Bài thuyết pháp “Phật Pháp Vấn Đáp 14” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 26/08/2011, tại Khách Sạn Angella (Nha Trang, Khánh Hòa)

Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 14 – Thích Phước Tiến
Đánh giá