Bài thuyết pháp ”Sẽ Yêu Thương Mãi Mãi” được Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Quang tỉnh Kiên Giang ngày 17/7/2014 trong khóa tu mùa hè

Đánh giá