Phật Thuyết Kinh Phóng Bát

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên

Bồ Tát Giới Bổn

Từ Thị Bồ Tát Thuyết Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. Bản Việt dịch của Thích Pháp Chánh

Luận Chuyển Thức

Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Kinh Phạm Thiên Thưa Hỏi

Nguyên Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Thích Nghĩa Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát Thích Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng

Tâm Kinh Phổ Biến Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa

Hán dịch: Đường Pháp Nguyệt Trong. Việt dịch 1: Nguyên Thuận. Việt dịch 2: Quảng Minh. Việt dịch 3: Thích Nữ Tịnh Nguyên

Kinh Thí Dụ

Hán dịch: Đường Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Nguyên Thuận

Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Chúc Hiền

Bài Tán Thán Đức Kiết Tường Của Phật

Tịch Hữu Tôn Giả tạo Tống Thí Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Luận Bản Nhân Minh Chánh Lý Môn

Đại Vực Long Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Bài mới