Bài thuyết pháp “Phật Pháp Vấn Đáp 12” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 20/04/2011, tại chùa Hòa Phúc (Hà Tây, Hà Nội)

Download MP3