Bài thuyết pháp Suy Ngẫm Về Cuộc Đời do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Vĩnh Phước trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá