Bài thuyết pháp “Phật Pháp Vấn Đáp 13” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 21/04/2011, tại chùa Bảo Ngạn (Việt Trì, Phú Thọ)

Download MP3

Đánh giá