả nghĩ rằng : Trời ơi ! Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật nay sẽ nhanh diệt mất. Xá-lợi-phất ! Ở trong đó có Tì-kheo thành công Căn thiện. Gọi là Tì-kheo, người ngu, người già rỗng không, người tăng cao mạn. Nếu có tướng 5 Uẩn 12 nhân duyên nhập vào tướng 18 Pháp giới. Không thụ nhận lời này, không vui mừng không phấn khởi, từ chỗ ngồi đứng lên rời đi. Xá-lợi-phất ! Khi đó các Trời tâm rất vui mừng 4 phương cùng hô to : Thích Ca Mâu Ni Phật ở đây còn có Đệ- tử tốt. Những người đó Căn thiện không nhỏ, nghe điều đó không vui mừng, nói không được thanh tịnh. Gọi là nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người. Các Trời nghe điều này đều rất vui mừng. Biểu dương ca ngợi người Căn lợi đó. Vui thích hỏi khó nhất định thành công Vô-sinh Pháp-nhẫn. Những người như thế tập hợp ở một nơi cùng là bạn học. Mọi người đã ít thế lực cũng lại yếu đuối. Xá-lợi-phất ! Khi đó các Đệ-tử chân chính của Ta với họ tộc của cha còn không yêu lời nói. Huống chi được cúng dưỡng trụ trì Chùa Tháp. Xá-lợi-phất ! Ngài hãy quan sát. Khi đó Như Lai liền nhỏ nhẹ. Sau Ta diệt độ các Đệ-tử của Ta. Thành công vắng lặng thiện, thời chưa được Nhẫn cũng vì khinh rẻ. Ta do vì việc đó. Ở trong vô số Kiếp đẩy lùi các oán địch. Giáo hóa tất cả vua cõi Trời vua cõi Nhân gian giúp tâm họ thanh tịnh. Bởi vì việc đó giúp các Đệ-tử của Ta được yên ổn ở vị trí làm cha. Xá-lợi-phất ! Như Lai ngày nay vì tất cả thế gian Trời Người làm minh chứng. Như Lai thuyết Pháp Bình-đẳng, như Pháp được A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề. Sa-môn, hay Ma Trời, cõi Phạm không có thể thuyết Pháp. Xá-lợi-phất ! Việc hiện nay như thế. Sau khi Như Lai tạ thế, A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề này của Ta. Các Đệ-tử của Ta muốn lưu truyền phân phát rộng khắp. Các người ác đó không thể chứng minh. Lại cũng không thể làm cho không sợ hãi. Xá-lợi-phất ! Ví như chai mật đặt trên ngã tư đường.. Mà nói rằng : Nếu người có thể ăn một chút như sợi tóc trên đầu, thường không già chết. Khi đó các Trời, người đời họ dùng đao gậy bảo vệ bình mật đó. Thời các người bảo vệ họ nói rằng : Nếu có người ăn một chút bằng sợi tóc trên đầu. Chúng ta cần giết. Xá-lợi-phất ! Trong đó có một người thầm suy nghĩ một điều : Mật ở trong chai đó ăn một chút bằng sợi tóc trên đầu. Chắc là không già chết. Mình nay sao tiếc chết không dám ăn. Nếu đã được ăn. Chắc là không sợ các người bảo vệ, cũng có thể thường được không già bệnh chết. Tâm quyết định như thế không tiếc thọ mệnh đi thẳng tới nơi để chai mật. Những người bảo vệ họ cầm đao gậy tranh nhau muốn giết. Xá-lợi-phất ! Người đó nếu có thể chưa bị đao gậy. Và ăn một giọt mật. Chắc là miễn trừ suy bại hoạn nạn không trở lại già chết. Như thế Xá-lợi-phất ! Có nhiều người ác, Ma và dân Ma muốn diệt trừ Pháp của Ta. Sau khi Như Lai Tạ thế, nếu có người có thể thuận theo Pháp rỗng không, thông suốt không có nghi hoặc. Chắc là với các Pháp, tâm không có được thành công nhẫn như trên. Khi đó tuy người ác khinh thường cản trở Đạo của họ. Người đó không tiếc thân mệnh chuyên cần hành Tinh-tiến. Thông suốt các Pháp không sinh không làm, chắc là được độ thoát sinh già bệnh chết. Xá-lợi-phất ! Chai mật là nghĩa Pháp Thực-tướng của Phật. Các Trời người đời bảo vệ bình. Chắc là người ác ham thích hành việc Ma. Tự mất đi lợi lớn, cùng với ngăn cản người khác tu hành không có hình tướng, mất đi lợi lớn. Xá-lợi-phất ! Người tăng cao mạn đều là đồ đảng của Ma, trợ giúp thành việc Ma. Tất cả cùng quát mắng giễu cợt Pháp không sinh mất.

Mới lại Xá-lợi-phất ! Nói Pháp không thanh tịnh, nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh, 5 Uẩn 12 nhân duyên nhìn thấy nhập vào18 Pháp giới. Chưa được coi là được, tâm tính kế được Đạo, tính kế được Niết-bàn. Tất cả cũng quát mắng giễu cợt Pháp đúng như thế. Cớ là sao ? Người đó do tham nương nhờ rỗng không. Cũng là các Ma đó bị Ma mê hoặc. Dùng Pháp đúng của Ta mà làm việc Ma. Xá-lợi-phất ! Nếu tại gia xuất gia nghe không có bản thân, không có người, không có chúng sinh, cuối cùng là Pháp rỗng không đó, kinh hoàng nghi hoặc sợ hãi. Nên biết người đó thụ nhận giáo hóa của Ma. Hình tượng của Tì-kheo đó là uy nghi ác của Pháp trộm cướp. Người đó chắc là nhìn thấy bản thân, nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy có, nhìn thấy không có, nhìn thấy bình thường, nhìn thấy mất hết. Đều là dân Ma không phải Đệ-tử của Phật. Cớ là sao ? Ta nói trong Kinh, tất cả thế gian đều là rỗng không. Không có bản thân, không có được bản thân, không có người, không có chúng sinh, thay đổi, không quyết định, Pháp có hủy hoại. Người ác như thế, lại cũng đều cùng đọc tụng Kinh này, vì người khác nói. Mà tâm tham nương nhờ, nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người. Người ngu như thế, tên là tạo tác nguyên nhân khổ. Tên là che phủ, phản lại hai đoan nghiêm, tên là đấu loạn phá Tăng, tên là ô nhiễm Đạo Pháp. Tên là ác trọc trong Sa-môn, tên là hôi hám bẩn ác, tên là nói chỉ có bằng lời. Tên là giả vờ Sa-môn, tên là bần hàn trong Sa-môn, tên là đảm nhận trách nhiệm nặng. Tên là lừa dối các Phật, tên là được tội ngược lại Đạo. Xá-lợi-phất ! Người đó tên là giặc ác lớn nghịch Đạo, tên là Tri thức ác, tên là phá Giới. Tên là nhìn thấy sai, tên là ngoại đạo, tên là hành không thực, tên là bạn ác. Tên là Quỷ sát nhân, tên là bệnh hủi, tên là hôi bẩn, tên là nhiệt đốt thiêu. Tên là siểm nịnh, tên là đọa tại nơi đen tối, tên là nhập vào rừng rậm. Tên là đọa trong dòng sinh chết, tên là giúp nhau lộ rõ ác, tên là Địa ngục. Tên là Súc sinh, tên là Quỷ đói, tên là A-tu-la tên là không nhập vào Đạo. Tên là lừa dối người, tên là tự khen ngợi bản thân. Tên là hành xem tướng số, tên là hô hoán to tiếng, tên là nhân do lợi cầu lợi. Tên là ô nhiễm gia đình khác, tên là thường đùa cợt, tên là tâm tán loạn. Tên là tham bị hại, tên là thù hận bị hại, tên là ngu si bị hại. Tên là mặt đẹp lừa người, tên là nơi suy bại phiền não tên là không giải thoát. Tên là dây buộc lo âu phiền não tên là hình tượng Sa-môn không phải Sa-môn. Sa-môn quay về ác, Sa-môn hôi hám, Sa-môn cám bã, tên là khó đầy đủ. Tên là khó giáo dưỡng, tên là phá hoại uy nghi, tên là không xấu hổ. Tên là cắt đứt đầu, tên là thân thể tan vỡ, tên là cổ đeo áo Già sa. Tên là tự