Quy Sơn Cảnh Sách 05: Gương Hạnh Thoát Tục – TT. Thích Nhật Từ. Giảng tại trường hạ chùa Sùng Đức, ngày 19/07/2012 nghe bài giảng MP3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6856,Quy-Son-Canh-Sach-05-Guong-hanh-thoat-tuc.tsph