Bài thuyết pháp Phóng Sanh do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Từ Huệbuổi chia sẻ phật pháp, Bến tre ngày 7/10/2009

Đánh giá