Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 34 (KT65) – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Bài pháp thoại được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân khóa tu Một Ngày An Lạc lần thư 65 tại Tu Viện Tường Vân ngày 24/04/2016 (18/03/Bính Thân)

Phật Pháp Vấn Đáp 34 (KT65) – Thích Phước Tiến
Đánh giá