nhập vào bóng tối, tên là nhiều tham dục, tên là nhiều thù hận giận hờn. Tên là nhiều ngu si, tên là 5 chướng ngại trói buộc che phủ, tên là chìm nổi. Tên là ảo, tên là rỗng không, tên là si mê. Xá-lợi-phất ! Thế nào tên là rỗng không ? Phai nhạt các Phật cùng ca ngợi người thiện, tên là rỗng không. Phai nhạt tất cảcông đức của Sa-môn, việc Pháp của Sa-môn, tên là rỗng không. Thế nào là hư ảo ? Do ở tại bên ngoài Pháp Thánh tên là hư ảo. Do rời xa rỗng không, không có hình tướng, Pháp không có nguyện, tên là hư ảo. Xá-lợi-phất ! Người ác như thế có thể giúp Ma vui mừng. Do tham nươngnhờ, kiên trì chấp giữ Pháp ảo vọng. Cùng với người Phàm trần, chuẩn bị đầy đủ Có, cùng với người có tội ác. Không giống như người được Pháp nhẫn. Việc Pháp của Sa-môn, công đức của Sa-môn. Một phần trăm nghìn vạn còn không có. Xá-lợi-phất ! Vì thế tên là rỗng không hư ảo. Chỉ tham nương nhờ thâm sâu lợi lạc của thế gian, không phải là Sa-môn tự xưng là Sa-môn. Không thuận cúng dưỡng mà nhận cúng dưỡng. Tên là giặc thường lập thành trướng của tướng giặcTên là tự do giết hại người, trộm cướp. Người đó có được miếng ăn đều là khôngthanh tịnh. Chỉ có hồi hướng Đạo, có được quả Đạo, có thể tiêu hóa cúng dưỡng, người đó chưa được điều này. Vì thế tên là ăn không sạch. Xá-lợi-phất ! Vì thế tên là rỗng không không thực, hư ảo. Ý là sao ? Nếu người sát sinh trộm cướp tà dâm dối trá, nói hai lời nói ác nói điêu, tham lam đố kị, nhìn thấy sai trái. Người đó vì thường xuyên sát sinh không thường xuyên đoạt mệnh chăng ? Không phải đâu Thế Tôn ! Tại gia sát sinh không thường xuyên đoạt mệnh. Thời gian sát sinh ít thời gian không sát sinh nhiều. Xá-lợi-phất ! Ý là sao ? Nếu người trộm cướp. Thời gian trộm cướp nhiều, thời gian không trộm cướp nhiều. Thế Tôn ! Thời gian không trộm cướp nhiều. Xá-lợi-phất ! Ý là sao ? Nếu người tà dâm, thời gian tà dâm nhiều, thời gian không tà dâm nhiều. Thế Tôn ! Thời gian không tà dâm nhiều, thời gian dối trá nói ác nói hai lời nói điêu tham lam đố kị thù hận giận hờn nhiều. Thời gian không thù hận giận hờn nhiều. Thế Tôn ! Thời gian không thù hận giận hờn nhiều. Xá-lợi-phất ! Trong 10 Đạo không thiện đó cái gì là tội nặng. Thế Tôn ! Trong 10 không thiện, nhìn thấy sai là tội nặng. Cớ là sao ? Thế Tôn ! Người nhìn thấy sai tâm thường nương nhờ ô uế, tâm không thanh tịnh. Xá-lợi-phất ! Ta nay bảo Ngài : Nếu người một ngày giết trăm nghìn vạn triệu chúng sinh. Một ngày trộm cướp trăm nghìn vạn triệu vàng bạc báu vật. Đêm ngày tà dâm không nghỉ, dối trá thường lừa đảo người. Nghiệp Miệng không sạch một lời nói thực không có, nói hai lời thường phá hỏng sự hòa hợp, cũng hỗ trợ cho phá hoại. Người nói ác, miệng thường ác cự lại, thậm chí một lời nói mềm mỏng cũng không có. Người nói điêu, người hỏi việc này vốn dĩ không có, dùng rất nhiều lời nói khác, nói loạn xạ. Người tham lam đố kị, với các vật khác sinh tâm phi Pháp. Người thù hận giận hờn, không có nhân quả, tự nhiên phát khởi thù hận giận hờn, tâm đầy oán hận. Người nhìn thấy sai, ham thích hành Đạo sai. Xá-lợi-phất ! Ý là sao ? Nếu người thành công Pháp không thiện như thế tội nhiều phải không ? Rất nhiều ! Thế Tôn ! Xá-lợi-phất ! Ta nay bảo Ngài : Nếu người 100 năm thành công 10 tội không thiện như thế. Tì-kheo phá giới, một ngày một đêm nhận cúng dưỡng của họ, tội nhiều hơn việc trên. Cớ là sao ? Người sát sinh đó. Nhiều người biết, nhiều người nhận thức, người ác đê tiện. Người đều biết người giết đoạt mệnh đó. Người tội uế trọc ác, người nhiễm ô uế đó, không thiện, không có Đức người đời xa lánh.

Mới lại Xá-lợi-phất ! Người sát sinh đa phần đoạt mệnh họ. Hoặc sinh tâm chán gét, tự biết không đúng, nên được tội báo. Người đều biết ác, không có giới ô uế trọc ác. Với người này không hi vọng có được công Đức, thậm chí một phần trăm sợi lông tách ra. Huống chi gọi là phúc điền mà cúng dưỡng. Mới lại Xá-lợi-phất ! Vợ con gia đình người sát sinh đó. Người đều biết tất cả không cùng cung kính, còn không giúp cho ngồi xuống huống chi cúngdưỡng. Người sát sinh dùng tiền tài tự sinh sống giáo dục nuôi dưỡng vợ con. Hoặc thời cúng dưỡng Sa-mônBà-la-môn dùng nghiệp báo này được gặp ThánhHiền. Nam nữ Tì-kheo vì nói Đạo Pháp, dạy rời bỏ sát sinh buông bỏ nghiệp sát sinh của họ. Ở trong Phật Pháp và được xuất gia không có chướng ngại. Đã được xuất gia gần Tri thức thiện được quả vị Sa-môn. Người đó đời hiện tại nhận tội báo nhẹ. Đạo Thánh không có chướng ngại được miễn trừ 3 Đạo ác. Xá-lợi-phất ! Ở trong Pháp của Ta có các Tì-kheo. Không phải là Sa-môn tự nói là Sa-môn, không phải là Phạm-hạnh tự nói là Phạm-hạnh. Đoạn trừ các Căn thiện, trở ngại việc nhập Niết-bàn mê hoặc làm mất Đạo. Phá Đạo nhân duyên phá các Pháp thiện. Hành việc ngoại đạo, nhập vào Đạo ác, đa phần là các giặc ác. Sinh ra vô ích thụ nhận mệnh, giống như người chết. Hình sắc hủy hoại tiều tụy mất uy nghi chính, ở trong Pháp của Ta tên là ô nhiễm. Tên là Giặc của Pháp, tên là người nghịch Đạo, tên là Ma sai khiến. Giống như ngồi nhà xí cũng như chó chết, giống hình bóng Sa-môn cùng quần áo Sa-môn, không có việc Sa-môn. Xá-lợi-phất ! Ví như sống trong đàn sư tử hoang dã. Cũng như trẻ con dưới ba tuổi sống ở trong chúng của Chuyển luân Thánh vương. Cũng như khỉ nhỏ sống ở nơi các Trời. Lại cũng như con lừa sống ở nơi các con voi, lại cũng như người mù sống ở nơi chúng sinh có Thiên-nhãn. Cũng như con dơi sống ở nơi các con chim Kim-sí. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo phá Giới ở trong Chúng của Ta. Trăm nghìn vạn triệu các Đại chúng cõi Trời, nhìn thấy Tì-kheo này ở trong Chúng và ngồi. Đều rất lo âu não loạn mà nói rằng : Như người ác đó dùng cái gì ở trong thanh tịnh, là loại đồ đảng của Ma. Muốn nghe Đạo Phật Bình-đẳng, nóihướngvề người trần tục. Lại có các Rồng Quỷ Thần tin ham thích Phật Pháp. Cao giọng hô to Tì-kheo ác đó, cớ sao thân họ ẩn náu ở nơi này. Giống như ngựa dữ ở với ngựa thuần tốt, giữa sự ngu si như thế. Người tự coi là không có biết thấy bản thân, ác tự che nấp ở nơi này lừa dối cõi Trời. Người là trong số tất cả Trời người đó, các giặc cũng đã nhìn thấy đều cùng cười to. