Bài pháp thoại Sống Sao Cho Yên Tịnh Để Hết Sầu 2 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại chùa Khải Tường, ngày 14-10-2017

Sống Sao Cho Yên Tịnh Để Hết Sầu 2 – Thích Pháp Hòa
Đánh giá