Bài thuyết pháp “Phiền Não Tức Bồ Đề” do TT Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Đạo, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá