Kinh Văn Thù Sư Lợi Phát Nguyện

Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch. Việt dịch 1: Thích Thọ Phước. Việt dịch 2: Huyền Thanh

Kinh Đại Bảo Tích tập 5 – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh

Kinh Phật Thuyết Về Tám Điều Nuôi Lớn Công Đức

Tống Pháp Hộ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Thích Quảng An

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật

Hán dịch: Lương Tăng Già Bà La dịch, VD1: Nguyên Thuận, VD2: Thích Nữ Đức Thuận, VD3: Huyền Thanh

Luận Về Mười Hai Nhân Duyên

Tịnh Ý Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành

Khuyết danh. Bản Việt dịch của Thích Vạn Thiện - Đồng Hội - Vạn Ngộ

Xem nhiều

Bài mới