Bài pháp thoại Sáu pháp hòa kính do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu

Sáu pháp hòa kính – Thích Thiện Thuận
Đánh giá