Bài thuyết pháp Siêng Tu Phước Huệ do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Quan Âm (TT. Cái Tàu Hạ – H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 03/05/2018