Bài pháp thoại Sáu Thù Thắng do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang ngày 21.10.2017