Bài thuyết pháp “Phật Pháp Vấn Đáp 10” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 17/04/2011, tại chùa Pháp Bảo (Hội An, Quảng Nam)

Download MP3