Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/01/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5316,Tam-Kinh-06-Pha-chap-kho-va-chung-dac.tsph

Tâm Kinh 06: Phá chấp khổ và chứng đắc – Thích Nhật Từ
Đánh giá