Bài thuyết pháp “Sợ Mất” được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Tịnh Nghiêm tỉnh Quảng Ngãi ngày 04/8/2015

Sợ Mất – Thích Thiện Thuận
Đánh giá