Kinh Thần Chú Bồ Tát Hư Không Tạng

Thất dịch, Việt dịch: Tuệ Khai

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú

Hán dịch: Tống Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch: Tuệ Khai

Bài mới