Pháp thoại Qui sơn cảnh sách bài 01 – nghiệp nhân khổ quả do Ni sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 27/03/2019