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo tội ác như thế, vì các Trời đó biết được giặc dữ. Không khác người trần tục mà thụ nhận cúng dưỡng. Đón tiếp tiễn đưa lễ bái chắp tay cung kính. Người dối trá ngu si giống như xác chết. Được mặc quần áo đều là ăn cướp được, cơm ở trong bát đều là ăn cắp được. Không có người giúp đỡ, thậm chí một chút nước cũng là ăn cắp được. Tì-kheo phá Giới đi tới các nơi, nếu tới phương Đông Nam Tây Bắc. Đều là ăn trộm đất mà đi. Cớ là sao ? Người đó có được uy nghi hành Pháp. Đều là trộm cướp làm giả vờ. Đi đứng ngồi nằm lui tới xem xét chiêm ngưỡng. Thẳng thân sáu phủ ngước lên mặc áo cầm bát. Nay chỉ nói qua nghiệp Thân Miệng Ý. Thực hiện các việc đều là giặc cướp làm. Nếu có cắt tóc, tóc của người đó bị giặc cắt tóc. Chủ yếu nói rằng : Tì-kheo phá Giới các việc có làm đều là giặc cướp thực hiện. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo tệ ác, thậm chí phân nước tiểu, tắm rửa tay đều là Pháp của giặc. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Bên trong Diêm-phù-đề đều là Quốc-vương và các đại thần. Có được người dân cùng quyến thuộc không phải người. Tì-kheo ác đó ở bên trong là Giặc. Xá-lợi-phất ! Nếu Vua đại thần, ở nơi giặc ác, không hi vọng có công đức. Bản thân không nói công bằng và ở thế cao hơn được. Tì-kheo phá giới mặc áo Pháp của Thánh với người đó có hi vọng được công đức. Vì thế nghe theo sai khiến dừng ở lại đất nước. Nếu biết ác đó Thậm chí nhổ nước bọt xuống đất, cũng lại không nghe theo. Vì thế Xá-lợi-phất ! Tì-kheo tệ ác. Thân khởi động làm việc đều là giặc làm. Tên là giặc thường, giặc lớn lập thành ngôi vị tướng giặc. Đánh hại tất cả người thế gian. Cớ là sao ? Do ác nào cũng dám làm. Vì thế Xá-lợi-phất ! Tì-kheo ác đó với tất cả thế gian Trời người. Đều là giặc lớn. Xá-lợi-phất ! Nếu người là giặc lớn của tất cả thế gian Trời người. Người đó có thể tiêu tan một chút nước không ? Không được đâu Thế Tôn ! Xá-lợi-phất ! Ý là sao ? Người đó phải chăng là người ác lớn ? Đúng thế Thế Tôn ! Xá-lợi-phất ! Tì-kheo phá Giới với tất cả thế gian Trời người có tội ác lớn. Do mang nghĩa đó Ta nói bài kệ này. Chắc ăn đá nung đỏ. Uống nước đồng nung chảy. Không có giới không dùng. Ăn người tin bố thí. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo phá giới, không có sắc thân, không có đức, chí nguyện cũng không. Thân tâm nhiệt độc, vui mừng gặp được mộng ác, không thích ở nơi đơn độc. Hoặc thời ở một mình, hoặc thời đi một mình, bản thân chắc là sợ hãi. Nhìn thấy người Giới thanh tịnh lẩn tránh quay trở lại. Tâm khiếp sợ, tự hổ thẹn, gặp nhau không vui mừng. Khi nhận cúng dưỡng kinh hoàngnghi hoặc sợ hãi. Tâm thường buông thả nhiều các suy nhớ. Tham tài lợi thâm sâu yêu thích ăn ngon. Tì-kheo như thế, sau khi bỏ mệnh nhất định nhập vào Địa-ngục. Xá-lợi-phất ! Tên là Mũi tên lo âu phiền não thứ 7 của Tì-kheo phá giới, nhất định nhập vào Địa-ngục.

Lại nữa Xá-lợi-phất ! Tì-kheo phá giới ham thích ở nơi huyên náo, nói nhiều tán loạn tính hay gen gét đố kị. Với người phá Giới cùng là bạn bè. Thường ham thích tranh luận nói về các việc ác do phá Giới. Lấy làm vui mừng thích thú không biết hổ thẹn. Ngược lại Kinh thâm sâu, tâm nghi hoặc không tin. Hoặc khi nghe nói Kinh đều như thế. Nghi hoặc đi ngược lại, tranh giành không thích nghe thu nhận. Hi vọng nhìn thấy Đông Tây, tâm không chuyên chú, dùng tay giữ miệng ngước nhìn khoảng không. Từ chỗ ngồi mà phát khởi phỉ báng Phật Pháp cho phép tâm hoài nghi thù hận, mắng người nói Pháp. Dùng những việc như thế vượt hơn nhân duyên ác. Sau khi bỏ mệnh nhập vào thâm sâu. ! Tên là Mũi tên lo âu thứ 8 của phá giới, nhất định nhập vào.

Lại nữa ! Tì-kheo phá giới, chỉ ham tôn trọng Hòa thượng Thầy ngoại đạo, ca ngợi của họ. Dùng để cầu danh lợi nói là người giữ Giới, nhân do dùng để tự sinh sống chấp nhận việc, liền phụ họa theo. Tùy thuận hợp theo, dễ xảo trá không có hổ thẹn, giống như quạ đen. Được nhân duyên của Tăng cầu nhiều quần áo.Phóng miệng ăn uống thân lực phì trướng, không biết xấu hổ nói năng lẫn lộn. Chân tay thô nóng nhan sắc tiều tụy. Thích nhìn phụ nữ không phụ giúp con trai. Người ác như thế mọi người khinh rẻ. Thiên Long quỷ thần không đọc tên khen ngợi. Thậm chí các Phật cũng nói không ca ngợi, tâm tính vội vàng hấp tấp thường thích thù hận giận hờn. Bỏ việc của các Tăng, hợp tác vì thế lực. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo phá Giới như thế, đa phần ở trong Tăng cầu có thế lực. Chưa hỏi mà trả lời thường cầu vượt hơn họ. Thấy người có giới thanh tịnh coi là lừa dối. Người chuyên cần cầu Đạo không cùng với Pháp của họ. Vui thích khác biệt tranh luận góp vui. Tên là Mũi tên lo âu phiền não thứ 9 của Tì-kheo phá giới, nhất định nhập vào Địa-ngục.

Lại nữa Xá-lợi-phất ! Tì-kheo phá giới. Vui thích việc khác chứa giữ lý đó. Có người đấu tranh lấy làm vui thích. Quần áo trên thân trang nghiêm, học uy nghi của người khác. Cầu đồ ngủ tốt lợi dưỡng an thân ham thích người khen ngợi. Ủng hộ Tì-kheo tham tiếc cùng với trụ xứ keo kiệt. Khủng bố Tì-kheo tốt, nhìn thấy sắp tới vượt hơn mình. Gét người giữ Giới, thân cận giúp đỡ người phá Giới. Thường khen ngợi người bố thí. Không khen người giữ Giới Nhẫn nhục Tinh tiến Thiền định Trí tuệ, không khen vắng lặng rời xa nơi đơn độc. Thường ham thích giễu cợt bình luận chuyển sang người giữ Giới. Cũng không nói tên ca ngợi người hành Đầu-đà, hoặc chỉ trích nói việc đó. Hoặc nói ác, tăng thêm tai ương, hoặc tưởng tượng nói ngông cuồng. Dựa trông nhờ vào giòng tộc thường hỏi tới thân tộc. Do ít nhân duyên vì tham nói Pháp, thường dùng tâm quanh co mà lo nghĩ kinh hãi nghi hoặc. Lâu dài được nhiều gét ác mà lợi ích cho đê tiện, với người giữ Giới thường thích nói diễu cợt. Không muốn thân cận với người nói lời thực thà. Ý không vui nghe các Kinh như thế, người ham giữ đọc tụng Kinh như thế. Người nghe nói Kinh đó tâm vui mừng, nhìn thấy cũng không vui. Mới lại nghe ca ngợi Pháp giữ Giới không vui mừng, nói các Kinh đó không tới nghe nhận. Nếu có tới nghe nhận chốc lát tức thì trở lại, phần lớn cùng với người trần tục mà làm Tri thức. Thường ham tranh luận nói về Tì-kheo giữ giới, bởi được tự do khinh thường hành bạo ác. Xá-lợi-phất ! Tên là Mũi tên lo âu phiền não thứ 10 của Tì-kheo phá giới, nhất định đọa xuống Đạo ác. Xá-lợi-phất ! Sau khi Ta tạ thế người tương tự như thế đầy rẫy ở Diêm-phù-đề. Chuyên hành cầu lợi để tự sinh sống.

Phẩm thứ 6 Kinh Phật tạng Pháp thanh tịnh.

