Bài pháp thoại Tấm Lòng Của Biển do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Kim Sơn, Tỉnh Cà Mau trong khóa tu mùa hè 2013

Tấm Lòng Của Biển – Thích Thiện Thuận
Đánh giá