Kinh Chú Tối Thắng Phật Đỉnh Đà La Ni Tịnh Trừ Nghiệp Chướng

Đường Địa Bà Ha La dịch, Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng Trí, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận

Kinh Chữa Bệnh Trĩ

Đường Nghĩa Tịnh dịch, Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Chơn

Kinh Đà La Ni Bá Thiên Ấn

Đường Thật Xoa Nan Đà dịch, Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Kinh Đà La Ni Bảo Sinh

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Bảo Tạng Văn Thù Sư Lợi

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức

Kinh Đà La Ni Bồ Tát Phổ Hiền

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Câu Lợi Già La Đại Long Thắng Phục Ngoại Đạo

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận, Bản Việt dịch (3) của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)

Kinh Đà La Ni Bồ Tát Địa Tạng

Khuyết danh, Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh, Bản Việt dịch (2) của Thích Viên Đức

Kinh Đà La Ni Đại Hàn Lâm Thánh Nạn Nã

Tống Pháp Thiên dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Đại Phật Đỉnh Quảng Tụ

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí

Kinh Đà La Ni Đại Thất Bảo

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Diên Thọ Diệu Môn

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Kim Cang Bí Mật Thiện Môn

Thất dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Kim Cang Thọ Mạng

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Lạc Xoa

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Đà La Ni Liên Hoa Nhãn

Tống Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Bài mới