Bài thuyết pháp Quán Niệm Về Bệnh Tật do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại xá lợi thất, Đồng Nai trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá