Bài pháp thoại Pháp Khí Thiền Môn được Đại Đức Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Nhứt Đồng (Canada), ngày 21/03/2010

Pháp Khí Thiền Môn – Thích Pháp Hòa
Đánh giá