Phát Thệ Nguyện – Tu Phước Trí – Làm Hồi Hướng – Thầy. Thích Pháp (Dec.18, 2013)

BÌNH LUẬN