Bài thuyết pháp Phước Vô Lậu do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 9/27/2008

Đánh giá