Bài thuyết pháp Phát Nguyện do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Vạn Thạnh trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá