Bài thuyết pháp Sân Khấu Cuộc Đời do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Long Quang trong khóa tu 1 ngày an lạc

Sân Khấu Cuộc Đời – Thích Thiện Thuận
Đánh giá