Bài pháp thoại Sự Chuyển Hóa Của Vua A Dục Phần 2 do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu lần 29 tại Viện Chuyên tu (Tỉnh Đồng Nai), ngày 17/04/206