Phật bảo Xá-lợi-phất ! Phật Ca Diệp trước đây tham dự ghi nhận Ta nói rằng : Thích Ca Phật do nhận nhiều cúng dưỡng. Pháp đang nhanh diệt. Xá-lợi-phất ! Pháp của Ta thực do dùng nhiều cúng dưỡng, sau này đang nhanh mất. Xá-lợi-phất ! Ví như người bần cùng được kho báu lớn chắc là rất vui mừng. Như thế Xá-lợi-phất ! Trong thời Tương lai có nhiều Tì-kheo thân cận người trần tục nhận sự cúng dưỡng của họ. Dần cùng học tập tính hẹp hòi mà chấp nhặt việc. Tâm liền vui mừng lấy làm vui thích. Giống như người nghèo được kho báu lớn. Người ngu như thế quý trọng lợi ích vui thú ở đời người phục vụ. Nếu nhìn thấy nhiều người cúng dưỡng Tì-kheo. Tâm liền coi là được A-la-hán. Nhìn thấy ít hiểu biết liền cho là người ác. Tì-kheo như thế, do vì lợi dưỡng bỏ mất Đạo Phật Bình-đẳng. Thuận theo vui thú tức thì thành việc đó. Xá-lợi-phất ! Như Lai nay vì người ngu đó nói đủ loại Kinh như thế. Cớ là sao ? Tì-kheo phá Giới nghe nói Kinh đó chắc là sinh tâm hối hận cần trở lại giữ Giới. Không là giặc lớn nhận cúng dưỡng của họ. Xá-lợi-phất ! Nếu có Tì-kheo được nghe Kinh đó. Tâm không thanh tịnh, không vui mừng không vui thích. Chắc hẳn tên là Tì-kheo tệ ác. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Tì-kheo Giới tịnh, Pháp nào cũng vui thích. Nếu nói bố Thí, hoặc nói giữ Giới, hay nói Nhẫn nhục. Nếu nói Tinh tiến, hoặc nói Thiền định hay nói Trí tuệ. Nếu nói Kinh Pháp sợ hãi như thế tâm đều vui thích. Xá-lợi-phất ! Có ba loại người, nghe nói Kinh đó tâm chắc là lo âu phiền não. Thế nào là ba ? Một là Tì-kheo phá Giới, hai là người tăng cao mạn, ba là nói Pháp không thanh tịnh. Lại có 3 loại người nghe Kinh như thế tâm chắc lo âu phiền não. Thế nào là ba ? Một là nhìn thấy người. Hai là nhìn thấy mệnh, ba là nhìn thấy bản thân. Xá-lợi-phất ! Ta nay sáng rõ bảo Ngài. Như Tri thức thiện tốt, dùng tâm Từ Bi thương xót vì người cầu lợi ích, cầu vui vẻ, cầu an ổn. Các Ngài nhất tâm nghe nhận lời dạy của Ta, thường cầu thiện lợi tâm đừng phóng túng. Xá-lợi-phất ! Người nói Pháp không thanh tịnh, có 5 sai lầm. Thế nào là 5 ? Một là tự nói biết hết Pháp Phật. Hai là khi nói Kinh, sai lầm vượt ra ngoài phạm vi trong các Kinh. Ba là ở trong các Pháp tâm nghi hoặc không tin. Bốn là tự dùng hiểu biết không phải Kinh Pháp khác. Năm là do vì lợi dưỡng vì người nói Pháp. Xá-lợi-phất ! Người nói Pháp như thế. Ta nói người này đương đọa Địa-ngục không tới Niết-bàn.

Lại nữa Xá-lợi-phất ! Tì-kheo nói Pháp ở trong Đại chúng. Người tin thích Pháp được mở tòa cao ngồi. Buông bỏ Pháp Phật đúng, mà nói ngoại đạo, văn từ trang sức trang nghiêm. Ta lâu dài chuyên cần cực khổ tìm được Pháp báu, mà người ác này không nói buông bỏ đi. Chỉ thuận theo nghĩa lời nói trong Kinh. Trái ngược lẫn nhau không thuận theo Pháp đúng. Ở trong Pháp Thánh tâm tự cao tự đại, tùy ý mà nói vì cầu lợi dưỡng. Xá-lợi-phất ! Nếu Tì-kheo nói Pháp nghĩa tạp nham ngoại đạo. Có thiện chuyên cần cầu Đạo, nên bỏ chỗ đó đi ra. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Nếu có người trần tục tâm tin bày đặt tòa cao, không nên diễn thuyết nghĩa lời nói ngoại đạo. Nếu không bỏ đi không phải Tì-kheo thiện, cũng lại không có tên thuận theo lời dạy của Phật. Xá-lợi-phất ! Thuyết Pháp thật khó, người nói như thế. Ta nói người này tên là ngoại đạo. Đệ-tử của Đạo Tà-kiến không phải Đệ-tử của Phật. Người nói Pháp đó sau khi bỏ mệnh, đang sinh là Đệ-tử của Đạo Tà-kiến. Thế nào là Đạo Ni-kiền tử ? Tà-kiến là Đạo Ni-kiền tử. Thế nào là Tà-kiến ? Gọi là Địa-ngục Súc sinh Quỷ đói. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Thân chưa chứng nghiệm Pháp mà ở tại ngôi cao, thân tự chưa biết mà giáo huấn người. Nhất định đọa xuống Địa-ngục. Xá-lợi-phất ! Nhân quả như thế Như Lai biết tất cả. Các Đệ-tử của Ta, dùng đủ loại môn Pháp, đủ loại nhân quả, đủ loại nhìn thấy, diệt trừ Pháp đúng của Ta. Xá-lợi-phất ! Nếu có chúng sinh, nghe Kinh như thế, nghĩa Thực-tướng rỗng không, không có được Pháp. Tâm vui mừng, nên biết người đó là Đệ-tử chân chính của Ta. Xá-lợi-phất ! Thời trước đây có 500 người mù đi trên đường bộ. Tới một thành lớn rất là đói khát, bảo một người mù ở bên ngoài canh giữ đồ vật. Người khác nhập vào trong thành tìm cách xin ăn. Thời gian chưa lâu có một kẻ lừa đảo, tới chỗ người canh giữ đồ vật bảo rằng : Trời ơi ông ! Sao đơn độc đứng ở đây ? Trả lời rằng : Tôi có nhiều bạn nhập vào thành xin ăn. Kẻ lừa đảo bảo rằng : Ông không biết sao ? Nơi đó bố thí lớn quần áo thực phẩm chuỗi ngọc hoa hương đủ loại vật. Tùy ý có được. Ông nếu muốn cùng với ông tới chỗ đó. Trả lời rằng : Có thể được. Kẻ lừa đảo cùng với người mù nhanh rời chỗ cũ, cướp hết đồ vật của họ. Những người mù đã xin ăn xong, liền quay trở về. Kẻ lừa đảo lại bảo những người mù rằng : Các ông có gặp được đại hội bố thí không ? Trả lời rằng : Không gặp. Kẻ lừa đảo bảo rằng : Các ông có thể được bố trí ở nơi này. Tôi cùng các ông tới hội bố thí lớn. Các người mù dồn tất cả vật để ở nột nơi, đi theo kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo cùng tất cả 500 người mù. Sắp tới hầm sâu mà bảo rằng : Nơi này đất rất bằng phẳng đẹp có hội bố thí lớn. Các ông từng người có thể ngược lại đi về hướng đông nhận vật bố thí của họ. Tức thì cùng rơi xuống hầm mà chết. Xá-lợi-phất ! Tì-kheo thời Tương lai thích đọc Kinh ngoại đạo. Lúc cần nói Pháp trau chuốt văn từ làm cho chúng sinh vui thích. Ma ác khi đó trợ giúp mê hoặc mọi người, ngăn cản Pháp thiện. Nếu có tham nương nhờ âm thanh lời nói văn từ xảo trá. Nếu lại có người ham thích đọc Kinh ngoại đạo. Ma đều mê hoặc làm cho tâm yên ổn. Nếu có Tì-kheo tu học Pháp Phật giúp sinh ra nghi hoặc. Sai khiến tất cả chúng sinh không trở lại cúng dưỡng. Hoặc có Tì-kheo nếu đã đọc hai hay ba Kinh Phật. Liền sai khiến giúp tìm Kinh Pháp ngoại đạo. Trước tiên tự xem xét khen ngợi rằng hay tốt. Những người đó, bị Ma mê hoặc che mất trí tuệ, tham thâm sâu lợi dưỡng xem các sách ngoại đạo. Giống như đám người mù bị khẻ lừa đảo lường gạt. Đều sai khiến giúp cho rơi xuống hầm sâu mà chết. Xá-lợi-phất ! Những người sinh ra bị mù tức là Tì-kheo. Buông bỏ Đạo Phật Bình đẳng cầu Kinh sách ngoại đạo. Kẻ lừa đảo là Ma dữ, hầm sâu là Đạo sai. Xá-lợi-phất ! Như đám người mù buông bỏ đồ vật có được, muốn tới nơi bố thí lớn mà rơi xuống hầm sâu. Các Đệ-tử của Ta cũng lại như thế. Buông bỏ quần áo thức ăn thô sơ mà đuổi theo bố thí lớn cầu cúng dưỡng tốt hơn. Do vì lợi dưỡng ở đời mất đi Trí tuệ lớn, mà đọa xuống hầm sâu A-tì Địa-ngục. Lại nữa Xá-lợi-phất ! Người nói Pháp không thanh tịnh, không biết tùy nghi ý hướng của Như Lai. Tự không hiểu rõ mà nói vì người. Người đó thời hiện tại mắc 5 sai lầm. Người khác không biết. Chỉ có Tì-kheo biết được trí tuệ cõi Trời cùng với biết được các Trời. Thế nào là 5 ? Một là khi nói Pháp tâm lo nghĩ sợ hãi, khủng bố người khó hơn bản thân. Hai là bên trong lo nghĩ sợ hãi mà bên ngoài nói vì người khác. Ba là người Phàm trần đó không có trí tuệ chân thực. Bốn là nói không thanh tịnh chỉ có lời nói. Năm là nói không có thứ tự sao chép chắp vá khắp nơi. Vì thế ở trong Chúng sinh tâm lo nghĩ sợ hãi. Như người Phàm trần không có trí tuệ tâm không quyết định. Chỉ dùng kiêu mạn nhân duyên nhỏ tìm nghe tên hiệu. Nghi hoặc hối trách trong tâm mà vì người nói. Người đó ở lâu dài trong bóng tối tự thu nhận mũi tên độc tham dục thù hận giận hờn ngu si. