Những nẻo đường Tây Tạng - phần 2 | Phật Pháp Ứng Dụng

Những nẻo đường Tây Tạng – phần 2

http://youtu.be/I2RCIUq8Fyg Ký sự: https://www.youtube.com/watch?v=I2RCIUq8Fyg&list=PLE0eeu1J-lkWG_zGLIQmMjJeUQokqdBRS&index=10