Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 27/05/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5414,Tam-Kinh-08-Tri-tue-la-phep-mau.tsph

Tâm Kinh 08: Trí tuệ là phép mầu – Thích Nhật Từ
Đánh giá