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Người đó không thể biết quyết định các Pháp, mà vì người khác nói. Tâm không vui mừng hoặc vui thích mất nhanh. Xá-lợi-phất ! Ta biết nói Pháp không thanh tịnh có tội cũ này, không được Đạo đúng. Việc đó tất cả Tì-kheo không biết. Các Trời không biết. Chỉ có Ta mới biết. Lại có nói Pháp không thanh tịnh. Tì-kheo không hiểu Như Lai tùy nghi thuyết Pháp, mà nói vì người khác. Ở trong các Kinh không có bản thân, không có người, không có chúng sinh, không có thọ mệnh. Mà người đó tự dùng từ tranh luận nói rằng : Có bản thân, có người, có chúng sinh, có thọ mênh. Tức là phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng. Tội phỉ báng Tam-bảo các Trời người đời không thể biết được. Duy chỉ có Phật mới biếtXá-lợi-phất ! Người đó cũng có tên là nói Pháp không thanh tịnh. Ta biết tội của họ. Những người có thần thông và các Chúng sinh cõi Trời đều không thể biết. Duy chỉ có Phật biết. Xá-lợi-phất ! Ta nay vì Ngài thí dụ giải thích. Nếu người không biết nghĩa tướng của Đạo Phật. Mà vì người khác nói Pháp không thanh tịnh. Người đó thành công bao nhiêu việc không thiện. Xá-lợi-phất ! Ý là sao ? Chúng sinh Diêm-phù-đề chắc chắn là nhiều phải không ? Rất nhiều ! Thế Tôn ! Xá-lợi-phất ! Nếu có người ác đoạt hết mệnh của họ. Người đó có tội chắc chắn nhiều phải không ? Rất nhiều ! Thế Tôn ! Như người ngu đó không biết Đạo Phật. Mà vì người khác nói Pháp không thanh tịnh, tội nhiều như thế. Cớ là sao ? Người đó nói Pháp không thanh tịnh phá Đạo Phật Bình-đẳng, cũng phỉ báng Phật Quá khứ, Hiện tại, Tương lai. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Nếu có các Phật Quá khứ, nói tất cả Pháp đều cuối cùng rỗng không. Không có bản thân, không có người, không có chúng sinh, không có thọ, không có mệnh. Xá-lợi-phất ! Các Phật Tương lai nói tất cả Pháp cũng cuối cùng rỗng không. Không có bản thân, không có người, không có chúng sinh, không có thọ, không có mệnh. Xá-lợi-phất ! Thời Hiện tại các Phật ở tại 10 phương thế giới nhiều như cát sông Hằng, nói tất cả Pháp cũng tới cuối cùng rỗng không. Không có bản thân, không có người, không có chúng sinh, không có thọ, không có mệnh. Xá-lợi-phất ! Tên là các Pháp Phật Bình-đẳng. Gọi là tất cả Pháp không có hình thể, không có tính, rỗng không, không có được. Vốn dĩ vắng lặng, không sinh không mất, không có tính, không có hình tướng, tự như nhau, đều rỗng không. Như Lai nói, chỉ vì do chưa đoạn trừ các tưởng nhớ phân biệt. Mà các Phật Bồ-đề không có phân biệt. Xá-lợi-phất ! Phân biệt cái gì ? Gọi là phân biệt. Nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy thọ, nhìn thấy mệnh, nhìn thấy đoạn trừ, nhìn thấy bình thường. Người Phàm trần thành công các loại phân biệt đó. Nếu người không có phân biệt như thế. Có thể hiểu rõ tất cả các Pháp rỗng không. Không có bản thân, không có người, không có chúng sinh, không có thọ, không có mệnh. Khi suy nhớ như thế tâm được vui vẻ. Nghe nghĩa không có hình tướng rỗng không, không kinh hoàng không sợ. Người đó chắc biết 5 uẩn ảo vọng không có chân thực. Biết 12 nhân duyên nhập vào18 Pháp giới ảo vọng không có chân thực. Người đó cũng không phân biệt Niết-bàn không suy nhớ Niết-bàn. Khôngnói : Tôi luôn suy nhớ Niết-bàn. Dùng Pháp được vắng lặng mà không phân biệt. Pháp đó có nơi vắng lặng, cũng không phân biệt, cũng lại không được. Xá-lợi-phất ! Tên là Thuận-nhẫn. Người đó trong nghĩaThực-tướng với Thuận-nhẫn đó, cũng không được, tự như nhau. Xá-lợi-phất ! Hình tướng của Thuận-nhẫn đó ra sao ? Gọi là không có hình tướng là hình tướng của Thuận-nhẫnXá-lợi-phất ! Ý là sao ? Nếu người với Thuận-nhẫn này còn không được hình tướng. Người đó nếu được tướng bản thân, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ, tướng mệnh. Không có nơi này. Nếu người thành công trí tuệ như thế. Ưng nhận cúng dưỡng tên là Đệ-tử của Phật. Tên là nhập vào không ở trong Định. Xá-lợi-phất ! Tên là môn nghĩa Thực-tướng của Pháp Phật. Gọi là không tưởng nhớ phân biệt, không có cái này không có cái kia. Mà người ngu đó ở trong Đại chúng nói Pháp sai lầm. Tự dùng tưởng nhớ phân biệt dạy người. Đây là Pháp Phật đây là Đạo Thánh. Người ngu như thế, chắc là phỉ báng các Phật Quá khứ, Tương lai, Hiện tại. Người ngu như thế, tên là Tri thức ác không có tên là Tri thức thiện. Xá-lợi-phất ! Oán gia tuy đoạt mệnh chỉ mất một thân. Người ngu như thế nói Pháp không thanh tịnh, nghìn vạn triệu Kiếp làm cho các chúng sinh tạo tác suy bại não loạn lớn. Người đó ngu tối, bản tâm Phật Bồ-đề bị che phủ. Tham nương nhờ quay trở lại bốc mạnh liên tục không gián đoạn. Do dùng tham nương nhờ qua lại 5 Đạo. Không có thiện dẫn đường sinh chết không đứt đoạn. Vì thế Xá-lợi-phất ! Người nói Pháp không thanh tịnh được rất nhiều tội. Cũng vì chúng sinh làm Tri thức ác, cũng phỉ báng Phật Quá khứ Hiện tại Tương lai. Xá-lợi-phất ! Bố trí chúngsinh Diêm-phù-đề này. Nếu người đoạt tất cả mệnh chúng sinh của 3 nghìn Đại thiên thế giới. Tội nói Pháp không thanh tịnh nhiều như thế. Cớ là sao ? Người đó đều phá các A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề của Phật, vì trợ giúp việc Ma. Cũng sai khiến chúng sinh trong trăm nghìn vạn đời thu nhận các suy bại não loạn. Chỉ có thể làm thêm dây buộc, không có thể giúp giải thoát, nên biết người đó với các chúng sinh, là là Tri thức ác. Vì lời nói ảo vọng đó, ở trong Đại chúng phỉ báng hủy hoại các Phật. Mang nhân quả đó rơi xuống Địa-ngục lớn. Dạy nhiều chúng sinh sử dụng việc nhìn thấy sai lầm. Vì thế tên là nhìn thấy sai ác. Xá-lợi-phất ! Nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh, đa phần đọa vào nhìn thấy sai. Người đoạn trừ mất nhìn thấy, đa số nhanh được Đạo. Cớ là sao ? Do nó dễ buông bỏ. Vì thế nên biết. Người đó chắc chắn tự dùng dao sắc cắt lưỡi, không muốn ở trong Chúng nói Pháp không thanh tịnh.

