Bài pháp thoại Phát Tâm Chân Thật do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Pháp Hoa buổi chia sẻ phật pháp

Phát Tâm Chân Thật – Thích Thiện Thuận
Đánh giá