Bài pháp thoại Sa Di Ni Luật Nghi Yếu Lược Bài 01: Phần Tựa do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền(H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 02/05/2018