Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến

Kinh Bồ Tát Quở Trách Sắc Dục

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Nguyên Xuân. Bản Việt dịch (2) của Thích Thiện Giới

Kinh Pháp Bí Mật Bồ Tát Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại

Đường Tam Muội Tô [Khẩu *Phược ]La dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Tâm Thanh Tịnh

Tống Thí Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Thiện Trí. Bản Việt dịch (2) của Như Hòa. Bản Việt dịch (3) của Thích Chúc Tịnh

Du Già Thập Bát Hội Chỉ Quy Kinh Kim Cang Đỉnh

Đường Bất Không dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Tội Phúc Báo Ứng

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu

Xưng Tán Phật Mẫu Bạch Cứu Độ

Thanh A Vượng Trát Thập dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Bài mới