Sáng Vầng Trăng Khuyết

Tác giả: Nhiều tác giả 

Nhà xuất bản Văn Nghệ ấn hành năm 2009

Giọng đọc: Hồng Hà