Phẩm thứ 7 Kinh Phật tạng quay về thời cổ.

Phật bảo Xá-lợi-phất ! Quá khứ xa xưa vô lượng vô biên không thể suy bàn A-tăng-kỳ Kiếp. Khi đó có Phật tên hiệu Đại Trang Nghiêm Như Lai Ứng Chính-biến-Tri Minh-hạnh-Túc Thiện-Thệ Thế-gian-giải Vô-thượng-Sĩ điều ngự trượng phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Phật đó thọ mệnh 68 trăm vạn triệu năm. Có 68 trăm vạn triệu các đại Đệ-tử. Sau khi Phật đó tạ thế Xá-lợi phân bố lưu truyền. Như sau khi Ta tạ thế không có khác. Chính Pháp ở đời cũng 500 năm. Như sau khi Ta tạ thế không có khác. Phật đó sau khi tạ thế các đại Đệ-tử Trong đó một ngày có 100 Tì-kheo nhập vào Niết-bàn. Hai trăm 3 trăm 4 trăm 5 trăm người nhập vào Niết-bàn. Trong một ngày hoặc có 10 vạn triệu người nhập vào Niết-bàn. Như thế phát triển luân chuyển. Phật đó có chúng sinh biết nhiều, hiểu nhiều, các đại thần thông. Trong ba tháng đều nhập vào Niết-bàn. Xá-lợi-phất ! Chính Pháp của Đại Trang Nghiêm Phật ban bố lưu chuyển. Nhiều các Trời người cùng cúng dưỡng. Xá-lợi-phất ! Sau khi Đại Trang Nghiêm Phật cùng đại Đệ-tử tạ thế. Dần dần có nhiều người biết Pháp Sa-môn, yên ổn vui vẻ xuất gia học đạo, mà không có thể biết Phật có diễn thuyết Pháp thâm sâu. Các Kinh không như nhau nghĩa rỗng không. Đa phần bị Ma dữ mê hoặc. Người khi nói Pháp tâm không quyết định, nói Pháp không thanh tịnh. Nói có bản thân, người chúng, sinh thọ mệnh. Không nói tất cả các Pháp rỗng không vắng lặng. 100 năm sau khi Phật đó tạ thế. Các chúng Đệ-tử phân thành 5 bộ phận. Tên số 1 Phổ-sự, tên số 2 Khổ-ngạn. Tên thứ 3 Tát-hòa-đa, tên thứ 4 Tương-khứ, tên số 5 Bạt-nan-đà. Xá-lợi-phất ! Phổ-sự Tì-kheo Khổ-ngạn Tì-kheo, Tát-hòa-đa Tì-kheo. Tương-khứ Tì-kheo Bạt-nan-đà Tì-kheo. 5 Tì-kheo đó là Thầy của Đại chúng. Phổ-sự đó, biết Phật thuyết Pháp nghĩa chân thực rỗng không, không có được Pháp. Bốn Tì-kheo khác đều theo Đạo sai. Nói nhiều có bản thân, nói nhiều có người. Xá-lợi-phất ! Phổ-sự Tì-kheo bị 4 bộ kia khinh thường, không có thế lực nhiều người ác hèn kém. Bốn Tì-kheo ác đa phần dạy chúng sinh người bằng Đạo nhìn thấy sai. Ở trong Pháp Phật không cùng cung kính, do cùng nhau cự lại để diệt Pháp Phật. Xá-lợi-phất ! Nếu có người biết Phổ-sự Tì-kheo nói Pháp rỗng không, tin nhận không cự lại. Ta biết người này từng ở đời trước cúng dưỡng 5 nghìn Phật. Có 68 triệu Na-do-tha người đã nhập vào Niết-bàn. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Người này ở nơi các Phật thời Quá khứ trồng các Căn thiện. Tu tập Pháp rỗng không, không có được, cần nhập vào Niết-bàn. Xá-lợi-phất ! Khổ-ngạn Tì-kheo đó, Nhất-thiết-hữu Tì-kheo. Tương-khứ Tì-kheo Bạt-nan-đà Tì-kheo, đều tính kế có được. Nói có bản thân, người chúng sinh, thọ mệnh, các chúng tín đồ rất đông. Bốn người ác đó giúp rất nhiều người tại gia xuất gia ở trong nhìn thấy sai. Buông bỏ nghĩa không có hình tướng, không có được, cuối cùng Pháp rỗng không. Tham lam vui thú luận thuyết Tà-kiến ngoại đạo. Xá-lợi-phất ! Bốn người ác đó. Có được Đệ-tử tại gia xuất gia thường cùng đuổi theo thậm chí tới tận cùng Pháp. Xá-lợi-phất ! Trong họ có người biết việc phi Pháp, nhận lấy dùng làm Pháp tâm chuyên cần tu hành. Do còn chưa được Thuận-nhẫn, huống chi được quả Tu-đà-hoàn Người đó do còn không làm được việc tiêu tán cúng dưỡng, huống chi có thể sinh Thuận-nhẫn. Xá-lợi-phất ! Khi đó Đệ-tử tại gia xuất gia đa phần đọa xuống Đạo ác không tới Đạo thiệnNhững người ác đó diệt trừ Pháp đúng của Phật, cũng cùng với nhiều người suy bại não loạn lớnMới lại người ác đó sau khi bỏ mệnh, đọa xuống A-tì Địa-ngục. Nằm ngửa 900 vạn triệu năm. Nằm phủ phục 900 vạn triệu năm. Nằm nghiêng vai trái 900 vạn triệu năm. Nằm nghiêng vai phải 900 vạn triệu năm. Ở trên thép nóng thiêu đốt cháy đỏ rực, ở trong đó chết xong lại sống. Địa-ngục Dùi lửa, Địa-ngục Dùi lửa lớn, Địa-ngục sinh sống, Địa-ngục Dây buộc đen. Số năm đều giống như ở trên nhận các khổ não. Ở Địa-ngục Dây buộc đen lại sinh về trong A-tì Địa-ngục lớn. Xá-lợi-phất ! Mang nhân quả đó nếu tại gia xuất gia thân cận người này. Cùng với Tri thức thiện tất cả các. Nếu có 604 vạn triệu người. Với 4 Thầy này cùng sinh cùng chết, ở trong Địa-ngục lớn nhận các thiêu đốt. Như thế Xá-lợi-phất ! Người đó có được gia đình Tri thức thiện, các gia đình Tì-kheo. Đệ-tử và Thầy thuận theo tu hành. Nếu ở trong số đó đều sinh từ Địa-ngục. Xá-lợi-phất ! Các Ngài không thể biết họ có bao nhiêu. Duy chỉ có Như Lai mới có thể biết. Với người ác này đọa xuống Địa-ngục lớn cùng sinh cùng chết. Nếu có 604 vạn triệu người. Như thế luân chuyển một Kiếp nhận khổ. Kiếp lớn sẽ thiêu ở tại Địa-ngục. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Phá hủy A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề của các Như Lai.. Tội của họ rất nặng không nên coi thường. Kiếp lớn nếu thiêu. Bốn người ác đó cùng với 604 vạn triệu người từ trong A-tì đại Địa-ngục này. Chuyển sinh phương khác ở trong Địa-ngục lớn. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Tội nặng quả báo của họ đầy đủ không thiếu. Ở tại phương khác vô số trăm nghìn vạn triệu Na-do-tha năm nhận khổ não lớn. Sinh trở lại thế giới. Bốn người tội đó cùng với 604 vạn triệu người, tất cả cùng với người khác, người tội chưa hết. Với họ bỏ mệnh, sinh lại nơi này trong Địa-ngục lớn. Xá-lợi-phất ! Bốn người tội đó cùng với 604 vạn triệu chúng sinh. Lâu dài tuy thoát khỏi khổ não Địa-ngục được sinh làm người. Ở trong 500 đời theo sinh mà mù. Sau đó được gặp Nhất Thiết Minh Phật Như Lai Ứng-Cúng Chính-biến-Tri Minh-hạnh-Túc Thiện-Thệ Thế-gian-giải Vô-thượng-Sĩ điều ngự trượng phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Xá-lợi-phất ! Một triệu Na-do-tha Thanh-văn Đệ-tử của Nhất Thiết Minh Phật. Thời đó nhân dân thân cao 396 khuỷu tay. Thân Phật cao gấp một lần quang tròn sau gáy thường chiếu 10 vạn triệu Do-tuần. Xá-lợi-phất ! Người đó ở trong Pháp của Nhất Thiết Minh Phật xuất gia. 10 vạn triệu năm chuyên cần tu hành Tinh-tiến, như cứu lửa cháy trên đầu, không được Thuận-nhẫn, huống chi được quả Đạo. