Pháp thoại Tâm Bình Thường Là Đạo được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 02/04/2017 (06/03/Đinh Dậu) tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường (Úc Châu)