Bài pháp thoại Tà Chánh Phân Minh do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Đà, Tỉnh Kiên Giang ngày 7/16/2014

Đánh giá