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Tội nghiệp nhân quả khởi phá Pháp A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề đang là như thế. Sau khi bỏ mệnh lại sinh trở lại trong A-tì Địa-ngục lớn. Do mang nhân quả nghiệp không thiện phát khởi trồng trước đây. Xá-lợi-phất ! Những người đó như thế luân chuyển, thậm chí Ta nay ở trong giữa đám họ. Được trực tiếp gặp 99 triệu Phật, ở nơi các Phật không được Thuận-nhẫn. Cớ là sao ? Phật thuyết thâm sâu Kinh người đó không tin. Phá hoại cự lại phỉ báng hủy hoại Hiền Thánh, Tì-kheo giữ Giới. Ra khỏi ác của họ khởi phá Pháp nhân quả nghiệp, Pháp đang cần như thế. Xá-lợi-phất ! Ngài hãy xem xét tiếp, phỉ báng Thánh nhân không tin lời Thánh. Nhận vô lượng vô biên khổ não đó không được giải thoát. Xá-lợi-phất ! Có chúng sinh khởi phá Pháp cự lại nghiệp tội không tin. Số đó vô lượng. A-tăng-kỳ Kiếp được ở nơi 99 triệu Phật mới lại không có một người nhập vào Niết-bàn. Xá-lợi-phất ! Ai siêng năng phá giáo lý của các Phật không tin cự lại. Chỉ là người Phàm trần ngu si, cùng người tăng cao mạn và Tì-kheo ác, tất cả Tì-kheo nói Pháp không thanh tịnh. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! 3 loại người đó không có tên là người tu hành không có tên là người được Đạo. Người đó do không tin Pháp của Như Lai hủy báng cự lại. Xá-lợi-phất ! Nếu Ngài coi người như thế là Tì-kheo khổ Niết-bàn nói Pháp không thanh tịnh. Tức thời đúng là lừa dối người ngu si. Ngài coi là Tì-kheo có tất cả không thanh tịnh nói Pháp. Tức thời đúng là Câu-ca-ly Tì-kheo. Xá-lợi-phất ! Ngài coi như là Tương-khứ Tì-kheo đó nói Pháp không thanh tịnh. Tức thời đúng là Ca-la Tì-kheo. Ngài coi người như thế là Bạt-nan-đà Tì-kheo đó nói Pháp không thanh tịnh. Tức là lộ ra hình ảnh Sa-môn. Đúng là Ba-lợi ma-đà. Xá-lợi-phất ! Ngài khi đó coi là các Phật Bồ-đềnói thanh tịnh như thực. Lợi ích vô lượng chúng sinh. Tức là ThầyPhú-lâu-na Di-đa la-ni có nói thanh tịnh. Những người theo học được trực tiếp gặp 5 nghìn Phật. Có 68 triệu Na-do-tha người, đều đã được giải thoát. Xá-lợi-phất ! Nếu người nói thực đó là cái gì. Thầy Pháp cao nhất quyết định nói rõ nghĩa Pháp thanh tịnh. Đang nói chính là Phú-lâu-na. Xá-lợi-phất ! Phú-lâu-na. Tâm Định quyết định nói không khó. Không có nghi hoặc mà sinh ra bàn luận. Xá-lợi-phất ! Nếu người nói thực như thế là Thầy Pháp của tất cả nhân duyên. Đang nói chính là Phú-lâu-na. Xá-lợi-phất ! Phú-lâu-na đời đời được sinh. Thường vì chúng sinh mà làm việc Phật. Ở trong Pháp của 90 triệu các Phật.Thường là Thầy Pháp nói Pháp thanh tịnh. Đều ở nơi các Phật cho hết cuộc đời họ. Thường tu Phạm-hạnh nói Pháp thanh tịnh. Xá-lợi-phất ! Phú-lâu-na cũng ở trong Pháp của 6 Phật mà làm Thầy Pháp. Cũng ở trong Pháp của Ta làm Thầy Pháp lớn. Thành A-la-hán tâm được giải thoát. Nếu người nói thực, ngườinhư thế đời đời cúng dưỡng các Phật, trồng các Căn thiện. Đang nói chính là Phú-lâu-na. Xá-lợi-phất ! Phú-lâu-na ở trong Pháp của 90 triệu các Phật. Tâm chuyên cần cầu học quyết định bàn luận, có trí tuệ thâm sâu. Vì thế Như Lai với các Thầy Pháp nói là số một. Xá-lợi-phất ! Nếu Ta một ngày một đêm nói ra công đức của Phú-lâu-na không hết. Nếu hơn một ngày một đêm cũng lại không hết. Hà dĩ cố ? Bố thí Pháp của Phú-lâu-na không có thế tục nhân duyên không tham lợi cúng dưỡng. Thầy Pháp Phú-lâu-na được 4 trí tuệ không có trở ngại, chỉ không phải là Như Lai. Trong các thế gian lời nói nghĩa lý không có thể hơn được. Xá-lợi-phất ! Ta nay bảo Ngài. Nếu người muốn được A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề vì người nói Pháp. Chắc là được vô lượng vô biên phúc đức. Cũng có thể lợi ích vô lượng chúng sinh. Xá-lợi-phất ! Nếu người phá hoại cự lại không tin Pháp đó. Chắc là khởi phát vô lượng tội nặng nhân quả. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Có ác báo ác, có thiện báo thiện. Ta do mang điều này, nay đem Kinh này phó thác cho Ngài. Cần vì 4 Chúng phân biệt nói rộng khắp. Xá-lợi-phất ! Nếu nghe Kinh này tâm tin vui mừng. Tức thời được vô lượng vô biên phúc đức. Nếu nghe không tin tâm không vui vẻ thích thú. Tức thời được vô lượng vô biên tội nặng. Xá-lợi-phất ! Nên biết người đó tên là Tì-kheo phá Giới. Nếu người tăng cao mạn nói Pháp không thanh tịnh. Xá-lợi-phất ! Nếu người cự lại giáo huấn như thế, đời đời được sinh thường mù không có mắt. Xá-lợi-phất ! Ta nay biết rõ bảo Ngài. Ta nay nói không phải như người tìm đồ gốm, yêu quý bảo vệ đồ hỏng. Ta nay phân biệt rõ ràng rộng khắp vì 4 Chúng. Nói nghĩa Thực-tướng cuối cùng Pháp rỗng không. Kiên cố thì tồn tại, không kiên cố thì phá tan. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Phật được A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề không vì người ác nhìn thấy sai nói Pháp. Thuyết Pháp không vì nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy thọ mệnh. Cớ là sao ? Các tham nương nhờ đó, đều tên là nhìn thấy sai. Xá-lợi-phất ! Như thế nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, không được Thực-tướng không có hình tướng, huống chi có được quả Đạo. Xá-lợi-phất ! Nếu người nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy thọ mệnh, nhìn thấy đoạn trừ, nhìn thấy bình thường, có thể được Thuận-nhẫn. Có thể được quả Đạo, không có nơi này. Vì thế Xá-lợi-phất ! Nếu người thành công nhìn thấy như thế, ở trong Pháp của Ta chắc là Ta không nghe theo thu nhận các cúng dưỡng. Không phải là người tu hành, cũng không phải được quả. Chỉ là ở trong Pháp của Ta cầu tự sinh sống. Xá-lợi-phất ! Ta nói ngoại đạo muốn nhập vào Pháp Phật, cần thử thách 4 tháng. Cớ là sao ? Những người ngoại Đạo. Đa phần có nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy thọ mệnh, nhìn thấy đoạn trừ, nhìn thấy bình thường. Xá-lợi-phất ! Các Đệ-tử của Ta. Không có nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy thọ mệnh, nhìn thấy đoạn trừ, nhìn thấy bình thường. Các Đệ-tử của Ta. Chỉ nói rỗng không, không có hình tướng, không có nguyện, không có được Nhẫn. Nói các Thức không ở lại. Xá-lợi-phất ! Nếu có thành công Nhẫn như thế. Ta nghe theo người đó xuất gia thụ nhận Giới. Được nhận cúng dưỡng quần áo thực phẩm đồ ngủ thuốc bệnh. Nếu người không có nhẫn đó, trước tiên cần thử thách. Trước tiên dạy giúp ở lại trong các Pháp, không có bản thân. Xá-lợi-phất ! Nếu với nhẫn này tâm không vui mừng, nghe nói nghĩa Thực-tướng rỗng không kinh hoàng nghi hoặc chê bai quát mắng. Nghe nói nhìn thấy bản thân, chắc là tâm vui mừng. Nên biết người đó bị Ma sai khiến, hay trước đây là ngoại đạo. Xá-lợi-phất ! Người trí tuệ với việc này không cần sinh lo nghĩ. Tâm cần sinh thương xót chỉ với người này. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Nếu người thành công như người ác đó. Thu hoạch báo ác nói không thể hết, đang với người này tâm sinh lợi ích. Giáo huấn dùng các Pháp không có bản thân, các Pháp rỗng không vắng lặng, các Pháp không làm, không có thụ nhận. Người đó nếu yêu quý Pháp Phật. Được nghe việc đó tâm dễ vui thích. Tì-kheo hành rỗng không khác đó không có được. Đều cần thể hiện giáo huấn lợi ích vui mừng an ủi tâm họ. Vì nói các Pháp rỗng không không có. Nếu nghe kinh hoàng sợ hãi cần ở trong Chúng bảo Hòa thượng đó là Thầy ngoại đạoNhư nói trong Kinh tu hành hành rỗng không. Mới lại có thể hiểu rõ các Pháp cùng khác biệt, bản thân cùng với là Thầy. Không cùng với nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, đảo lộn, nhìn thấy sai, tham nương nhờ người giữ Giới là Thầy. Như Lai nghe theo nhìn thấy đúng đầy đủ mà cùng ở trong thanh tịnh. Không nghe theo người phá Giới nhìn thấy sai, người phá bỏ uy nghi mà cùng ở trong thanh tịnh. Trưởng-lão Đệ-tử nghe nói rỗng không vắng lặng Pháp không có. Tâm không tin vui chí khí ở ngoại đạo. Phật không nghe theo cùng ngoại đạo ở trong thanh tịnh. Người đó nếu đang không buông bỏ nhìn thấy đó. Không thuận nghe theo sai khiến nhập vào việc của Tăng ni, cũng không thụ nhận mong muốn của họ. Đã làm xong như thế do cố không buông bỏ. Nên biết người đó không được ở trong Đạo liền vĩnh viễn vứt bỏ nó. Nói theo Hòa-thượng A-xà-lê đó, lại không theo trị lý. Xá-lợi-phất ! Nếu Tăng như thế chắc là cúng dưỡng Ta, cũng là dễ phá vỡ ngoại đạo nhìn thấy sai. Tên là ở trong thanh tịnh nói Giới thanh tịnh. Xá-lợi-phất ! Ta nay hiểu rõ bảo Ngài. Nếu người thụ nhận nhìn thấy bản thân, nhìn thấy người, nhìn thấy chúng sinh, có nhìn thấy, không nhìn thấy. Người đó không có tên là cúng dưỡng Ta, không có tên là theo Ta xuất gia thụ nhận Giới. Tên là đuổi theo 6 Thầy ngoại đạo xuất gia, dùng 6 Thầy ngoại đạo là Thầy. Xá-lợi-phất ! Nếu người với thanh tịnh đó, Pháp chân thực không có thể được Nhẫn, mà thụ nhận cúng dưỡng. Người đó có được chắc là thụ nhận sai. Xá-lợi-phất ! Người đó tuy ở trong Pháp của Ta xuất gia bảo vệ Giới thanh tịnh. Mà với nghĩa Thực-tướng rỗng không, không có được Pháp. Tâm không tin hiểu kinh hãi nghi hoặc hối hận. Nên biết người đó chỉ quý trọng giữ Giới, nghe nhiều, Thiền định. Xá-lợi-phất ! Người đó không có tên là cung kính cúng dưỡng tôn trọng Ta. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Từ xa xưa tới nay không có chúng sinh, không được Thiền bậc 4. Nếu chỉ biết được Thiền bậc 4. Gọi là lợi ích Sa-môn. Người đó sao có tên là cúng dưỡng Ta. Vì thế Xá-lợi-phất ! Ta nay biết rõ bảo Ngài: Người đời Tương lai. Ở trong Pháp của Ta đủ loại tham nương nhờ, đủ loại nhìn thấy sai, hủy hoại Pháp của Ta. Xá-lợi-phất ! Nếu người chỉ quý trọng giữ Giới, nghe nhiều, Thiền định nên biết người đó không thể tu hành thanh tịnh các Pháp của Sa-môn. Ta chắc là không nói người này, tên là Sa-môn Bà-la-môn. Xá-lợi-phất ! Nếu người với tất cả các Pháp không có bản thân, biết như thực, không có tự bản thân. Tất cả Pháp vốn dĩ rỗng không, không có. Có thể biết như thực, rỗng không, không có. Chắc là không lấy giữ Giới là tối cao, nghe nhiều là tối cao, Thiền định là tối cao. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Các Pháp không có hình tướng, không sinh, không phát khởi. Ở trong đó không có Pháp có thể là tối cao. Xá-lợi-phất ! Các Pháp đó trong đó giống như thực. Không có giữ Giới, không có phá Giới. Huống chi tham nương nhờ, mà lấy làm cao nhất. Xá-lợi-phất ! Tên là A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề của các Phật. Gọi là tất cả Pháp không có hình tướng, tướng tự bản thân rỗng không, không có bản thân, không có người. Nếu có Nhẫn đó, tên là người tu hành. Tên là được Đạo, tên người đó là dùng đức tin xuất gia. Ưng nhận cúng dưỡng thanh tịnh ở trong thanh tịnh. Người đó chắc là người ở trong cõi Trời. Xá-lợi-phất ! Pháp A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề của các Phật duy chỉ một nghĩa đó. Gọi là rời bỏ. Rời bỏ những gì ? Rời bỏ các dục vọng, các nhìn thấy, dục vọng tức là ngu tối. Nhìn thấy tức là nhớ suy niệm. Cớ là sao ? Tất cả các Pháp nhớ suy niệm là chính. Có tưởng nhớ suy niệm, tức là nhìn thấy nó, nhìn thấy tức là sai. Xá-lợi-phất ! Nhìn thấy trong Pháp thiện. Ta cũng nói tên là nhìn thấy sai. Cớ là sao ? Xá-lợi-phất ! Rời bỏ dục vọng trong vắng lặng không có Pháp chỉ là Pháp, không có thiện không có ác, việc đó đều là rỗng không. Rời bỏ xa các kết buộc, tất cả ức tưởng suy niệm, vì thế tên là rời bỏ. Xá-lợi-phất ! Trong Đạo Bình-đẳng các dục vọng vĩnh viễn dừng nghỉ. Thế nào là các dục vọng ? Gọi là sai suy nhớ không thiện. Là bản thân hay bản thân được, cùng làm cùng việc Tên là ở trong A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề các dục vọng vình viễn dừng nghỉ.

  Xem thêm:

 • Kinh Trung Bộ 48 – Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 104 – Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 74 – Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 128 – Kinh Tùy Phiền Não (Upakkilesa sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Tăng Chi Bộ Chương 2 – Hai Pháp - Kinh Tạng
 • Kinh Phạm Võng 62 Tà Kiến - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Bản Hạnh Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Khổ Ấm Nhân Sự - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 14 – Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Lâm Niết Bàn Ký Pháp Trụ - Kinh Tạng
 • Kinh Tổng Trì Nhứt Thiết Như Lai Ô Sắt Nị Sa Tối Thắng - Kinh Tạng
 • Kinh Trường Bộ 33 – Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Khổ Ấm - Kinh Tạng
 • Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội - Kinh Tạng
 • Tứ Phần San Định Tỳ Kheo Ni Giới Bổn - Kinh Tạng
 • Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni - Kinh Tạng
 • Kinh Thi Ca La Việt Lạy Sáu Phương - Kinh Tạng
 • Kinh Thích Ma Nam Bổn - Kinh Tạng
 • Kinh Trung A-Hàm 16 – Phẩm Đại (Phần sau) - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Bảo Đàn (Đôn Hoàng) - Kinh Tạng