Kinh Tâm Minh

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn

Phật dạy thần chú phá trừ những việc xấu ác

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)

Luận Đề Bà Bồ Tát Giải Thích Với Ngoại Đạo Tiểu Thừa Về Niết Bàn Theo Kinh Lăng Già

Đề Ba Bồ Tát tạo Hậu Ngụy Bồ Đề Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển

Kinh Bảy Giấc Mộng Của A Nan – Thích Nữ Tuệ Thành dịch

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan. Việt dịch: Thích Nữ Tuệ Thành

Kinh Trì Cú Thần Chú

Ngô Chi Khiêm dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh

Kinh Lão Mẫu

Thất dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Thuận

Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Hàm Chú Giới Bổn

Đường Đạo Tuyên thuật. Bản Việt dịch của Thích Thọ Phước

Kinh Bồ Tát Thiện Giới

Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Thông

Tứ Phần San Định Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

Tống Nguyên Chiếu Trùng Định. Bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến

Bài mới